Atatürk ve İktisadiyat – Can Madenci (İTD 88)

Atat%C%BCrk War Victory Military  - sezgin / Pixabay

Yukarıdaki karikatür İngiliz mizah dergisi Punch’ta 28 Kasım 1896’da yayımlanmış. Resimde II. Abdülhamit duvardaki bir bülteni okuyor. Türkçesi şöyle: “Bülten – Osmanlı İmparatorluğu’nun Yeniden Düzenlenmesi – Sermaye: 5 Milyon Sterlin – Yöneticiler: Rusya, Fransa, İngiltere.” Altta şöyle yazıyor:

“Türkiye Limited.”
Sultan – Bismillah! Beni limited şirketi mi yapıyorlar? Paylaşımdan sonra benim de yönetim kuruluna girmeme izin verirler herhalde!

(Bildirildiğine göre, Güçlerin “ciddi olarak gözden geçirdiği tasarıların arasında” adliye, maliye ve emniyet teşkilatı masraflarına “Avrupa’nın kontrolünde” harcanacak “5 milyon sterlin değerinde yeni bir Türkiye kredisi” verme planı da bulunuyor.)

Karikatürün yayımlandığı tarih 1877-1908 arasında İstibdat Dönemi olarak adlandırılan II. Abdülhamit dönemine denk geliyor. 1876’da Abdülhamit’i tahta geçiren ve Kanun-ı Esâsi’yi ilân edenler, Osmanlı gibi türlü sorunlarla boğuşan geniş bir imparatorlukta anayasa yapmak, mebus ve âyân meclisleri kurmak yoluyla özgürlüklerin korunacağını, iktisadi, siyasi ve kültürel sorunların çözüleceğini sanmışlardı. Oysa Kanun-ı Esâsi deneyinin gösterdiği şey, yöneticilerin ve aydınların ruhsal bir çöküş içinde bulunduğu ve halkın büyük haksızlıklara bile sesini çıkaramayacak derecede güçsüz olduğuydu.

1878’de yazdığı bir mektupta Marx, 93 Harbi’nde Osmanlıların Ruslara yenilmesinin sebeplerinden biri olarak Türklerin İstanbul’da devrim yapmayı ve böylece eski saray rejimini diriltmeyi başaramamalarını gösterir. Marx’a göre, o esnada vezir olan (II. Abdülhamit’in eniştesi) Damad Mahmud Celâleddin Paşa orduyu sürekli felç etmekte ve tehlikeye atmakta, bu da Rusların işine gelmektedir. Bu durumu İstanbul’daki herkes bilmesine rağmen kimse bir şey yapmamaktadır. Bunun Türklerin tarihsel açıdan kabahatini arttırdığını yazan Marx (1976, s. 297) şöyle diyor: “Bu türden yoğun kriz zamanlarında kararlı devrimci eylemler gerçekleştirme becerisinden yoksun olan halklar ölmeye mahkûmdur.”

Marx’ın bahsettiği türden bir devrim hiçbir zaman gerçekleşmeyecekti. 19. yüzyılda iktisadi açıdan yarı sömürge hâline gelmiş Osmanlıda böyle devrim yapacak halk yoktu. Yukarıdaki karikatür Osmanlının bu sömürge durumunu gösteriyor. Abdülhamit döneminin düşünsel açıdan yaptığı şey, gelenekçiliği, İslâmcılığı ve Batıya karşı oluşu resmi ideoloji hâline getirmek ve devleti bunlara göre düzenlemek olmuştu. Bunların arasında başı çeken Batıya karşı oluş, toplumu dış dünyaya kapatmak için gerekli bir inanç hâline gelmişti. Marx’ın bahsettiğinden farklı bir devrim hemen hemen yarım yüzyıl sonra,  Osmanlının o dönem tek yetişmiş kesimi olan askerlerin önderliğinde, hem de Osmanlıdan miras alınan iktisadi koşullara rağmen yapılacaktı. Bu koşulların İstiklâl Harbi esnasında Anadolu’daki direnişçilere nasıl güçlük çıkarttığına aşağıda bakalım.

Osmanlıdan Kalan

İstiklâl Harbi başladığı esnada Türkiye’nin geleceği üzerine çarpışan üç görüş vardı. Bunların ilki, ülkenin kurtuluşundan ümidi kesen ve kadere razı gelmekten başka çare olmadığını düşünen padişah ve çevresiydi. Bunlara göre, işgalci devletleri kızdırmayacak uysal bir politika izlenmeli, mevcudun muhafazası için İngiliz himayesine girilmeliydi. Nitekim Padişah Vahdettin sonunda ülkeyi İngiliz gemisine binip terk edecekti. İkincisi, Atatürk’ün başını çektiği direnmeden yana olanların görüşüydü. Bir de bu ikisinin arasında olan, İstanbul’daki aydın ve milliyetçi geçinenlerin ileri sürdüğü manda görüşü vardı. Bu kişiler Anadolu’da bir Türk devleti, doğuda da bir Ermeni devleti kurulmasını istiyor ve bunların Amerikan mandası altında olmasını öneriyordu.

Manda meselesi Erzurum Kongresi’nden beri tartışılıyordu ve Sivas Kongresi esnasında Atatürk’ün yakın arkadaşlarının da olduğu güçlü bir grup tarafından destekleniyordu. Hayli kalabalık olan bu grup, kongre öncesinde Atatürk’ü âdeta sıkıştırmaya başlamıştı. Atatürk’ün onlara uyacağını ve kongreden manda kararını çıkaracağını umuyorlardı. Padişah ve çevresinin Anadolu’daki direniş hareketi karşısında oluşturduğu tehlike açıkça görülebiliyordu. Oysa mandacılığı savunanlar direnişi yozlaştırma tehlikesi yaratıyordu. Bunların görüşlerinin ne kadar ayartıcı olduğunu göstermek için Sivas Kongresi’nden iki örnek verelim. Gaziantep delegesi Vasıf (Karakol) ve Samsun delegesi Refet (Bele) beylerin konuşmalarında öne sürdükleri iktisadi nedenlere bakalım. Önce Vasıf Bey:

“Bütün devletler bizi tamamen müstakil bile bırakacaklarını söyleseler, yine müzaherete muhtacız. 400 ilâ 500 milyon lira borcumuz var. Bu parayı kimse kimseye bağışlamaz. Bunu bize ödeyiniz diyecekler. Hâlbuki bizim varidatımız, faizine bile kâfi değildir! O zaman müşkül bir vaziyette kalacağız. Bunun için, müstakil yaşamaya vaziyet-i maliyemiz müsait değildir. Sonra, yanı başımızda bizi taksim etmeyi emel
edinmiş hükümetler var. Onların ihtirasatına karşı mahvoluruz! Parasız, ordusuz ne yapabiliriz? Onlar tayyare ile havada uçuyorlar, biz henüz kağnı arabasından kurtulamıyoruz! Onlar dretnot yapıyorlar, biz yelkenli bir gemi yapamıyoruz. Bu hâllerle bugün istiklâlimizi kurtarsak bile, yine günün birinde bizi taksim ederler.” (İğdemir, 1969, s. 70)

Refet Bey:
“Yirmi birinci asırda 500 milyon lira borcu, harap bir memleketi, pek münbit olmayan bir toprağı ve ancak 10-15 milyon lira varidatı olan bir kavim için, müzaheret-i hariciye olmaksızın idame-i hayat etmek imkânı olamaz! Eğer bundan sonra da bu hâlimizle kalır ve harici bir muavenet sayesinde terakki edemeyecek olursak, ihtimal âtide Yunanistan’ın bile taarruzlarına karşı kendimizi müdafaa edemeyiz. Allah muhafaza buyursun, eğer İzmir Yunanistan’da kalsa ve aramızda bir muharebe açılsa, düşmanımız Yunanistan’dan vapurla asker getireceği hâlde, acaba biz Erzurum’dan hangi şimendiferlerle nakliyatımızı yapabileceğiz? Binaenaleyh Amerika mandası her şeyden evvel bir kefil ve müzahir bulmak için lâzımdır.” (a.g.e., s. 59)

Refet Bey’in konuşması hakkında Atatürk Nutuk’ta şunları söylüyor: “Efendiler, bu parlak ve mahirane nutkun, dinleyenlerin fikir ve kanaatleri üzerinde yapabileceği saptırıcı tesirin derecesini kolaylıkla takdir buyurursunuz. Fikirlerin, bunu takip etmesi muhtemel olan aynı fikirdeki hatiplerin nutuklarıyla büsbütün zehirlenmesine meydan vermemek ve özel olarak aydınlatmaya ve yol göstermeye zaman bulabilmek için, derhal ‘On dakika istirahat edelim, efendim’ diyerek celseyi tatil ettim,” (Atatürk, 2016, ss. 104-105). Bu kişiler manda kararı için hayli uğraşacaklar ama başarılı olamayacaklar, manda meselesi bu kongreyle birlikte sona erecekti. Bununla birlikte, mandacıların fikirlerini saptırıcı yapan neydi? Bunun için 1920’lerin başlarındaki Türkiye’nin iktisadi koşullarına bakmak gerekir. Rakamlar vererek kabaca resmedelim (Kepenek ve Yentürk, 2001, ss. 32-57; Şahin, 1997, ss. 29-46; Yenal, 2003, ss. 25-27):

Cumhuriyet ilân edildiğinde ülkedeki toprakların ancak yüzde 5’inin işlenir hâlde olduğu, toplam traktör sayısının 220 civarında olduğu tahmin ediliyor. 1.7 milyon çiftçi ailesinden yüzde 70’i toprağı sadece karabasanla sürüyor. Tarım teknolojisinin ilkel olmasına ve sermaye yetersizliğine ilâveten, çalışma çağındaki erkekler savaşlarda telef olduğundan ülkenin nüfusu ekili alanları işlemek için yetersiz durumda. İç piyasalar dar ve bütünleşmemiş olduğundan üretim geçimlik seviyede sürüyor. Birinci Dünya Savaşı’ndan önce Anadolu’da 6.9 milyon sığır ve 1.1 milyon at varken, İstiklâl Harbi sonunda bu sayılar 4.1 milyon sığıra ve 0.6 milyon ata düşmüş. Hayvancılık ilkel yöntemlerle yapıldığından salgın hastalıklar ve kitle hâlinde ölümler meydana geliyor.

1927’de yapılan tarım sayımına göre, ülkedeki toplam ekili arazi tüm ülke alanının yüzde 4.86’sı kadar tutuyor. Oysa ekilebilir arazi bu alanın yüzde 32’sini oluşturuyor. Diğer bir ifadeyle, ekili alan, ekilebilir toprakların yedide biri oranında kalıyor. Bu nedenle büyük şehirlerin un ve tahıl ihtiyacı zaman zaman ithalat yoluyla karşılanıyor. Aynı yıl yapılan nüfus sayımına göre, tarım kesiminde çalışanlar ülkedeki işgücünün yüzde 81.6’sı kadar tutuyor. Buna göre, Cumhuriyet’in ilk on yılında tarımsal gelirin GSMH içindeki payı yüzde 40-50 arasında değişiyor. Dolayısıyla gelir dağılımında tarım kesiminin payı yüzde 40-50 civarında tutuyor.

Sanayiye gelince, 1927’de yapılan sanayi sayımı kapsamına giren 65 bin dolayında işletmenin yüzde 43.59’u tarım ürünlerini işleme sanayisinde, yüzde 23.88’i dokumacılık sanayisinde ve yüzde 22.61’i maden, metal, toprak ve makine sanayilerinin yan dallarında faaliyet gösteriyor. İşyerlerinin sadece 155’i 100 kişinin üzerinde işçi çalıştırıyor. 10 kişiden fazla işçi çalıştıran işyerlerinin oranı yüzde 3, dört kişiden az çalıştıranların oranı yüzde 79. İşyeri başına ortalama 2.5 işçi düşüyor. Teknoloji ilkel, çocuk işçiliği yaygın ve sosyal güvenlik imkânları gelişmemiş durumda. Sanayi üretimi temel tüketimi karşılamaktan uzak. Örneğin yerli şeker üretimi toplam tüketimin yüzde 14.5’ini karşılıyor. 1928’de dokuma ve giyim eşyası ithalatı toplam ithalatın yüzde 41.48’ini oluşturuyor. Dolayısıyla ithalatta tüketim mallarının payı yüzde 70’in üzerinde. İhracat da pamuk, fındık ve kuru üzüm gibi tarım ürünlerine dayanıyor. Bu ürünlerin ihracattaki payı yüzde 85’in üzerinde.

1927’de nüfusu yüz binden fazla olan sadece iki şehir -İstanbul ve İzmir- bulunuyor. Bu şehirlerde oturanlar toplam nüfusun yüzde 6.2’sini oluşturuyor. Diğer illerdeki yaşam standartları da kasabalardan farksız durumda. Nüfusun yüzde 77’si köylerde yaşıyor. Hiçbir medeni hizmetin olmadığı bu köylerin yüzde 80’i elverişsiz yerlerde kurulduğundan sağlık koşulları içler acısı durumda. Elektrik, havagazı, tramvay ve su şebekesi Osmanlıya ancak 20. yüzyılın başlarında girmiş. İmparatorluğun son yıllarında bu hizmetler sadece İstanbul’da ve İzmir’de bulunuyor. Elektrik İzmir’e 1905’te, İstanbul’a 1910’da gelmiş. İstiklâl Harbi Ankara’sında bunların hiçbiri bulunmuyor. Meclis oturumları gaz lambası ışığında yapılıyor. Yenal (2003, s. 24) toplumun içler acısı durumunu şöyle aktarıyor:

“İmparatorluk nüfusunun neredeyse yarısı Hıristiyan ve Arap asıllı olduğu hâlde, askere gidenlerin ve şehit olanların hemen hepsi köylü Müslüman-Türk halktan geliyordu. Yeni Türkiye’nin Anadolu ve Trakya’daki nüfusu bu erimeden geriye kalanlardı. (…) Sıtma ve verem hastalıkları yaygındı. Bazı tahminlere göre nüfusun yüzde 14’ü sıtmalı, yüzde 9’u frengili idi. (…) 1927 sayımında bile 7 yaşından yukarıdakilerin ancak yüzde 8 kadarı okuryazar olarak görünmektedir. Demek ki 1923’te bu oran daha da düşüktü. Kadınlar arasında okuryazar oranı ise herhalde yüzde 4’ü geçmiyordu. Okula yazılı öğrenci sayısı 350.000, yani nüfusun yaklaşık olarak yüzde 2.5’i olarak görünüyor ise de, bunların çoğunu Kuran kursu olmaktan öteye gitmeyen sıbyan okulu öğrencileri oluşturuyordu. Orta ve yükseköğretimdeki öğrenci sayısı (…) toplam nüfusun ancak on binde 8’i kadardı.”

Osmanlıdan Türkiye’ye kalan iktisadi vaziyet buydu. “Yüzyılların geri kalmışlığı” olarak adlandırdığı bu durumun nedenleri olarak Yenal (a.g.e., s. 36) şunları sayıyor: (a) Devletin iktisadi alanda halka hizmet, fiziki altyapı, eğitim ve teknik yardım götürmemesi; (b) İlkel teknolojiyle yapılan tarımdan elde edilen fazlanın devlete ya da ona dayanan âyân sınıfına aktarılması ve bunun askeri harcamalar ile sarayın harcamalarına gitmesi; (c) Şehirlerdeki verimli mesleklerin azınlıkların elinde toplanması. Aslında bunları nedenlerden ziyade sonuçlar olarak görmek daha doğru olur. Nitekim yüzyılların ürünü olan bir geri kalmışlığın temelinde kurumsallaşmış bir yapının bulunması gerekir.

Buradan tekrar Atatürk’e dönersek, Lozan Konferansı sürerken toplanan İzmir İktisat Kongresi’nde Osmanlının iktisat yönetimi hakkında şunları söylüyor:

“Arkadaşlar, kılıçla fütuhat yapanlar, sapanla fütuhat yapanlara mağlup olmaya ve bir netice terk-i mevki etmeye mecburdurlar. Nitekim Osmanlı saltanatı da böyle olmuştur. Bulgarlar, Sırplar, Macarlar, Romenler sapanlarına yapışmışlar, muhafaza-i mevcudiyet etmişler, kuvvetlenmişler; bizim milletimiz de böyle fatihlerin arkasında serserilik etmiş ve kendi ana yurdunda çalışmamış olmasından naşi bir gün onlara mağlup olmuştur. (…) Efendiler, kılıç kullanan kol yorulur, nihayet kılıcı kınına koyar ve belki o kılıç kında küflenmeye, paslanmaya mahkûm olur. Lâkin sapan kullanan kol gün geçtikçe daha ziyade kuvvetlenir ve kuvvetlendikçe daha çok toprağa malik ve sahip olur.” (Atatürk, 1959, ss. 102-103)

Dikkat edilirse, Atatürk iktisadi açıdan geri kalmayı “fatihlerin arkasında serserilik etmek” dediği şeye bağlıyor. Bununla kastettiği Osmanlıdaki kurumsal zihniyettir. Bunu biraz açalım. Osmanlı rejiminin en önemli yanı gelenekselliktir. Bu da Osmanlının nizam anlayışında ortaya çıkar. Buna göre, toplumdaki ilişkiler mümkün olduğu kadar mevcut hâlleriyle muhafaza edilmeli, değişme eğilimleri engellenmeli, bunlar ortaya çıktığında da ortadan kaldırılarak eski dengeye dönülmelidir. Mevcut düzen tanrı tarafından olduğu gibi konulmuştur. Bu nedenle değişmezdir (Genç, 2010, s. 71). Böyle bir düzende, değişme ancak iyiden kötüye doğru giden bir sapma olarak görülür. Osmanlıda bu bozulmaya “ihtilâl” denilirdi. Padişahların, bürokrasinin, hatta halkın en korktuğu şey ihtilâldi. Dolayısıyla Osmanlı toplumundaki bütün ilişkiler ve kurumlar, teknolojik değişmenin, iktisadi büyümenin ve halkın refahını arttırmanın hiçbir şekilde düşünülmediği bir ortamda yürüyordu. Mevcut düzen tanrının koyduğu düzen olarak meşrulaştırılınca, bunun değişmesi için hiçbir neden bulunmadığı gibi, değişmeme hâli ideal olarak görülüyordu.

Bu anlayışın sonucu olarak, toplumda iktisadi güce bağlı olarak ortaya çıkabilecek siyasi güçlerin oluşması engelleniyordu. Bunun temelinde, devletin tarımsal fazlaya üretildiği yerde el koymasını sağlayan tımar düzeni yatıyordu. Devlet şehirlerde tüccarların, lonca üyelerinin ve mültezimlerin elinde servet birikmesini de engelliyordu. Genç’in (2010, s. 53) yazdığına göre, “Fiyatlar o şekilde tespit edilirdi ki, mübadele ile uğraşan esnaf ve tüccar gibi zümrelere tanınan normal kâr haddi yüzde 5 ile yüzde 15 arasında değişir, daha yüksek düzeyde kâr sağlamak sıkı ceza tehdidi altında tutularak engellenirdi. Bu derecede düşük bir kâr oranı ile sermayeyi büyütmek imkânı çok sınırlı idi.” İktisadi güç edinme ile siyasi güç edinme arasındaki ilişki bu şekilde koparılınca, Avrupa’da görülen iktisadi varlık yoluyla siyasi güç edinmenin yerini Osmanlıda siyasi güç yoluyla iktisadi varlık edinme alıyordu. Osmanlı, tarım, ticaret ya da sanayi yoluyla servet edinmek yerine, askeri güç ve fetihler yoluyla servet edinen bir devlete dönüşüyordu. İşte Atatürk’ün “serserilik” dediği şey budur. Halktan toplanan fazla da büyük ölçüde askeri harcamalara ve sarayın harcamalarına gidiyordu. Bunun yatırımlar yoluyla yeniden üretime aktarılamadığı, özel mülkiyet haklarının olmadığı, dolayısıyla iktisadi büyümenin devletin amaçları arasında yer almadığı böyle bir iktisadi-siyasi düzende, sanayileşmenin önkoşullarından olan teknolojik ilerlemenin, altyapı ve eğitim yatırımlarının, gelişen piyasaların ortaya çıkması mümkün değildir. Daha önemlisi, hem bunları iteleyecek hem de toplumu yeni bir iktisadi yöne sürükleyecek bir sınıfın oluşması da mümkün değildir.

Bu yapının 19. yüzyılın sonlarında Osmanlıyı getirdiği nokta Düyun-u Umumiye ve Osmanlı Bankası’dır. Bu yüzyılın ikinci yarısına gelindiğinde, Osmanlı, Avrupa ülkeleriyle imzaladığı serbest ticaret anlaşmaları yüzünden sürekli dış ticaret açığı veren açık bir ekonomiye dönüşmüştü. Buna giderek artan bütçe açıkları da eklenince, Osmanlı 1853’te başlayan Kırım Savaşı esnasında mali krize düştü ve dışarıdan borç almak zorunda kaldı. Savaş sonrasında da devam eden borçlanmalar hesapsız olarak ve ağır şartlarda yapılıyordu. Alınan borçlar üretimde kullanılmıyor, onun yerine cari harcamalara, büyük bir donanmanın kurulmasına, bürokrasinin maaşlarının ödenmesine, lüks tüketim malları ve silah alımına, kışla ve saray yapımı gibi işlere harcanıyordu.

Ekonomiyi canlandıracak ve mali gelirleri arttıracak yatırımlara kaynak ayrılmayınca, Osmanlı mevcut borçların anapara ve faiz ödemelerini yapabilmek için yeniden borçlanmak zorunda kalıyordu. Sonunda, anapara ve faiz taksitleri, dış ticaret ve bütçe açıklarıyla birleşince, Osmanlı borçlarını ödeyemez hâle geldi ve 1875’te moratoryum ilân etti. İlk borcun alınmasından moratoryum ilânına kadar geçen sürede Osmanlı 16 kez borçlanmıştı. “1875 yılına gelindiğinde Osmanlı Devleti’nin dış borçları 200 milyon sterline yaklaşıyordu. Anapara ve faiz ödemeleri ise yılda 11 milyon sterlin tutuyordu. Buna karşılık aynı yıllarda Osmanlı maliyesinin tüm gelirleri 18 milyon sterlin dolaylarındaydı. Bir başka deyişle, dış borç ödemelerini sürdürebilmek için devletin gelirlerinin yüzde 60’ını dış borç ödemelerine ayırması gerekecekti,” (Pamuk, 2005, s. 231). Böylece 1881’in Aralık ayında, başlıca alacaklı devletler olan İngiltere, Fransa, Almanya, Avusturya ve İtalya ile bir anlaşma imzalandı. Muharrem Kararnamesi olarak adlandırılan bu anlaşmayla, Osmanlı maliyesini düzene sokacak bir örgütün İstanbul’da kurulması kararlaştırıldı. Bu örgüt yabancı alacaklıların temsilcisi olarak çalışacak ve vergi gelirlerinin belli bir bölümünü toplayıp Avrupa’ya aktaracaktı. Bu şekilde kurulan Düyun-u Umumiye İdaresi’nin Osmanlının yirmiyi aşkın kentinde beş binden fazla çalışanı vardı. Düyun-u Umumiye’nin idare meclisinde yer alan bir kurum da 1863’te İngiliz ve Fransız sermayesiyle kurulan Osmanlı Bankası’ydı. Osmanlının kâğıt para basmasının yarattığı parasal dalgalanmalar Avrupa sermayesini zora soktuğu için kurulan banka, dış ticaretin sorunsuz sürmesini sağlayacak parasal bir istikrar ortamı sağlamayı amaçlıyordu. Bu amaçla, imparatorluk içinde emisyon yapma yetkisini devralmıştı. İç ve dış borçların anapara ve faiz ödemeleri, yıpranmış paraların dolaşımdan çekilmesi gibi işlemler de bankaya devredilmişti. Emisyon tekelini devreden Osmanlı böylece bağımsız para politikası izleme hakkından vazgeçmiş oluyordu.

Osmanlı Düyun-u Umumiye’yle mali alandaki bağımsızlığını, Osmanlı Bankası’yla da parasal alandaki bağımsızlığını yitirmişti. Vergi gelirlerini toplama yetkisinin bir kısmını, para basma yetkisinin de tamamını yabancı devletlere devreden bir devletin hiçbir şekilde bağımsız olmadığı aşikârdır. 1854’ten itibaren Osmanlı borçlanarak yaşamaya mahkûm bir ülke hâline gelmiş, Abdülmecit dört, Abdülaziz dokuz ve II. Abdülhamit on bir defa borçlanmıştı. Devlet gelirlerinin üçte biri, gümrük gelirlerinin yüzde 94.5’i Düyun-u Umumiye’nin eline geçmişti. Tarlasından bir kilo tütünü evine götürmek isteyen köylüyü Düyun-u Umumiye kolcusu vurmakta serbestti, zira kendi kolluk kuvveti vardı. Şimdiye kadar yazılanlardan hareketle düşünelim: Borç alarak yaşıyorsunuz. Aldığınız her 100 liradan elinize 21.5 lira geçiyor. Bu parayı bile ülkenin kalkınması için kullanmaya yetkiniz bulunmuyor, zira maliyenize ve ticaretinize hâkim değilsiniz. Bu hâldeyken nasıl bağımsız bir rejim kuracaksınız? Bu nedenle, doğdukları günden bu yana böyle bir idarenin yarattığı iktisadi ve siyasi buhranlar içindeki bir ülkede yaşayan, bundan başka bir şey bilmeyen kişilerin Amerikan mandası istemelerini belki de garipsememek gerekir. Bu hâldeki Türkiye’nin kendi vatandaşlarına gelecek vaat edecek nasıl bir gücü olabilirdi? Mandacılığı savunanlardan biri olan Halide Edip’in Sivas Kongresi öncesinde Atatürk’e yazdığı mektup bu kişilerin nasıl bir ruh hâli içinde olduğunu gösteriyor:

“Birbirini ifna eden, menfaat, hırsızlık veyahut sergüzeşt ve şöhret namına yaşayanların hırsını tatmin eden hükümet nazariyesi yerine, milletin refah ve inkişafını temin; halkı(nı), köyleri, sıhhati ve zihniyeti ile asri bir halk hâline koyabilecek bir hükümet nazariyesine ve tatbikatına ihtiyacımız var. Bunda lâzım gelen para, ihtisas ve kudrete sahip değiliz. Siyasi istikrazlar, siyasi esareti tezyit ediyor. Tarafgirlik, cehalet ve çok konuşmaktan başka müspet bir netice veren yeni bir hayat yaratamıyoruz. (…) Amerika bu hususta çok işimize geliyor. On beş, yirmi sene zahmet çektikten sonra, yeni bir Türkiye(’yi) ve her ferdi(nin) tahsili, zihniyeti ile hakiki istiklâli kafasında ve cebinde taşı(dığı) bir Türkiye’yi ancak Yeni Dünya’nın kabiliyeti vücuda getirebilir.” (Kansu, 1997, s. 188)

Atatürk’ün bunlara ne kadar kızdığı aşikârdır: “Ooh ne âlâ, mücadele yerine mandayı kabul edeceğiz ve rahata kavuşacağız! Bu ne gaflet, ne körlük ve hatta ne budalalık? ‘İstanbul eâzımı ricali’ de bu fikirde. İçlerinden biri çıkıp da ‘Ya istiklâl ya ölüm!’ diyemiyor,” (Kansu, 1997, s. 179). Atatürk’e göre tek çıkış yolu milli bağımsızlıktır. Ama bu da tek başına yetmez: “Efendiler, istiklâl-i tam için şu düstur vardır, hâkimiyet-i milliye için bir kanun vardır diyoruz. (…) Bu noktada çok kati olan bir hakikati hep beraber tekrar etmek mecburiyetindeyiz. (…) Bu kadar büyük, bu kadar mukaddes ve azametli hedefler(in) (…) Tahakkuk-u tammını temin edebilmek için yegâne kuvvet, hakiki en kuvvetli temel iktisadiyattır,” (Atatürk, 1959, s. 107). Atatürk iktisadiyatın tanımını şöyle yapıyor: “Tarımdan bahsettik, sanattan bahsettik, ticarete temas ettik, yollardan konuştuk. Sanıyorum ki bütün bunlara kısa bir deyimle iktisadiyat derler. İktisadiyat demek, bence, insanın, içtimai heyetin muhtaç olduğu şeyleri emin etmek için ve bunu temin ettikten sonra da, insanlığın icabı olarak, daha fazlasını da temin edebilmek için yapılması lazım gelen şeylerdir,” (Borak, 1997, s. 209). Peki, bunlar yeni kurulan azgelişmiş bir ülkede nasıl yapılacak?

İlericiler ve Gericiler

Türkiye’nin temel meselesinin Batıcılık, İslâmcılık ya da milliyetçilik değil, toplumsal devrimcilik, yani toplumsal yapıyı değiştirme meselesi olduğu ilk kez İstiklâl Harbi esnasında anlaşılmıştı. Toplumsal yapının değişmesi söz konusu olduğunda meseleyi gelişmiş veya azgelişmiş ülkeler şeklinde görmek gerekir. Azgelişmiş ülkeler esas itibariyle toplumsal yapılarını değiştirmekle yükümlü olan ülkelerdir. Bu onlar için ölüm kalım sorunudur. Burada kalkınma, öncelikle ortak değerler etrafında ulusal birlik kurmak demektir. Bunun ilk koşulu da iktisadi bağımsızlıktır. Osmanlı iktisadi açıdan geri kalınca, Batıyı karşısında emperyalizm olarak bulmuştu. Bu emperyalizmin en tehlikeli yanı, toplumda reform yapmayı engellemesidir. İktisadi açıdan bağımsız olmayan hiçbir toplum kendine yeni bir düzen veremez. Dolayısıyla iktisadi bağımsızlık olmadan ulusal bağımsızlık olamaz.

Belki de İstiklâl Harbi’nden öğrenilen en önemli ders Batının emperyalizm denilen bir yanı olduğuydu. Nitekim Atatürk’ün 13 Eylül 1920’de TBMM’ye sunduğu anayasa tasarısının (Teşkilât-ı Esâsiye Kanunu Lâyihası) ikinci maddesinde şöyle yazıyordu: “Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümeti, hayat ve bağımsızlığını kurtarmayı yegâne maksadı ve mukaddes gaye bildiği halkı, emperyalizm ve kapitalizm tahakküm ve zulmünden kurtararak, irade ve hâkimiyetin hakiki sahibi kılmakla gayesine ulaşacağı inancındadır,” (Atatürk, 2002, s. 323). Bu tasarının ilk dört maddesi 18 Kasım 1920’de TBMM beyannamesi olarak yayımlandığında, ilk paragrafta “Emperyalist devletlerin devlet ve milletimizin hayatına açıkça kastetmeleri neticesinde meşru müdafaa için toplanan Türkiye Büyük Millet Meclisi” ifadesi yer alıyordu.

İktisat politikalarından bahsedince, devletin ekonomiye müdahalesiyle ilgili olarak, işin içine mutlaka bir sağ-sol ayrımı girer. Bu durum siyasetteki sağ-sol ayrımının iktisada yansıması gibi görünür. Ama Türkiye söz konusu olduğunda hem siyasetteki hem de iktisattaki sağ ve sol görüşler normalde olduğundan farklı anlam kazanır. Bunu şöyle açıklayalım: Kalkınmak isteyen bir ülke, hem kendi içinde azgelişmişliğin sürdürülmesinde çıkarı olan çevrelere hem de bunları besleyen dış güçlere karşı savaşmak zorundadır. Karşı-devrimci çevreler, demokratik hayatın sağladığı haklardan yararlanarak -bunları istismar ederek- devrimcilerin halka karşı olduğu izlenimi yaratırlar ve yapılan reformları demokratik yoldan baltalamaya çalışırlar. Bu nedenle, azgelişmiş ülkelerde devrimciler halka karşı değil karşı-devrimcilere karşı savaşırlar. Türkiye’deki karşı-devrimciler “gerici” olarak adlandırılıyor. Ama gerici derken neyi kastediyoruz?

Toplumsal değişmeye çeşitli nedenlerle karşı olan kişilere gerici denilir. Bizdeki gericilik türü, toplumdaki eski konumlarını kaybetmiş olan, alıştıkları görüşlerin toplumda geçerliliğinin kalmadığını gören eski kafalı kişilerin gericiliğidir. Bu gericiler ikiye ayrılır. Bir tanesi medresenin temsil ettiği yobazlardır. Bunların genel özlemleri, din devleti zannettikleri Osmanlıya geri dönmektir. Diğeri de toplumun yeni bir düzene girmesiyle çıkarlarının elden gideceğinden korkanların, bu nedenle mevcut
düzenin sürmesinden yana olanların gericiliğidir (Berkes, 1975, ss. 26-27). Bunlar Türk toplumunu tabu hâline gelmiş geleneklerin ve alışkanlıkların baskısından kurtarma girişimlerinin sürekli olarak önünde durmuşlardır. Yeni Türkiye’nin de Osmanlının bir uzantısı olmasını istemişler, geri kalmış halkın cehaletinden ve uyuşukluğundan beslenmeye çalışmışlardır. İnsanlara kendi geleceklerini kendi akıllarını kullanarak çizme hakkını tanımak istememişlerdir. Bu iki gerici tipi de çağdışı kalmaktan, çağa ayak uyduramamaktan ve bunu yapanları kıskanmaktan gelen bir aşağılık duygusu taşır. Bunları yiyip bitiren ve kendini zaman zaman kin, saldırganlık ve ortalığı haraca kesmek biçiminde dışa vuran bu duyguya “taşra ezikliği” de deniliyor. Tarihimizde ne zaman başarılı gelişmeler olmuşsa bu gericiler susmuştur. Dolayısıyla bunların yeniden ortaya çıkmalarının nedeni, değişme ve ilerleme temsilcilerinin başarısızlıklarıdır.

Böyle bakıldığında Türkiye’de ideolojik anlamda bir sağ-sol çatışmasının olmadığını söyleyebiliriz. Sağ-sol çatışması gibi gözüken şey aslında bir ilerici-gerici çatışmasıdır. Zira Türkiye’de değişmesi gereken çevreler ile değişmeye karşı direnen, halkın geri kalmasında çıkarları olan kuvvetler bulunuyor. Bizdeki ilerici-gerici ayrımı buradan doğuyor. Böyle olunca, siyasi partilerin arasındaki çatışma da iki farklı medeniyet görüşünün çatışmasını yansıtıyor. Siyasi partilerin ülkeyi geri kalmış yapıdan kurtarma konusunda farklı görüşleri olabilir, ama bunların programları ilericilik-gericilik ayrımına, hele farklı uygarlık görüşlerine asla dayanmamalıdır. Siyasi iktidarlar o ülkenin vatandaşlarını ortak değerler etrafında birleştirmek zorundadır. Bunu da en başta o değerleri kendileri benimseyerek yaparlar. Türdeşliğini sağlayamamış toplumlar kendi sorunlarını çözemezler, kendi içlerinde ahengi sağlayamazlar. Maalesef Türkiye’nin toplumsal yapısında ortak değerleri benimseme konusunda türdeşlik bulunmuyor. Hâlbuki demokrasi, ortak değerleri kabullenmiş vatandaşlar arasındaki denge ve müzakere rejimidir. Türkiye’deki demokrasi anlayışında ise bir yanda devrim, diğer yanda karşı-devrim bulunuyor. Bir yanda laik, demokratik Türkiye özlemi, diğer yanda onu yıkma, onun yerine Osmanlıcılık yapma özgürlüğü bulunuyor.

Peki, bu ilericilik-gericilik ayrımında sağ ve sol ne anlama geliyor? Toplumsal sorunların akıl ve bilim yoluyla çözülebileceğini, insanların kendi iradelerini kullanarak kendi yaşamlarını tayin edebileceklerini ve daha iyi koşullara varabileceklerini, bunun için yeni kurumların oluşturulması ve ömürlerini tamamlayan kurumların ortadan kalkması gerektiğini kabul ediyor musunuz? Toplum üzerinde vesayet kuran ve onu kendi çıkarları nedeniyle olduğu yerde tutan grupların veya çevrelerin, insanların genel olarak bilinçlenmesiyle ortadan kalkacağına inanıyor musunuz? Zengin-fakir ayrımının ebedi ve doğal bir kanun olmadığını, toplumsal eşitsizliklerin ortadan kaldırılabileceğini düşünüyor musunuz? Bunlara evet derseniz -hangi partiden olursanız olun- eğilim olarak ilerici ve soldasınız demektir. Öte yandan, toplumun insanların hiçbir zaman tam olarak kavrayamayacağı türden kanunları olduğunu, bu nedenle toplumu yönlendirmeye çalışırsak onun işleyişini bozacağımızı düşünüyor musunuz? Geleneklerin, inançların veya din gibi kurumların toplumun işleyişinde hayati öneme sahip olduğunu ve bunlara dokunulmaması gerektiğini savunuyor musunuz? İnsanlar arasındaki maddi farklılıkların doğal düzenin bir parçası olduğunu, dolayısıyla içinde bulunduğumuz koşulları değiştirmeye kimsenin -devletin dahi- gücünün yetmeyeceğini kabul ediyor musunuz? Aklın ve bilimin sınırları olduğuna, bu nedenle insanlara yol gösterecek birtakım ilâhi kuralların gerekli olduğuna inanıyor musunuz? Bunlara evet diyorsanız muhafazakârsınız ve sağdasınız.

Yığınlar yüzyılların geleneklerinden, yaşama biçimlerinden kolay kolay vazgeçmezler, toplumun işleyişinde değişiklik yapacak eylemleri desteklemezler. Zira bunların kendi yararlarına olduğunu anlayacak seviyede değillerdir. Bu nedenle bugünkü alışkanlıklarını gelecekteki faydalarına tercih ederler. Toplumdaki bütün ileri atılışlar bir avuç insanın itişiyle olur. Yığınlar ise devrimleri çok sonra benimserler. Belirli bir bilinç düzeyine erişmemiş toplumlarda gelenekçi kitlenin büyük olması gerici çevrelerin vesayetini güçlendirir ve bunları siyasi güç hâline getirir. Bu toplumlarda cehalet ve uyuşukluk muhafazakârlığın temel maddesidir. Bu çevrelerden gelen siyasetçiler de yığınları uyutarak işlerini yürütürler. Hele bu yerlerde seçime gitmek demokrasi olmakla eş anlamlı sayılıyorsa, bu uyutma işi çok daha kolay olur. Olduğu yerde kalmakta direnen yığınların rahatını ve uyuşukluğunu kendi çıkarları için
kullanan kişiler, halktan yana görünmeyi çok daha kolay başarırlar. Örneğin gelişmiş ülkelerin hiçbirinde alışveriş merkezi, metro, yol veya köprü yaptınız diye halktan oy alamazsınız. Bu ancak cahil ve aklını kullanmayan kitlelerin olduğu azgelişmiş ülkelerde olur. Bir ülkede bilinçsiz kitleler nüfusun yarıdan fazlasını oluşturuyorsa, orada milli iradeden bahsedemezsiniz. Bu nedenle, toplumda devrimci değişiklikler halkoyuyla yapılamaz. Bunu Atatürk de biliyordu:

“Hiçbir inkılâp, hakikati görenler dışında, ekseriyetin reyine müracaatla yapılamaz! Uysal ve Asyai itikatlara bağlı, sinsi ve sindirici hurafeler(le), köstekleyici yanlış itiyatlarla, inhisarcı kuvvetlerin tesirine sürüklenebilecek yığınlarda iyi inkılâplar için plebisit yapılamaz. (…) Muasır medeniyet seviyesinden çok geride bırakılmış ve yüzde 85-90’ı henüz ümmi olan bir kütleyi en çabuk ve kati yollarla bu medeniyet
seviyesine ulaştırmaya mecburuz. (…) Esasen millet iradesiyle milleti temsil edenler münevverler olacaktır. Bunlar da yaptığımız ve yapacağımız kanunlarla inkılâplarımızı kökleştirecek ve muasır medeniyet seviyesine ulaştıracaklardır. (…) Bugün iki kere sekiz on altıdır. Buna on kişi böyle dese ve yüz kişi de on diye ısrar etse, yüz kişinin dediğini mi kabul edeceğiz? Biz artık Garplıyız. Eski dünyaya hâkim eski medeniyetimizle sadece övünerek değil, bütün zincirleri kırarak, son asır medeniyetinin gittiği yollardan yürüyerek, bu seviyenin üstüne de çıkmaya çalışacağız. Hurafeleri atacağız. Kötü gelenekleri atacağız.” (Vandemir, 1952, s. 5)

Atatürkçülük geri kurumların uygar bir toplumu her fırsatta baltalayacakları inancından hareket eder. Zira azgelişmiş ülkelerde âdeta bir gericilik sanayisi vardır. Örneğin gelişmiş bir ülkede “Üzüm yetiştirmeyin, bağ dikmeyin, şarap haramdır,” derseniz size gülerler. Oysa azgelişmiş bir ülkede bunu ciddiye alacak insanlar çıkar ve bağlar sökülebilir. Atatürkçü bir siyasal iktidarın temel amacı azgelişmişlik koşullarını, özellikle de yukarıda bahsettiğim eziklik duygusunu kışkırtarak toplumun
cehaletinden ve uyuşukluğundan yararlanmaya çalışan kuvvetleri ortadan kaldırmaktır. Bu tür siyasetin ilk kuralı da bu çevrelerin özlemi olan Osmanlı düzenini devam ettirmemektir. Cumhuriyet ilân edilmeden önce, 1923 Mart’ında Adana’da yaptığı bir konuşmada Atatürk bu konuda şöyle diyor:

“(…) arkadaşlar, o saraylar ve o sarayların etrafını çeviren hainler asırlarca bu milleti gaflette bıraktılar; onu nura koşmaktan men ettiler. Onlar bu milleti ve bu memleketi yalnız iki zamanda düşünürlerdi. Biri paraya, diğeri askere muhtaç oldukları zaman! Bir baştan memleketi soyarlar, diğer yandan milletten aldıkları askerle Viyana’yı, Mısır’ı, İran’ı zabt için fütuhata kalkarlardı. Hâlbuki milletin o fütuhatta hiçbir emel-i millisi, arzu-yu vicdanisi ve menfaati yoktu. Onların hırsı, onların şan ve şerefi için, bu milletin evlâtları bir daha dönmemek üzere onların arkasından sürüklenirlerdi. Sonra onların, saraylardaki debdebe ve dârâtı temin için paraya ihtiyaçları vardı. Bu parayı milletten sopa ile alırlardı. Bütün bunların neticesi milleti fakre, harabiye, nihayet ölümün kıyısına götürdü. İşte bu tarz-ı idareye padişahlık idaresi denir. Arkadaşlar, bu idareyi bir daha dirilmemek üzere tarihe gömdük.” (Atatürk, 1959, s. 121)

Bu sözlerin ağır olmasının nedeni açıktır. 18. yüzyılda gerilemeye başlayan Osmanlı İmparatorluğu, din, dil ve ırk birliğine sahip olmayan bir devletti. Bu hâldeyken, kendi bütünlüğünü sağlamak için ya iktisadi imkânlarını genişletmek ya da merkeziyetçi bir yönetim kurmak zorundaydı. Oysa iktisadi gelir denilen şeyi kılıç hakkı olarak gören devasa bir imparatorlukta bunların ikisi de mümkün değildi. “Vatan” ve “ulus” kavramlarından yoksun bir hanedanlık devletinde, toplumsal sınıfların çıkarlarının devlet katına kadar uzanması söz konusu değildi. Devlet adamları, devşirme sistemi yoluyla, bunu sağlayacak biçimde seçilmişti. Toplumsal kökenlerinden koparılmış bir devlet adamları sınıfı yaratılınca, devlet adamı halktan olmayacak, devlet de halk devleti olmayacaktı. Burada halk, devletin kuludur. Devletin hizmetindekiler de köledir. Osmanlının ulusal temelden yoksun olması, yapılan harcamaların toplumun gelişmesine yarayıp yaramadığı düşüncesinin ortaya çıkmasını engellemişti.

O hâlde Atatürkçülük eski vücuda yeni bir ruh aşılama değil, yeni bir vücut yaratma anlamına gelir. Osmanlının bizim tarihimizin parçası olması, zamanında o devletin tebaası olduğumuzu ifade eder, yoksa bir ulus olarak hâlâ o devlete veya onun sahiplerine ait olduğumuzu, onların devamı olduğumuzu değil. Eski düzenden kalan bağları kesip atmak yeni Türkiye’nin bağımsızlığı ve ulusal birliği için zorunludur. Devrimcilik en başta toplumun kalkınmasının önünde engel oluşturan gelenekleri, âdetleri, alışkanlıkları, kanunları, kısaca geri kurumları ortadan kaldırmak işidir. Bu elbette o düzenle hem gönül hem de maddiyat bağı olan kesimleri kızdıracaktır. Zira Atatürk’ün dediği gibi, “Benim halkım demokrasinin ilkelerini, hakikatin kurallarını ve bilimin öğretilerini öğrenecek,” (Ellison, 1928, s. 24). Atatürk bizim tarihimizde bir özgürlük ve kalkınma simgesidir. Bugün aramızda yaşama hakkını ve saygınlığını, büyük adam olmayı bu nedenle hak eder.

Kaynaklar

– Atatürk (1959), Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri, Cilt 2, 2. basım, Ankara: Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü Yayınları.
– Atatürk (2002), “Teşkilatı Esasiye Kanunu Tasarısı (Halkçılık Programı),” Atatürk’ün Bütün Eserleri, Cilt 9, İstanbul: Kaynak Yayınları, 323-327.
– Atatürk (2016), Nutuk, 3. basım, İstanbul: Kaynak Yayınları.
– Berkes, Niyazi (1975), Türk Düşününde Batı Sorunu, Ankara: Bilgi Yayınevi.
– Berkes, Niyazi (1993), Atatürk ve Devrimler, İstanbul: Adam Yayınları.
– Berkes, Niyazi (2002), Türkiye’de Çağdaşlaşma, İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.
– Borak, Sadi (1997), “Türkiye’nin Geleceği Üzerine İzmir’de Halkla Konuşma”, Atatürk’ün Resmi Yayınlara Girmemiş Söylev, Demeç, Yazışma ve Söyleşileri, 2. basım, İstanbul: Kaynak Yayınları, 155-225.
– Ellison, Grace (1928), Turkey Today, Londra: Hutchison & Company.
– Genç, Mehmet (2010), Osmanlı İmparatorluğu’nda Devlet ve Ekonomi, 7. basım, İstanbul: Ötüken Neşriyat.
– İğdemir, Uluğ (1969), Sivas Kongresi Tutanakları, Ankara: Türk Tarih Kurumu Basımevi.
– Kansu, Mazhar Müfit (1997), Erzurum’dan Ölümüne Kadar Atatürk’le Beraber, Cilt 1, 4. basım, Ankara: Türk Tarih Kurumu.
– Kepenek, Yakup ve Nurhan Yentürk (2001), Türkiye Ekonomisi, 12. basım, İstanbul: Remzi Kitabevi.
– Marx, Karl (1975), “Marx to Wilhelm Liebknecht, 4 February 1878”, Collected Works, Cilt 45, Moskova: International Publishers, 296-298.
– Pamuk, Şevket (2005), Osmanlı-Türkiye İktisadî Tarihi, 1500-1914, 2. basım, İstanbul: İletişim Yayınları.
– Şahin, Hüseyin (1997), Türkiye Ekonomisi, 4. basım, Bursa: Ezgi Kitabevi.
– Tunaya, Tarık Zafer (1988), İnsan Derisiyle Kaplı Anayasa, 2. basım, İstanbul: Arba Yayınları.
– Tunaya, Tarık Zafer (2007), Devrim Hareketleri İçinde Atatürk ve Atatürkçülük, 2. basım, İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.
– Vandemir, Bâki (1952), “Atatürk’e Ait Yeni Bir Hâtıra”, Cumhuriyet, 31 Temmuz.
– Yenal, Oktay (2003), Cumhuriyet’in İktisat Tarihi,
İstanbul: Homer Kitabevi.

 

 

One Comment

  1. Günay Güner

    Sayın Can Madenci,
    Merhaba. “Atatürk ve İktisadiyat” başlıklı kapsamlı yazınızı okudum. Gerçek verilere dayanan ve bilimsel sonuçlara ulaşan yaklaşımınız için çok sağ olun. Bilincinize sağlık. İşte aydın tavrı budur. İkinci cumhuriyetçi, sollu liberal kesimin sözcülerinin gerçeği eğip büken, Osmanlıda insan-hayvan-doğa hakkı, sanayi, endüstri, yüksek sanat bulan; Türk Devrimini “Kemalist diktatörlük”, olsa olsa küçük burjuva demokrasisi, köy enstitülerini Nazilik… sayan anlayışının oluşturduğu düşünsel-eylemsel yıkımı ağırdır. Sizin yaklaşımınız bu bilimdışılığa yerinde bir tokattır.
    Saygılarımla.
    Günay Güner

Bir cevap yazın