Xxı. Yüzyılda Ekonomik Değişimin Dinamiği: Bilime Dayalı Üretim – Bayram Ali Eşiyok


Bilim bazlı ekonomi alanında baş döndürücü gelişmeler yaşanıyor. Bilgi artık en temel girdilerden biri. Ekonomik büyümenin temel kaynaklarından birisini, giderek bilimsel gelişmelerin öncelediği teknolojik yenilikler oluşturmaya başladı. İktisat kuramında Schumpeter, teknolojinin önemini “yaratıcı yıkım” kavramı ile açıklarken, Smith “işbölümü”, Ricardo “makine”, Marx ise “sermayenin organik bileşimi” ile çözümledi. Bilim ve teknoloji politikalarının önemi esas olarak II. Dünya Savaşı sonrası dönemde artmaya başladı. Savaş sonrası dönemde bilim ve teknolojiye olan ilginin artmasının nedeni ekonomik kalkınmada teknolojinin artan önemi idi. Yeni pazarlara nüfuz etme arayışı kitlesel üretim sayesinde mümkün olmuştu. Ancak artarda yaşanan teknolojik devrimler sonucunda kitlesel üretim yöntem ve teknolojileri giderek önemini kaybetti. Günümüzde bilim/bilgi temelli ekonomi (ya da yeni ekonomi) ve esnek üretim baskın nitelik kazandı. Bilgi teknolojilerindeki gelişmelerin öncelediği bilgi toplumu kavramı gündeme geldi…

Sayı: İktisat ve Toplum Dergisi 95
Sayfa Aralığı: 75 - 81

Bu makalenin tamamını okumak için satın almalısınız.

Bir cevap yazın