Gelir

Öznel Refah Ve Nesnel Refah – Esma Gaygısız

Bir toplumun ve bireylerinin durumlarının ve yaşam koşullarının ne kadar iyi olduğunun, yani refah...

Türkiye’de Sınıfsal Gelir Bölüşümü – Osman Aydoğuş

Neoliberal iktisat anlayışının hakim hale geldiği son otuzkırk yıldır bölüşüm sorunu gerek akademik, gerekse...

Sürdürülebilirlik Ve Eşitlik: Herkes İçin Daha İyi Bir Gelecek – Shahid Najam

2011 İnsani Gelişme Raporu, son on yıllara bakıldığında insani gelişme alanında son derece önemli...

Mevduat Ve Hisse Senedi Dağılımına Bak; Gelir Dağılımı Bozukluğunu Anla! – Alaattin Aktaş

Gelir dağılımındaki çarpıklığı ölçmenin bir dizi bilimsel yolu var. Ama bazı basit göstergeler de...

Oecd Ülkelerinde Gelir Eşitsizliği – Meneviş Uzbay Pirili, Ahmet Eren Yıldırım

Gelir dağılımı toplumsal refahın ve kalkınmanın en önemli olgularından birisidir. Esasında, gelir dağılımı konusu...

Hanehalkı Borcu, Hanehalkı Geliri Ve Uçurum! – Alper Duman

Ç izgi filmlerden hatırlarsınız. Tavşan (Bugs Bunny) kaçar ve uçurumu farketmeden arkasındakinden kurtulduğunu zannederek...

Askeri Darbeler Ve Gelir Eşitsizliğ – Aytekin Güven

Gelir eşitsizliği konusu özellikle neo-liberal iktisadi hegemonyanın güçlenmesi ve bölüşüm sorununun tamamen “kutsal” piyasaya...

Yolsuzluğun Kişi Başına Gelir Büyümesi Üzerindeki Dolaysız Etkisi: Bir Meta-Analiz Çalışması – Mehmet Uğur

Yolsuzluk, M.Ö. 4. yüzyıldan bu yana iktisatçıları, filozofları ve siyaset bilimcilerini meşgul eden kadim...

Mutlak Gelir, Nispi Gelir Ve Mutluluk – Devrim Dumludağ

Sanayi devriminin gerçekleştiği on dokuzuncu yüzyıldan bu yana dünyanın pek çok bölgesinde yaşam standartları...

Refah Rejimlerinin Karşılaştırmalı Bir Analizi – Hale Balseven

Refah devleti, toplumun geniş bir bölümü tarafından paylaşılan belirli risklere karşı koruma sağlamak amacıyla...

  • 1
  • 2