Feynman ve Bilim: İktisadın Bilim Olmaması Üzerine – Can Madenci (İTD 60)


1965’te Nobel Ödülü alan fizikçi Richard Feynman 1981’deki bir söyleşisinde toplumsal bilimler hakkında şunları söylüyor:

Bilimin elde ettiği başarıdan dolayı ortaya çıkan sahte bir bilim var diye düşünüyorum. Toplumsal bilimler aslında bilim olmayan bilimin bir örneğini oluşturuyor. Toplumsal bilimler [yaptığı şeyleri] bilimsel yoldan yapmıyor, biçimlerin izinden gidiyor – ya da veriler topluyorsunuz, şunu yapıyorsunuz, bunu yapıyorsunuz vs. Ama toplumsal bilimler hiçbir kanun elde etmiyor. Hiçbir şey ortaya çıkarmıyor. Hiçbir yere varmıyor – henüz,”  (Feynman, 2005, s. 22).

Feyman toplumsal bilimcilerin üzerinde çalıştıkları konuları aslında daktilo başında uydurup bilimsel bir havaya sokmaya çalıştıklarını, sonra da bu konuların uzmanı kesildiklerini söylüyor. Eleştirisinin nedenini izah ederken “Bir şeyi gerçekten öğrenmenin ne kadar zor olduğunu, yaptığınız deneyleri kontrol ederken ne kadar dikkatli olmanız gerektiğini, yanlış yapıp kendinizi kandırmanın ne kadar kolay olduğunu zamanında öğrenmiş olmanın avantajına sahibim,” (a.g.e. s. 22) diyor. Anlaşılan Feynman’ın eleştirisi, toplumsal bilimcilerin üzerinde çalıştıkları konular hakkında söyledikleri şeylerin doğru olup olmadığını kontrol etmemelerinden kaynaklanıyor.

Feynman’ın bu “kontrol etme” ifadesiyle neyi kastettiği görmek için biraz geriye gidelim. 1964’te Cornell Üniversitesi’nde verdiği fizik derslerinin birinde Feynman bilimsel yöntemin niteliklerinden bahsediyor (Feynman, 1964). Buna göre yeni bir kanun arama süreci şöyle işliyor: (1) İlk olarak, kanunun nasıl işlediği hakkında kestirim yaparız; (2) Ardından bu kestirimin sonuçlarını hesaplarız. Bu sayede, doğru olması durumunda kanunun ne ifade ettiğini görürüz; (3) Son olarak da hesaplanan sonuçları doğayla karşılaştırırız. Yani bu sonuçların işleyip işlemediği görmek için bunları yaptığımız gözlemlerle ya da deneylerle karşılaştırırız. Eğer kestirimlerin sonuçları deneylerle uyuşmuyorsa, sonuçlar yanlıştır. Feynman’a göre bu son ifade bilimin anahtarını veriyor: “Kestiriminizin ne kadar güzel olduğu, sizin ne kadar akıllı olduğunuz, kestirimi kimin yaptığı ya da yapan kişinin adının ne olduğu önemli değildir – eğer kestirim deneylerle uyuşmuyorsa yanlıştır.”

Feynman’a göre bu yöntem yoluyla, açık bir şekilde ifade edilen tüm teorileri yanlışlayabiliriz. Ancak bu yöntem teorileri doğrulamaz. Zira elde edilen veriler sürekli olarak değiştiğinden, ileride yapılacak deneyler teorinin yanlış olduğunu ortaya çıkarabilir. Dolayısıyla teoriler ancak geçici olarak doğrudur. Dikkat edilirse, Feynman burada Karl Popper’ın yönteminden bahsediyor. O hâlde bilimi dünyayı anlamak için kullanılan diğer yollardan ayıran şey, bilimin sürekli olarak içindeki hataları ayıklaması ve yanlışlarını düzeltmesidir. Feynman kestirimlerin nereden geldiğinin önemli olmadığını söylüyor. Önemli olan, kestirimin deneylerle uyuşup uyuşmadığıdır.

Feynman’ın bilimsel yöntemini iktisatta uygulayabilir miyiz? Bu soruya itiraz olarak söz konusu yöntemin doğa bilimleri için geçerli olduğu, oysa iktisadın toplumsal bir bilim olduğu öne sürülebilir. Bu ilk bakışta doğru gibi gözükse de, aslında iktisadı Feynman’ın yukarıda bahsettiğim eleştirilerine açık bırakır. Gerçi bu eleştirilerde haklılık payı da yok değil – özellikle iktisat açısından. O hâlde Feynman’ın yöntemini ideal durum olarak düşünmek ya da iktisatta kullanılacak yöntemler için bir kıyas olarak kabul etmek daha doğru olur. Nitekim iktisatta deney yapmanın tam manasıyla mümkün olmadığı artık klişe hâline gelmiş bulunuyor. Yine de bu durum, ileri sürülen teorilerin gerçek hayatla ne kadar uyuştuğunu kontrol etmeye bir engel oluşturmamalıdır. Aşağıda bu konuya biraz bakalım. Bunu yaparken iktisadın toplumsal bir bilim olduğunu ve toplumsal bilimler için geçerli olan şeylerin tabiatıyla iktisat için de geçerli olduğu da aklımızda tutalım.

*  *  *

Bilimsellikten bahsettiğimize göre, öncelikle bilimin iktisatla ilişkili bir tanımını vermek gerekiyor. Bunun için Joseph Schumpeter’ın (1959, s. 7) yaptığı bilim tanımlarından birini kullanalım: “Bilim, gerçekleri bulmak ve bunları yorumlamak ya da bunlardan anlam çıkarmak (analiz yapmak) için uzmanlaşmış teknikler geliştiren her türden bilgi dalıdır.” Bu bilgiyi ilerletmek için bilinçli çaba gösterilir. “Bu çabalar zihinsel alışkanlıklar – yöntemler ya da ‘teknikler’ – üretir ve bu tekniklerin ortaya çıkardığı gerçeklerin kontrolünü sağlar. Bu teknikler günlük hayatın zihinsel alışkanlıklarının ve onun gerçeklerine ilişkin bilginin kapladığı alanın ötesinde kalır.” Bu bilgi alanında, araştırmacılar, bilim insanları ya da bilginler olarak adlandırılan kişiler vardır. Bu kişilerin edindikleri bilgiler ve kullandıkları teknikler onları sıradan insanlardan ve bu bilgilerin diğer kullanıcılarından ayırır. Schumpeter’a göre bu tanım açısından bakıldığında iktisat bir bilimdir, zira halkın kullanmadığı teknikleri kullanır ve bu teknikleri geliştirecek iktisatçılar vardır.

Feynman’ın olduğu gibi Schumpeter’ın da bilimsel sürece ilişkin bir tanımı var. Schumpeter’ın (1949, s. 350) basit tanımına göre, bilimsel süreç (1) analiz etmek istediğimiz fenomenlerin algılanmasıyla başlıyor ve (2) bilimsel bir modelin kurulmasıyla sonuçlanıyor. İlk aşama, üzerinden çalışacağımız fenomenleri algılamamızı ve bunların diğer fenomenlerle olan ilişkisiyle onlardan farklı yanlarını kavramamızı içeriyor. Nitekim araştırmaya başlamadan önce, araştıracağımız şeylere ilişkin olarak zihnimizde belli bir düşünce ya da tasavvur oluşturmamız ya da bunlara ilişkin belli bir zihni tasarım yapmamız gerekiyor. Bu sayede, fenomenlerin algılanması bize belli bir araştırma konusu veriyor. Schumpeter bu aşamayı “bilim-öncesi” olarak nitelendiriyor. Bununla birlikte, bu algı “analiz-öncesi” değildir. Zira hangi fenomenlerin araştırma konusuyla ilgili olduğunun belirlenmesi belli bir düzeyde zihinsel analizi gerektiriyor. Schumpeter algılardan ve bilim-öncesi analizden oluşan bu bileşimi araştırmacının vizyonu olarak adlandırıyor. İkinci aşama da, vizyonun verdiği malzemenin modeller vasıtasıyla bilimsel olarak analiz edilmesinden oluşuyor. Burada işin içine ampirik verilerin ya da olguların araştırılması giriyor. Bu yoldan, başlangıçta yapılan kavramsallaştırmalar sonradan edilen bilgilerle kontrol edilip düzeltiliyor.

Buraya kadar Feynman’ın toplumsal bilimleri eleştirisi açısından sorun çıkaracak bir şey olduğunu sanmıyorum. Kabaca söylersek, Feynman’ın bilimsel sürecindeki ilk aşama olan kestirim, Schumpeter’ın ilk aşaması olan vizyon ile çakışıyor. Feynman’ın son iki aşaması da Schumpeter’ın ikinci aşamasına denk geliyor. Bu denkleşmelerden ikincisinde sorun bulunmuyor. Bununla birlikte, sorun çıkaran husus, yani Feynman’ın toplumsal bilimler eleştirisini iktisat açısından haklı kılan husus, kestirim-vizyon çakışmasında yatıyor. Bunu aşağıda açalım.

Dikkat edilirse, vizyon, araştırmacının analiz edeceği bilimsel sorunları ve bunlara yönelik yaklaşımı belirlemesiyle ilgili bir aşamadır. O hâlde bu belirleme nasıl yapılıyor? Araştırmacı konularını ve yöntemlerini neye göre seçiyor? Bunun için yine Schumpeter’a bakalım. Schumpeter’a (1959, s. 34; 1949, s. 348) göre, araştırmacı belli bir toplumsal çevrenin ve bu çevredeki konumunun bir ürünüdür. Bunlar araştırmacının etrafında olup bitenlerin arasından ancak belli şeyleri gözlemlemesine, bunları da belli bir gözle görmesine yol açarlar. Hatta bu çevresel koşullar araştırmacıya olup bitenleri belli bir gözle görmeye yönelik “zihin-altı bir arzu” da verebilir. Böyle olduğunda, bilimsel analiz süreci toplumsal anlamda koşullanmış olur. Diğer bir ifadeyle, nesnel gerçeklik sosyolojik yoruma tâbi olur. Schumpeter burada işin içine ideolojik eğilimin girdiğini söylüyor, yani araştırma dalının içine ideoloji sızıyor. İdeolojinin kaynağı da iktisadi süreçlere ve bunlarda nelerin önemli olduğuna ilişkin “bilim-öncesi ve bilim-dışı vizyonda” yatıyor: “İdeoloji, doğası itibariyle orijinal vizyonu oluşturur,” (Schumpeter, 1949, s. 351). İdeolojinin izi “kişinin toplumsal konumuna ilişkin vehimlerine; kendini, içinde yer aldığı sınıfı ya da grubu hangi biçimde görmek istediği ile, kendi sınıfının ya da grubunun rakiplerini hangi biçimde görmek istediğine ilişkin vehimlerine” kadar sürülebilir.

Bununla birlikte, Schumpeter’ın araştırmacıların toplumsal konumu hakkında söyledikleri, ideolojinin toplumsal bilimlere sızmasının sadece bir nedenini oluşturuyor. Diğer neden toplumsal bilimlerin bilim olarak yapısında yatıyor. İkinci neden için Schumpeter’dan ayrılıp John Stuart Mill’e bakalım.

Mill (1981, ss. 844-846) bilimleri kesin olan bilimler ve kesin olmayan bilimler olarak ikiye ayırıyor. Kesin olmayan bilimlerde, araştırma konusunu oluşturan fenomenleri etkileyen nedenler hakkında tam olarak ortaya konulabilen kanunlar, sadece, bu fenomenleri tüm koşullarda ve genel anlamda etkileyen nedenlerden oluşuyor. Daha az etkisi olan diğer nedenler ise yeterli derece anlaşılmamış ve kendileriyle ilgili kanunları ortaya koyacak ölçüde incelenmemiş durumda bulunuyor. Bu nedenle, bu bilimlerde geniş kapsamlı nedenler ile dar kapsamlı nedenler bir araya getirilemiyor ve söz konusu fenomenlere ilişkin tam bir kanun oluşturulamıyor. Bu da beklentilere ve olup bitenlerin işleyişine ilişkin genel önermeler yapmayı imkânsız kılıyor. Kesin olan bilimlerde ise tüm nedenleri bir araya getirilebilen kanunlar oluşturulabiliyor. Mill kesin olmayan bilimlere gelgitlerin incelenmesini, kesin olan bilimlere de astronomiyi örnek gösteriyor. Anlaşılan Mill’e göre bilimler, kanunlarının sahip olduğu kesinliği arttırarak ilerleme kaydediyorlar. Bu süreç esnasında söz konusu kanunlar sürekli olarak teste tâbi tutuluyor ve tek bir geniş kanunun daha dar kapsamlı kanunları kapsadığı ve aştığı bir noktaya dek bu kanunların kapsamı genişletiliyor. Kanunları bu şekilde genişletilemeyen bilimler de kesin olmayan bilimleri oluşturuyor.

Mill toplumsal bilimleri kesin olmayan bilimler arasında sayıyor. Bu bilimlerin ilgilendiği fenomenlerin, insanların düşüncelerinden, hislerinden ve eylemlerinden meydana geldiğini söylüyor. Fakat insanların davranışları çeşitlilik gösteriyor ve kesin olmayan nitelikler içeriyor. İnsanların farklı koşullarda ne şekilde davranacağını önceden bilemiyoruz. Dahası, insanların davranışlarının onların karakterlerine de bağlılık gösteriyor. Bu nedenle insanların davranışlarına ilişkin açıklamalar eksik kalıyor: “İnsan doğasıyla ilgili bilimimiz teorik açıdan kusursuz olsaydı bile, yani eldeki verilerden hareketle insan doğasının niteliklerini gezegenlerin yörüngelerini hesaplayabildiğimiz gibi hesaplayabilseydik bile, bütün verileri elde etmek hiçbir zaman mümkün olmadığından ve bu veriler farklı durumlarda aynı olmadığından dolayı, ne olumlu kestirim yapabilir, ne de evrensel kanunlar ortaya koyabilirdik,” (Mill, 1981, s. 847).

Böylece Mill’in yazdıkları ideolojinin toplumsal bilimlere sızmasının ikinci nedenini veriyor: Bu bilimler kesin nitelikte değildir. Zira toplumsal bilimlerde insan davranışlarının tam olarak kapsayan genel kanunlara ulaşmak mümkün olmuyor. Mill’in dedikleri aynı şekilde iktisadın da kesin olmayan bir bilim olduğunu gösteriyor. Alfred Marshall’dan (1920, s. 33) hareketle, iktisat kanunlarını “belirli koşullar altında gerçekleşen insan eylemlerinin sahip olduğu eğilimlere ilişkin ifadeler” olarak tanımlarsak şu yorumu yapabiliriz: İktisattaki kesinsizliğin en temel nedeni, insan davranışlarını belirleyen etkenlerin çeşitliğinden ve bu davranışlarının değişkenlik göstermesinden kaynaklanıyor. Böyle olduğunda, insan davranışlarına ilişkin genel kanunlar oluşturulamıyor. Kanunlar tam olarak belirlenemediği için de aradaki boşluklar ister istemez ideolojiyle dolduruluyor. Diğer bir ifadeyle, boşluklar ideolojinin iktisada sızmasına imkân veriyor. Hatta bu anlamda iktisadın belli ideolojilere meşruluk kazandırmak için araç olarak kullanıldığını da söyleyebiliriz.

*  *  *

Bu açıklamalardan sonra tekrar Feynman’a dönelim. Mill’in kesin olan ve kesin olmayan bilimler ayrımını Feynman’ın bilimsel yöntemi açısından düşünelim. Feynman’ın bilimsel yöntem hakkında dediklerini hatırlarsak, kesin olan bilimlerde kestirimlerden hareketle ileri sürülen kanunlar sürekli olarak deneyler yoluyla teste tâbi tutuluyor. Testi geçemeyen kestirimler bir köşeye atılıyor. Bu anlamda Feynman’ın bilimsel sürecini “kestirimler → sonuçların hesaplanması → deneylerle karşılaştırma” olarak yazabiliriz. Öte yandan iktisat gibi kesin olmayan bir bilimde, özellikle Schumpeter’ın vizyonunu hatırladığımızda, analizin en başında işin içine ideoloji karışıyor ve araştırmacının hangi konuları ele alacağını belirliyor. Böylece Feynman’ın bilimsel süreci iktisatta “ideolojiler → kestirimler → sonuçların hesaplanması → deneylerle karşılaştırma” biçimini alıyor. Bilimsel sürecin en başına ideolojiler yerleşiyor. Bu nedenle de iktisattaki kestirimler ideolojilerden kaynaklanıyor. Oysa Feynman kestirimlerin nereden kaynaklandığının önemli olmadığını söylemişti. Dahası, insan davranışlardan kaynaklanan nedenlerden dolayı, iktisatta bu sürecin sonundaki deneylerle karşılaştırma aşaması sorunlu kalıyor.

Feynman’ın bilimsel yöntemini tersten okuduğumuzda, yukarıdaki muhakemenin anlamı gayet açık hâle geliyor: İktisatta deneylerin kestirimleri yanlışlaması, aynı zamanda kestirimleri belirleyen ideolojilerin de yanlışlanması anlamına gelir. Oysa hiçbir iktisatçı ideolojisinin yanlışlanmasını kabul edemez. Aksi türlü, iktisatçının dünya görüşünü değiştirmesi gerekir. Böyle bakıldığında, iktisatta yapılan sonu gelmez tartışmaları özünü belki de burada aramak gerekiyor. Bu açıdan iktisat, ideolojiler çatışmasından ibaret bir disiplin hâline geliyor. İktisat teorileri de yeri geldiğinde bu çatışmanın araçlarını oluşturuyor.

Peki, iktisatçılar daha analizlerinin en başında belirli değer yargılarına ya da ideolojilere bağlılık gösteriyorlarsa, iktisadın bilim olduğunu söyleyebilir miyiz? Hayır. O hâlde iktisat nedir? Benim gördüğüm kadarıyla bunun en iyi yanıtını Cambridge Üniversitesi iktisatçılarından Ha-Joon Chang (2010, ss. 10-11) veriyor: İktisat, siyasi bir egzersizdir. Chang’in bunun için ileri sürdüğü neden gayet akla yatkın: Bugün piyasa alışverişlerinin dışında kalan şeylerin çoğu, piyasadaki süreçler vasıtasıyla değil, siyasi kararlar sonucunda bu hâle gelmiştir. Chang bunların arasında insanları, çocuk emeğini, devlet makamlarını, siyasi oyları, hukuki kararları, üniversite kürsülerini ve lisans almamış ilaçları sayıyor. Bunlarla ilgili piyasa uygulamalarının siyasi aktivizm, reformlar ve devlette yapılan düzenlemeler sayesinde ortadan kalktığını söylüyor.

Gerçekten de bugün insanlar piyasada köle olarak satılmıyor. Oysa liberal filozof John Locke 1672’de Atlantik Okyanusu’nda zenci köle ticareti yapan Royal Africa Company adlı şirkette hisse senedi sahibiydi ve şirketin imtiyaz beratına “tüccar ve girişimci” olarak dahil edilmişti. Yine bugün en azından Batı’da çocuk emeği kullanılmıyor. Oysa Marx (1982, s. 852) Kapital’de 19. yüzyılın ikinci yarısında İngiltere’deki gezgin tarım ekiplerinde işçi olarak çalışan çocuklardan bahsederken “13 ve 14 yaşlarındaki kızlar, sık sık aynı yaşlardaki erkek yoldaşları tarafından hamile bırakılırlar. Bu grupları temin eden açık köyler Sodom ve Gomora’lar hâline gelmiştir,” diye yazıyordu.

Chang’i takip edersek, piyasaların sınırlarının nerede başlayıp nerede bittiğini bilimsel olarak belirlemek mümkün değildir. Aynı şekilde, piyasaların “ne kadar” serbest olacağını nesnel olarak belirlemek de mümkün değildir. Bu serbestlik ancak siyasi yoldan belirlenir. O hâlde “piyasaların sınırlarının belirsiz olduğunu ve nesnel olarak belirlenemeyeceğini kabul etmek, iktisadın fizik ya da kimya gibi bir bilim olmadığını, onun yerine siyasi bir egzersiz olduğunu anlamamızı sağlıyor. (…) Eğer üzerinde çalıştığınız şeyin sınırları bilimsel olarak belirlenemiyorsa, yaptığınız şey bilim değildir,” (Chang, 2010, s. 10).

*  *  *

Tüm bunlardan sonra iktisat ve iktisatçılar hakkında bazı sonuçlar çıkarabilir miyiz? Bunun için biraz olağandışı sayılabilecek bir isme bakalım. 1944’te London School of Economics’te öğrencilere yaptığı “On Being An Economist” adlı konuşmasında Friedrich Hayek iktisat ve iktisatçı olmak hakkında bazı bilgiler ve öğütler veriyor. Bunlardan özellikle ikisi hayli dikkat çekici.

Hayek’e (1991, s. 38) göre iktisattaki bilgiler hiçbir zaman bu disiplin içinde sağlam bir yere sahip değildir. Bunlar iktisatçılar tarafından genel kabul görseler dahi, iktisat içindeki yerlerini tam manasıyla garantiye almış sayılmazlar. Bunun nedeni, bu bilgilerin yanlışlanmasından değil, unutulup gitmesinden kaynaklanır. Zira bunlar deneyler vasıtasıyla değil, ancak uzun bir muhakeme sürecinin sonunda elde edilirler. Dolayısıyla “iktisatta gerçekleri hiçbir zaman nihai anlamda kabul ettiremezsiniz. Onun yerine, her kuşağı sürekli olarak yeni başkan ikna etmeniz gerekir,” (a.g.e. s. 38). Sanırım Hayek’in bu son cümlesi iktisattaki tartışmaların neden hiçbir zaman bitmeyeceğine ve iktisadın neden bir bilim olmadığına işaret ediyor: Bilimde gerçekler ya da olgular vardır. Bunları ya kabul edersiniz ya da reddedersiniz. Bir şeyin bilimsel bir gerçek olarak kabul edilmesi için o şeyin kanıtlarla desteklenmesi gerekir – insanların ikna edilmesi değil.

İktisatçılara geldiğinde de Hayek şöyle düşünüyor: Kendi mesleğinin dışına ait hiçbir bilgisi olmadan da bir kimyagerin ya da biyologun toplumun faydalı bir üyesi olması mümkündür. Fakat sadece iktisat ve siyaset bilimi bilen ve bunun dışında hiçbir bilgisi olmayan bir iktisatçı, toplumun faydalı bir üyesi olamaz. Burada Hayek (1991, s. 42) gayet ağır, ama bir o kadar da önemli bir söz ediyor: “İktisadı ya da uzmanlık alanınız her neyse onu gerçekten öğrenmediğiniz müddetçe, bir sahtekârdan başka bir şey olamazsınız. Fakat sadece iktisat bilip, başka hiçbir şey bilmezseniz, insanlığın başına bela olursunuz. Belki başka iktisatçıların okuyacağı türden makaleler yazmaya yararsınız, ama başka bir işe yaramazsınız.” Hayek’in bu sözü günümüzde geçerliliğini tamamıyla koruyor.

İngiliz yazar Graham Greene Our Man in Havana adlı romanında Fidel Castro öncesi Küba’da elektrik süpürgesi satıcılığı yapan Bay Wormold’dan bahseder. Paraya sıkışan ve 16 yaşındaki kızının ihtiyaçlarını karşılamak isteyen Wormold, İngiliz istihbarat servisi M.I.6’nın Küba’daki gizli ajanı olması içine kendisine yapılan teklifi kabul eder. Ancak iş Londra’ya haftalık olarak göndermesi gereken raporları yazmaya geldiğinde, işe yeni gizli ajanlar aldığını uydurur ve ajanlarının ormanda kamyonlarla taşınan birtakım makineler gördüğünden bahseder. Makinelerin şemaları için de dükkânındaki elektrik süpürgelerini söküp parçalarının resmini çizer. Böylece Londra’da işleri karıştırır. Açıkçası, kimi iktisatçıların kurduğu modeller ya da teoriler de Wormold’ın süpürgelerden esinlenen şemalarına benziyor. İkisi de gerçek değil yanıltıcı; sadece var olmayan şeyleri varmış gibi göstermek ve ideolojileri meşrulaştırmak amacıyla oluşturulmuşlar. Ama onlara inananların akıllarını karıştırıyorlar ve sürekli olarak belli türden politika önerileri yapmak için dayanak olarak kullanılıyorlar.

Bir defasında kızıyla konuşurken Wormold şöyle öğüt veriyor: “Tanrı bile geçirdiği deneyimlerden bir şeyler öğrenmiyor, değil mi? Yoksa nasıl olur da hâlâ insanoğlundan ümidini kesmezdi? Rakamları birbirine ekleyerek toplama yapan ve başımızı derde sokanlar bilim adamlarıdır. (…) Sakın geçirdiğin deneyimlerden hareketle bir şeyler öğrenmeye kalkışma, Milly. Rahatımızı ve yaşamlarımızı mahveden budur,” (Greene, 1992, s. 32). Wormold burada bir şeyin kötü olduğunu öğrenmek için o şeyin gerçekleşmesini beklememek gerektiğini söylüyor. Zira böyle olduğunda iş işten geçmiş olacaktır. Bilim adamı olmaya özenen ama ideolojilerini bir kenara bırakmaya yanaşmayan iktisatçılar da Wormold’ın başımızı derde sokan bilim adamlarına benziyorlar. Gerçek hayattaki deneyimlerimizi oluşturan iktisadi krizlere, zenginler ve fakirler arasında yer yer görülen aşırı uçuruma ve diğer olumsuz şeylere rağmen, kısacası iş işten sürekli olarak geçmesine rağmen, önyargılarına sıkı sıkıya yapışıyorlar. İdeolojilerinden kaynaklanan sorunlu teorilerinin ekonomiye ve topluma vereceği zararları umursamıyorlar. O hâlde iktisada gerçekten bilim diyebilir miyiz?

Kaynaklar

Chang, Ha-Joon. (2010), 23 Things They Don’t Tell You About Capitalism, New York: Bloomsbury Press.

Feynman, Richard. (1964), Feynman on Scientific Method, https://www.youtube.com/watch?v=EYPapE-3FRw.

Feyman, Richard. (2005), The Pleasure of Finding Things Out, (Ed.) Jeffrey Robbins, Cambridge, Massachusetts: Basic Books.

Greene, Graham. (1992), Our Man in Havana, Londra: Penguin Books.

Hayek, Friedrich. (1991), “On Being An Economist,” The Trend of Economic Thinking, Chicago: University of Chicago Press.

Marshall, Alfred. (1920), Principles of Economics, 8. basım, Londra: Macmillan.

Mill, John Stuart. (1981), A System of Logic, Collected Works, Cilt 8, Londra: Routledge & Kegan Paul.

Schumpeter, Joseph A. (1949), “Science and Ideology,” The American Economic Review, 2 (39), 346-359.

Schumpeter, Joseph A. (1959), History of Economic Analysis, 3. basım, New York: Oxford University Press

 

 

 

 

 

 

 

 

Bir cevap yazın