Doğrudan Yabancı Yatırımların Türkiye İhracatına Etkisi – Banu Erkök


Küreselleşme süreciyle birlikte Türkiye’nin de içinde bulunduğu gelişmekte olan ülkelerde, ithal ikameci sanayileşme modeli terk edilerek, ihracata dayalı büyüme modeli uygulanmaya başlanmıştır. Ancak bu ülkelerde sermaye birikiminin ve teknolojinin yetersizliği gibi nedenlerle, katma değeri yüksek imalat sanayi ürünlerine yönelik imalat, ihracat ve rekabet gücünü artırma konusunda yeterince başarı sağlanamamıştır. Öte yandan, daha önce gelişmiş ülkelerde pek çok alanda yapılan üretim, küreselleşmeyle birlikte, özellikle hammadde ve işgücündeki maliyet avantajlarına dayalı olarak, gelişmekte olan ülkelere yönelmiş, bu gelişmelere bağlı olarak, dünya üretimi hızlı bir artış göstermiştir. Birçok sektörde ürünün “menşei” unsuru ortadan kalkmış; gelişmiş ülke merkezli birçok şirket, jeopolitik ve maliyet avantajları nedeniyle üretim amaçlı yatırımlarını gelişmekte olan ülkelere yöneltmişlerdir. Gelişmekte olan ülkeler, sermaye ve teknolojik altyapının eksikliğini gidermek amacıyla, yüksek rekabet gücüne sahip olan doğrudan yabancı sermaye yatırımlarını teşvik etmeye yönelik politikalar uygulamaya koymuşlardır. Türkiye de bu ülkelerden biridir.

Sayı: İktisat ve Toplum Dergisi 99
Sayfa Aralığı: 99 - 109

Bu makalenin tamamını okumak için satın almalısınız.

Bir cevap yazın