Dünyada Gelirin Dağılımı – Verda Canbey Özgüler


Toplumsal sınıflar ve bireyler arasındaki gelir eşitsizliği her çağda söz konusu olmuştur. Ancak; gelir adaleti, gelir eşitsizliği ve yoksulluk sorunları sanayileşme ve kapitalist piyasa ekonomisi ile birlikte özel bir önem kazanmıştır. Hatta günümüzde küreselleşme sürecinin hızlanması ve bilişim iletişim teknolojilerinde yaşanan hızlı gelişmeler sonucunda “yaratılan gelirin dağılımı” diğer bir ifadeyle “bölüşüm” konusu daha fazla önem kazanmaya başlamıştır. Kapitalist piyasa ekonomisi öncesinde geleneksel ekonomilerin geçimlik karakteri ve üretimin toprağa dayalı olması, yaratılan zenginliği sınırlamaktaydı. Geçimlik ekonomi, bölüşüm sorununun ölçeğini küçültmekte, topluluğun iç dayanışması ise yoksulluk sorununu hafifletmekteydi. Bu bağlamda topluluğun iç dayanışmasının bir tür yeniden dağıtım işlevi gördüğü söylenebilir. Paranın ve paralı alışverişin görülmediği ilkel toplumlarda insan emeği doğa ve aletler ile bir araya gelerek maddi ürünleri üretmekte ve bu ürünler belli objektif sosyal kurallara göre topluluk üyeleri arasında paylaşılmaktaydı. Belli bir gelişme düzeyinden sonra paranın iktisadi yaşama girmesi ile üretim ve bölüşüm ilişkilerinin para, gelir, milli gelir ve piyasa gibi kavramlarla incelenmesi gündeme gelmiştir.

Sayı: İktisat ve Toplum Dergisi 98
Sayfa Aralığı: 51 - 61

Bu makalenin tamamını okumak için satın almalısınız.

Bir cevap yazın