COVID-19 Sonrası Para Politikası Faiz Oranı Tahmini: Python ile Veri Güdümlü LSTM Modeli – Ömür Saltık, Süleyman Değirmen, Rıdvan Söyü


Giriş 

1990’lı yılların başında dünya genelinde başlayan enflasyon hedeflemesi (ya da fiyat istikrarı) politika misyonu, Türkiye için 2000’li yıllar itibariyle, kısa vadeli faiz oranları üzerinden işler hale gelmiştir. Para politikası otoritelerine yüklenen bu misyonun gerçekleştirilmesinde en önemli rol, Klasik, Keynesyen, Reel İş Çevrimleri ve Monetarist görüşlerin bir sentez altında harmanlanmasına imkân sağlayan Yeni Neoklasik Sentez’in ileri görüşlü, dinamik ve kapsayıcı yapısında gizlidir. Yeni Neoklasik Sentez, başta çalışmanın dayanak noktası olan Taylor Kuralı’nda kabul edildiği üzere, reel ve nominal büyüklükler arasındaki geçişkenliklere faiz oranı kanalıyla izin vererek, makro iktisadi modellere, mikro düzeyde iktisadi ajanların (Yeni Keynesyen bir yaklaşımla) tercihlerinin, rasyonel beklentilerinin ve ileri görüşlü (forward looking) yapıların dahil edilmesini sağlamıştır. Yeni Neoklasik Sentez altında, rasyonel beklentilere sahip, parasal değişmeleri tahmin edebilen bireylere yönelik, paranın yansızlığı açıklamalarının (klasik dikotomi) eksik olacağı, tam rekabet varsayımlarından sapmaların olduğu durumlarda ve eksik bilgi altında parasal değişkenlerin reel değişkenleri etkileyebileceği gösterilmiştir. Tüm bu kapsayıcılığı itibarıyla Yeni Neoklasik Sentez anlayışıyla geliştirilen stokastik dinamik genel denge modelleri, merkez bankalarının para politikası modellerinde başvurulan kuram ve analiz yöntemleri arasına girmiştir. 

Sayı: İktisat ve Toplum Dergisi 124
Sayfa Aralığı: 47-56

Bu makalenin tamamını okumak için satın almalısınız.

1989 yılında Hacettepe Üniversitesi İktisat Bölümünden lisans eğitimini tamamladı. 1991 yılında Ankara Üniversitesi SBF İktisat Bölümünde yüksek lisans öğrencisi ve 1991-1993 yılları arasında Gazi Üniversitesi İktisat Bölümünde araştırma görevliliği görevlerinde bulundu. 1993 yılında YÖK burslusu olarak ABD’de yüksek lisans (Texas A and M-Commerce) ve doktora eğitimlerini (George Mason Üniversitesi-Virginia) tamamlayarak 2003 yılında Mersin Üniversitesinde göreve başladı. 2004 Nisan ayında iktisat alanında Yard. Doç. ve 2006 Kasım ayında Makroiktisat alanında Doçentlik ünvanlarını aldı. 2012 Aralık ayında Makroiktisat alanında Profesörlük ünvanını aldı. ABD’de ve Avrupanın çeşitli ülkelerindeki üniversitelerinde kısa ve uzun dönemli dersler verdi. Alanı ile ilgili kitapları ve uluslararası dergilerde yayınları olup çok sayıda uluslararası derginin yayın kurullarında bulunmaktadır. 2014 yılından bu yana Australian Journal of Business of Management Research Dergsinin editörlüğünü yapmaktadır. Mersin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğünü Şubat 2015’den Temmuz 2019'a kadar yürütüp, SBE Dergisinin kurucu editörüdür. Mart 2019'den beri İİBF Dekanlık görevini yürütmektedir. Türkiye Ekonomi Kurumu üyeliği bulunmaktadır.

2012 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Bölümünden lisans eğitimini tamamladı. 2012-2014 yılları arasında Dokuz Eylül Üniversitesi Finansal İktisat bölümünde yüksek lisansını tamamladı. 2015-2019 yılları arasında Toros Üniversitesi’nde araştırma görevliliği görevinde bulundu. 2020 yılında doktora eğitimini tamamladı. 2019-2020 yılları arasında Mersin Üniversitesi’nde araştırma görevliliğinde görevinde bulundu. Alanı ile ilgili kitap bölümü ve uluslararası dergilerde yayınları bulunmaktadır. Eylül 2020’den itibaren Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi’nde Dr. Öğretim Üyeliği görevini yürütmektedir.

Bir cevap yazın