Türkiye Sanayileşmenin Neresinde? Uluslararası Bir Karşılaştırma – B. Ali Eşiyok


İ kinci Dünya Savaşı’ndan 1970’li yılların ortalarına kadar uzanan dönemde (Kondratieff dalga), ya da Batı kapitalizminin altın çağında (golden age), gelişmiş ülkelerde Fordist sermaye birikim rejimine dayalı Keynezyen iktisat politikaları uygulanırken, Türkiye ve diğer gelişmekte olan ekonomilerde ise uluslararası Keynesciliğin bir yansıması olarak ithal ikamesine dayalı sanayileşme stratejileri uygulanmıştır. İthal İkameci sanayileşme stratejisi uygulayan birçok L. Amerika ve G. Doğu Asya ülkesi sanayileşmede önemli gelişmeler gösterirken, dünya sanayi üretimi içerisindeki paylarında önemli artışlar yaşanmıştır. Türkiye ithal ikameci sanayileşme stratejisinin uygulandığı 1963-1979 döneminde sanayileşmede önemli gelişmeler sağlamasına karşın yatırım malları aşamasına geçemeden (sanayileşmede derinleşme sağlanamadan) model 1970’li yılların sonunda krize girmiştir.

Sayı: İktisat ve Toplum Dergisi 24
Sayfa Aralığı: 49 - 63

Bu makalenin tamamını okumak için satın almalısınız.

Bir cevap yazın