Niyazi Berkes, İdris Küçükömer, Kemal Tahir Ve Doğan Avcıoğlu’nda Gelişme Stratejileri: Bir Ufuk Turu – B. Ali Eşiyok


Türkiye’de 1960’lardan itibaren (sosyal bilimlerin altın çağında), Osmanlı ve Cumhuriyet tarihinin geçirdiği dönüşümler ve bu dönüşümlerde iç ve dış dinamiklerin etkilerini inceleyen ve bugün de hala birer referans kaynağı olan çok sayıda eser yayınlandı. Hiç kuşkusuz bu eserler arasında Niyazi Berkes’in Türkiye’nin Çağdaşlaması ve Türk Düşününde Batı Sorunu, Doğan Avcıoğlu’nun Türkiye’nin Düzeni, İdris Küçükömer’in Düzenin Yabancılaşması ve Kemal Tahir’in Devlet Ana ve Yorgun Savaşçı romanlarını zikretmek gerekir. Bu çalışmalarda genel olarak modernleşme, sekülarizm, batılılaşma, sömürgecilik, uluslaşma, devletin niteliklerine ilişkin geniş bir alanda olguların ele alındığı görülür. Hiç kuşkusuz bu tartışmalardan en temel olanı Osmanlı’nın üretim tarzına ilişkin yapılan (feodal-ATÜT) tartışmaları oldu. Annales ekolünün tarihçilik anlayışından hareketle, olguların geçmişteki köklerini karşılaştırmalı olarak analiz etmeyi ve bütüncül bir bakışı amaçlayan bu tartışmalar (her ne kadar Feodal1 ATÜT tartışması konusunda bir sonuca varılmamış olsa da), geride önemli izler bıraktı. Bu yazıda İdris Küçükömer, Niyazi Berkes, Kemal Tahir2 ve Doğan Avcıoğlu’nun temel yapıtlarından hareketle, Türkiye ve Osmanlı’yı ele alışları üzerinde kısaca durulup, gelişme startejilerinin ana çizgileri çözümlenecektir.

Sayı: İktisat ve Toplum Dergisi 45
Sayfa Aralığı: 47 - 59

Bu makalenin tamamını okumak için satın almalısınız.

Bir cevap yazın