Sermaye Akımlarının Etkilerini Yumuşatmaya Yönelik Yeni Bir Para Politikası Aracı: Rezerv Opsiyonu Mekanizması – Hakan Kara, Mehmet Yörükoğlu, Koray Alper (İTD 25)


Giriş

Küresel kriz sonrası gelişmiş ülkelerde süregelen niceliksel genişleme sonucu ortaya çıkan kısa vadeli likidite bolluğu ve küresel finans sisteminde süregelen kırılganlıklar, özellikle gelişmekte olan ülkelere yönelik sermaye akımlarında ciddi oynaklıklara yol açmaktadır. Bu gelişmeler, Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde makroekonomik ve finansal istikrarı tehdit etmekte ve sermaye hareketlerinin yurt içi piyasalara olan etkisini sınırlamaya yönelik araçların önemini artırmaktadır. Bunun yanı sıra kriz sonrası finansal istikrara yönelik farkındalığın artması da merkez bankalarını alternatif politika araçları kullanmaya yönlendirmiştir. Bu çerçevede Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) da 2010 yılının sonlarından itibaren finansal istikrarı destekleyici bir amaç olarak benimseyerek dış finansal şoklara karşı ekonominin dayanıklılığını artırmak amacıyla yeni araçlar kullanmaya başlamıştır.[1] Bu çalışmada TCMB’nin zorunlu karşılıklar kapsamında geliştirdiği yeni bir araç olan rezerv opsiyon mekanizması tanıtılmakta ve sistemin öngörülen işleyişi örneklerle açıklanmaktadır.

Rezerv Opsiyon Mekanizmasının Genel Çerçevesi

Rezerv Opsiyonu Mekanizması (ROM), bankaların Türk lirası (TL) zorunlu karşılıklarının belirli bir yüzdesini yabancı para (YP) ve altın cinsinden tesis edebilmelerine imkân tanıyan bir uygulamadır. Bu imkânın hangi ölçüde kullanılabileceği rezerv opsiyonu oranı ile belirlenmektedir. Birim TL zorunlu karşılık başına tesis edilebilecek YP veya altın karşılığını belirleyen katsayılar ise rezerv opsiyonu katsayısı (ROK) olarak tanımlanmıştır.

ROM’un işleyişini daha iyi anlamak için basit bir örnekle başlamak faydalı olacaktır. Bankaların TL yükümlülükleri için tesis etmeleri gereken zorunlu karşılıkların (ZK) tutarının 100 TL olduğunu, YP için rezerv opsiyonu oranının yüzde 90 olduğunu (diğer bir ifadeyle TL zorunlu karşılıkların istenirse yüzde 90’a kadar YP olarak tutulabildiğini) ve ROK’un 1 olduğunu (1 TL zorunlu karşılık yerine 1 TL’ye karşılık gelen tutarda YP tutulabildiğini) varsayalım. ABD doları/TL kuru ise 1,80 olsun. Bu durumda 90 TL’lik imkânın tamamını kullanmak isteyen bankalar buna karşılık gelen tutarda ABD doları, yani 90/1,8 = 50 ABD doları zorunlu karşılık tutmak durumunda olacaktır. Diğer bir ifadeyle, bankalar arzu ederlerse 90 TL’lik ZK yükümlülüklerini 50 ABD doları ile karşılayabilecektir.

Yukarıdaki örnekte ROK’un 1 değil de 2 olması halinde ise bankalar, imkândan yararlanmak istemeleri durumunda, her 1 TL için 2 TL karşılığı döviz tutmak zorunda kalacaktır. Böyle bir durumda, bankalar TCMB hesaplarında tutmakla yükümlü oldukları 90 TL zorunlu karşılık için 180 TL değerinde ABD doları, yani 180/1,8= 100 ABD doları tutacaktır.

Kuşkusuz, opsiyon oranının her dilimi için ROK’un sabit olması bir zorunluluk değildir. Sonraki bölümlerde de değineceğimiz gibi, rezerv opsiyonu oranına bağlı olarak artan ROK belirli koşullar altında daha etkin bir sistem sunabilmektedir. Aşağıdaki grafikler ROK’un nasıl belirlenebileceğine dair alternatif örnekler vermektedir.

Grafik 1’ de yer alan ilk şekil, ilk bölümde verilen rakamsal örnekte olduğu gibi ROK’un sabit olduğu, diğer bir ifadeyle rezerv opsiyonu oranına göre değişmediği bir uygulamayı göstermektedir. Grafikte yer alan ikinci şekil ise ROK’un rezerv opsiyonu oranına göre doğrusal olarak arttığı durumu göstermektedir. Bu durum, bankaların TL zorunlu karşılık yerine yabancı para tutmak istemeleri durumunda giderek artan oranlarda döviz tutmalarını gerektirmektedir. Grafikte yer alan son şekil ise ROK’un mevcut uygulamadaki halini göstermektedir. Mevcut uygulamada da ROK, rezerv imkânının kullanımına bağlı olarak artan bir yapı göstermekte, ancak rezerv opsiyonu oranı ve katsayılar, uygulamada kolaylık sağlaması bakımından yüzde 5’lik dilimler halinde tanımlanmaktadır.

Rezerv opsiyonu imkânının tamamının kullanılması halinde ROM aracılığıyla çekilen dövizin TL değeri, Grafik 1’de yer alan katsayı eğrilerinin altında kalan alanın toplam TL ZK yükümlülükleriyle çarpılmasıyla bulunabilir. Örneğin, Grafik 1-c’de gösterilen mevcut uygulamada, yüzde 60’lık imkânın tamamının kullanılması halinde çekilen döviz miktarının TL karşılığı,

[Toplam TL ZK Yükümlülüğü]*[0,4*1,4+0,05*1,7+0,05*2,0+0,05*2,2+0,05*2,3]

formülüyle hesaplanabilir. Bulunan rakamın döviz kuruna bölünmesiyle ise çekilen toplam döviz miktarı elde edilebilir.

Kuşkusuz, bankalar döviz ve TL kaynakların maliyet durumuna göre imkânın tamamını kullanmayı tercih etmeyebilirler. Örneğin Grafik 1-c’deki son 5 puanlık dilim kullanılmıyorsa, bu durumda hesap yapılırken yukarıdaki terimde yer alan son toplam (0,05*2,3) sıfır kabul edilecektir.

ROM Çerçevesinde Bankaların Kullanım Oranını Belirleyen Faktörler

Bankaların ROM sisteminin sağladığı imkânı ne ölçüde kullanmayı tercih edecekleri, esas olarak YP ve TL kaynakların maliyetine göre değişebilecektir. Örneğin ROK’un 1 olduğu ve bankaların YP veya TL kaynak bulmaya ilişkin bir engelle karşılaşmadıkları durumda YP kaynaklar TL kaynaklara göre daha ucuz ise bankalar imkânın tamamını kullanacaklardır. Kullanım oranına göre artan ROK yapısında ise, eğer üst dilimlerdeki katsayılar “yeterince” büyük belirlenmişse, bankalar imkânın tamamını kullanmamayı tercih edecektir. Bankaların bu imkândan hangi oranda yararlandıkları (optimal kullanım oranı) ve imkânı kullanma konusunda bankaları kayıtsız bırakan marjinal ROK değeri (eşik ROK) YP ve TL kaynakların göreli maliyetine bağlı olacaktır. Bir banka için eşik ROK temelde TL kaynakların maliyetinin YP kaynakların maliyetine oranına eşittir. Sözgelimi TL kaynakların maliyeti yüzde 6, yabancı kaynakların maliyeti (beklenen kur değişimi dahil) yüzde 3 ise eşik ROK 2 olmaktadır; diğer bir ifadeyle bu durumda bankaların rezerv opsiyonunu ROK’un 2’ye eşit olduğu noktaya kadar kullanmaları beklenir. Matematiksel olarak eşik ROK kabaca aşağıdaki gibi ifade edilebilir:

Denklemde,  eşik ROK değerini,  TL kaynakların maliyetini,  döviz cinsinden ifade edilmiş YP borçlanma maliyetini, tesisi dönemi başlangıcındaki kur değerini  ise tesis dönemi sonunda beklenen kur değerini göstermektedir. Yukarıdaki denklemde  bankanın TL yükümlülükler için ZK tesisini TL kaynaklarla gerçekleştirmesi durumunda katlanacağı maliyeti ifade etmektedir. Paydadaki terim ( ) ise zorunlu karşılığın tesisi için YP kaynakların kullanılması durumunda dönem sonu itibarıyla oluşması beklenen maliyeti TL cinsinden göstermektedir.

Kuşkusuz, yukarıdaki denklem basitleştirilmiş bir gösterim olup, mevcut durumda bankaların göreli TL ve YP borçlanma maliyetleri faizlerin yanı sıra zorunlu karşılık gibi diğer maliyet unsurlarını da kapsamaktadır.[2]

Otomatik Dengeleyici Olarak ROM

ROM çerçevesinde bankalar değişen koşullara göre (1) no’lu denklemde ifade edilen göreli maliyetlere bağlı olarak optimal ROK’u ve ilgili kullanım oranını belirleyebilmektedir. Bu da belirli koşullar altında sistemin otomatik dengeleyici olarak çalışabilmesini sağlamaktadır. Otomatik dengeleyici mekanizmanın anlaşılması açısından, öncelikle bankaların TL ve YP göreli maliyetlerindeki farklılaşmanın eşik ROK değerini nasıl değiştirebileceğini basit bir şekil aracılığıyla açıklamak faydalı olacaktır.

ROK’un Grafik 2’deki gibi kullanım oranına göre lineer olarak artacak şekilde belirlendiğini ve “A” noktasının herhangi bir dönemde bankaların bu imkândan yararlanma oranını gösterdiğini varsayalım. Böyle bir durumda otomatik dengeleyicinin şu şekilde işlemesi beklenebilir:

Sermaye girişlerinin hızlandığı dönemlerde: Böyle dönemlerde genelde YP kaynakların maliyeti TL kaynakların maliyetine göre düştüğünden, eşik ROK artacak ve bankalar TL zorunlu karşılıkların daha yüksek bir oranını YP cinsinden tutma eğiliminde olacaktır. Diğer bir ifadeyle, yurt dışı borçlanma maliyetlerinin düşmesi, kâr azamileştirme güdüsüyle hareket eden bankaların rezerv opsiyonundan daha çok yararlanmalarını beraberinde getirecektir. Dolayısıyla kullanım çizgi üzerinde “A” noktasının sağında yer alan bir noktaya kayacak, bu durumda hem eşik ROK hem de optimal kullanım oranı artacaktır. Dolayısıyla, yurt içine giren dövizin bir kısmı, bankalarca zorunlu karşılıkların tesisinde kullanılmak üzere TCMB nezdinde bulunan hesaplara aktarılarak piyasadan çekilmiş olacaktır. Böylece TL üzerindeki değerlenme baskısı sınırlanmış olacağı gibi giren dövizin krediye dönüşme oranı da azalacaktır. Bankaların rezerv opsiyonu kullanımlarını sınırlayan unsurun borçlanma maliyetleri yerine borçlanma tutarına ilişkin kısıtlar olması durumunda ise borçlanma kısıtlarının gevşemesine bağlı olarak artan sermaye akımları imkânın daha fazla kullanılmasına, dolayısıyla artan döviz arzının belirli bir kısmının yine mekanizma aracılığıyla çekilmesine neden olacaktır. Bankaların TL zorunlu karşılıkların daha büyük bir oranını YP olarak tesis etmeleri sonucunda bir miktar TL likidite ortaya çıkacak olsa da, sterilize edilmesi gereken TL likidite miktarı aynı miktarda dövizin merkez bankasınca satın alındığı duruma göre daha az olacaktır.

Sermaye girişlerinin yavaşladığı dönemlerde: Böyle bir dönemde genelde YP kaynakların maliyeti TL kaynakların maliyetine göre artmakta ve yurt dışı fonlara erişim zorlaşmaktadır. Bankalar ihtiyaç duydukları döviz likiditesinin en azından bir kısmını rezerv opsiyonu kullanımlarını azaltmak suretiyle elde etme yoluna gidebileceklerdir. Bu durumda imkânın kullanımı azaltılacak, yani A noktası ile belirtilen eşik ROK ve kullanım oranı Grafik 2’deki çizginin üzerinde sola doğru kayacaktır. Rezerv opsiyonunun kullanımını borçlanma kısıtlarının belirlemesi durumunda ise, sermaye girişlerinin yavaşlaması durumunda söz konusu kısıtlar daha da bağlayıcı olabileceğinden, bankalar yine rezerv opsiyonu kullanımlarını azaltacaklardır. Bu durumda TL üzerindeki değer kaybetme yönlü baskı kısmen hafifletilmiş olacaktır. Rezerv opsiyonunun kullanımının azaltılması bankaların zorunlu karşılıkların daha büyük bir kısmını TL kaynaklarla tesis etmeleri anlamına geleceğinden TL likidite talebini  artıracaktır. Ancak, ortaya çıkacak TL likidite ihtiyacı aynı tutarda dövizin merkez bankasınca doğrudan piyasaya satıldığı duruma göre daha az olacaktır. Sonuç olarak ROM, hem döviz kurunun hem de piyasa likiditesinin oynaklığını sınırlama potansiyeli taşımaktadır.

Otomatik dengeleyici mekanizmanın her iki yönde de (döviz bolluğu zamanında piyasadan döviz çekme, döviz darlığı zamanında piyasaya döviz sağlama) işlemesi için normal zamanlarda bankaların rezerv opsiyonu imkânının tamamını kullanmaması, diğer bir ifadeyle eşik ROK’un en son dilim için belirlenmiş ROK’tan daha düşük olması gerektiği belirtilmelidir. TCMB, mevcut durumda kullanılabilecek azami imkân olan yüzde 60’lık rezerv opsiyonu oranı için katsayıları belirlerken bu hususu göz önüne almaktadır.

ROM’un İnşa Edilme Aşaması

ROM yeni bir tasarım olduğundan, uygulamaya geçişin yumuşak olması amacıyla, aşamalı bir inşa stratejisi benimsenmiştir. İlk aşamada bankaların TL zorunlu karşılıklarının bir kısmını o dönemki döviz kuru çerçevesinde birebir döviz ve altın karşılığı olarak tutmasına imkân verilmiştir. Zaman içinde ise bu sistem kademeli olarak geliştirilerek nihai aşamada otomatik dengeleyici olarak çalışabilecek bir mekanizma tasarlanmıştır. Bu doğrultuda TCMB, TL zorunlu karşılıklar yerine tesis edilebilecek YP tutarının birden farklı katsayılarla çarpılarak belirlenebildiği bir çerçeveye geçmiştir.

Grafik 3, ROM’un oluşturulma sürecini sekiz aşamada özetlemektedir. ROM’un inşa aşaması, Eylül 2011’de başlamıştır. Rezerv opsiyonu oranının yüzde 10 olarak belirlendiği bu kararın (I) ardından Ekim ayında anılan oran yüzde 20’ye (II), takip eden ayda da yüzde 40’a (III) yükseltilmiştir. Rezerv opsiyon kullanımında katsayıların farklılaştırılması 2012 Haziran döneminde yüzde 40’lık rezerv opsiyonuna yüzde 5’lik bir dilimin eklenip, anılan dilim için ROK’un 1,4 olarak ilan edilmesiyle başlamıştır (IV). Sonrasında, katsayıları sırasıyla 1,7 ve 1,9 olarak belirlenen iki yüzde 5’lik dilim daha ilave edilerek rezerv opsiyonu oranı yüzde 55’e genişletilmiştir (V,VI). Rezerv opsiyonu oranının yüzde 60’a ulaştığı ve eklenen son yüzde 5’lik dilim için katsayının 2 olarak belirlendiği kararda ise ilk yüzde 40’lık dilimin rezerv opsiyonu katsayısı da 1’den 1,1’e yükseltilmiştir (VII). Son olarak Eylül ve Ekim aylarında tüm rezerv dilimler için katsayılar sırasıyla 0,2 ve 0,1puan artırılmıştır (VIII).

Gerek sermaye çıkışlarında gerekse sermaye girişlerinde sistemin otomatik dengeleyici olarak işleyebilmesi için normal şartlarda bankaların imkânın tamamını kullanmaması gerekmektedir. Bu da üst dilimlerde ROK’un “yeterince” büyük olması anlamına gelmektedir. Bu çerçevede TCMB, ROK’u kullanım dilimlerine göre artacak şekilde belirlemiş ve ROM’un inşa aşamasında ROK’u kademeli olarak yükseltmiştir (Grafik 3). Eylül 2012 sonu itibarıyla bazı bankaların en üst dilimdeki rezerv opsiyonunun tamamını kullanmadıkları dikkat çekmektedir (Grafik 4). Bu dilimdeki kullanımın sınırlı olmasının eşik ROK değerinin aşılmasından ziyade bankaların kısa vadedeki borçlanma olanaklarıyla ilişkili olduğu düşünülmektedir.

ROM’un Aktif ve Pasif Kullanımı: Örnekler

ROM, sermaye akımlarındaki değişimlere bağlı olarak döviz arz ve talebi arasında oluşabilecek dengesizliklerin azaltılmasını ve bu yolla sermaye akımlarındaki aşırı oynaklığın yurt içi piyasalar üzerinde oluşturduğu olumsuz etkilerin giderilmesini amaçlamaktadır. Sistemin inşa süreci tamamlandıktan sonra esas olarak otomatik dengeleyici olarak işlemesi amaçlanmaktadır. Bununla birlikte, sisteme ilişkin parametrelerin değişen koşullara göre uyarlanması da söz konusu olabilecektir. Grafik 5, sistemin otomatik olarak çalıştığı (pasif) durum ile TCMB’nin katsayıları değiştirdiği (aktif) durum altında sistemin nasıl işlediğini basit şematik örneklerle göstermektedir.

Grafik 5-a, bankaların rezerv opsiyonunu sadece kısmi olarak kullandığı ve sistemin otomatik dengeleyici olarak işlediği bir çerçeveyi göstermektedir. Bu durumda (Grafik 2’de açıklandığı gibi) yurtdışı borçlanma maliyetlerindeki bir düşüş bankaların kararlarına bağlı olarak imkânın daha çok kullanılmasına neden olacaktır. Grafik 5-b ve 5-c ise bankaların imkânın tamamını kullandığı bir durumda TCMB’nin ROK’u aktif olarak değiştirmesini göstermektedir.

Grafik 5-b’de en üst dilimlerdeki ROK yükseltilmektedir. Eğer söz konusu değişikliği takiben rezerv opsiyonu tümüyle kullanılmaya devam ediyorsa, çekilen döviz tutarı Grafik 5-b’deki taralı alanla orantılı olarak artarken bankaların TL likiditesi etkilenmeyecektir. Ancak ROK katsayısının yükseltilmesi eşik ROK’un aşılmasına neden olarak (veya döviz cinsi borçlanma kısıtları yüzünden) optimal kullanım oranını azaltırsa, çekilen toplam döviz likiditesinin ne yönde değişeceği ROK’taki artırımın oranı ile TL ve YP kaynakların göreli maliyetlerine bağlı olacaktır. İmkanın kullanımının azaltılması her hâlükârda TL likidite ihtiyacını artıracaktır.

Grafik 5-c ise ROK’un daha düşük olduğu bölgelerdeki katsayıların artırıldığı bir durumu göstermektedir. Yurt dışı borçlanma olanaklarının rahat olduğu ve bankaların verili bir faiz oranından arzu ettikleri kadar borçlanabildikleri bir ortamda merkez bankası bu hamle ile taralı alanla orantılı miktarda döviz likiditesi çekebilecektir. Üstelik, bu operasyon piyasadaki TL likidite koşullarını değiştirmeyecektir. Diğer bir ifadeyle, ROK’ta Grafik 5-c’deki gibi yapılacak bir değişiklik, dilimlerin ne kadarının TL ne kadarının YP olarak tutulacağını etkilemezken, çekilen döviz miktarını etkileyecektir. Öte yandan, bankaların döviz cinsi borçlanma maliyetleri borçlanma tutarının bir fonksiyonu ise (örneğin borçlanmanın maliyeti borçlanılan tutarla yükseliyorsa) veya yurt dışından borçlanma konusunda bir takım miktarsal kısıtlar söz konusu olabiliyorsa ROK’taki artış TL zorunlu karşılığın YP olarak tutulan kısmını azaltıp piyasadaki TL likiditesi ihtiyacını artırabilecektir. Grafik 5-c de A noktasından A’ noktasına kayma böyle bir durumu ifade etmektedir.

ROM ve Alternatif Araçlar: Bilanço Analizi

ROM’un otomatik dengeleyici olarak işleyişini ve diğer alternatif araçlara kıyasla farklılıklarını ortaya koymak amacıyla Tablo 1, ROM ve alternatif araçların işleyiş ve etkilerini temsili bankacılık sistemi bilançoları üzerinden göstermektedir. Tabloda yer alan dört örnekte de bankaların yurt dışından borçlanarak yurt içine 100 birim döviz getirdiği varsayılmaktadır (gösterimi basitleştirmek için, YP/TL döviz kuru 1 olarak alınmış, ayrıca YP yükümlülüklerin zorunlu karşılığa tabi olmadığı varsayılmıştır)

İlk panel, sermaye girişleri karşısında merkez bankasının müdahil olmadığı (ROM’un olmadığı ve TCMB’nin döviz satın almadığı) durumu göstermektedir. Bu senaryo altında ek sermaye girişi doğrudan YP kredilere yönlenmektedir. Sermaye girişi doğrudan yurt içi piyasadaki döviz arzını arttırdığından TL üzerinde değerlenme yönlü bir baskı oluşturacaktır.

Tablodaki (b) paneli, merkez bankasının giren 100 TL değerindeki dövizin yarısını satın aldığı ve buna bağlı olarak ortaya çıkan 50 TL likiditeyi açık piyasa işlemleriyle sterilize ettiği durumu göstermektedir. Bu durumda merkez bankası döviz satın alarak döviz girişinin TL üzerindeki değerleme baskısını azaltırken müdahale sonucu ortaya çıkan likiditeyi sterilize ederek fazla likiditenin TL faizler üzerindeki düşürücü etkisini engellemektedir. Böylece, (a) panelindeki duruma göre sermaye girişine kıyasla daha az kredi artışı olacak, bankacılık sisteminin merkez bankasına olan yükümlülükleri ise aynı miktarda azalacaktır.[3]

TCMB’nin sermaye girişine doğrudan müdahil olmadığı ve ROM’un otomatik dengeleyici bir işlev gördüğü durum altında sermaye girişlerinin etkileri ise alttaki iki panelde incelenmektedir. Bunlardan ilkinde ROK’un efektif olarak 1’e eşit olduğu, ikincisinde ise ROK’un efektif olarak 2 olduğu durum incelenmiştir.

Panel c’de 100 TL’lik ek sermaye girişinin 50 TL’lik kısmının ROM’dan yararlanmak üzere merkez bankasına yatırıldığı, bunun karşılığı (ROK’un bir olması nedeniyle) serbest kalan 50 TL’nin açık piyasa işlemleri yoluyla piyasadan çekildiği durum gösterilmektedir. Süreç sonucunda bilançolara bakıldığında sermaye girişinin daha az bir kısmının YP krediye dönüştüğü, ortaya çıkan TL likiditenin sterilize edilmesiyle ise bankaların merkez bankasına olan yükümlülüklerinin 50 TL azaldığı görülmektedir. Bilançolar esas alındığında, bu senaryonun sonuçlarının sterilize edilmiş müdahalenin sonuçlarıyla benzer olduğu gözükmektedir.[4]

Tablo’daki son panelde ek sermaye girişinin panel (c) de olduğu gibi bankaları yine rezerv opsiyonunu kullanmaya yönelttiği, kullanımın bir önceki senaryodaki gibi 50 birim olduğu ancak bu defa ROK’un 2 olduğu varsayılmaktadır. Bu senaryo altında ROK’un 1’e eşit olduğu durum olan panel (c) ye göre bilançolarda aynı kalemlerin değiştiği görülmektedir. Ancak, ROK’un 2’ye eşit olduğu durumda sistemden çekilen döviz likiditesi, tanım gereği, ROK’un 1’e eşit olduğu duruma göre iki katı daha fazladır.[5] Özetle, ROK 1’den büyük olduğunda sterilize edilmiş müdahaleye veya ROK’un 1’e eşit olduğu duruma göre döviz arzında oluşabilecek dalgalanmalara karşı daha etkin bir araç olabilecektir.

Öte yandan, ROM’un, döviz kurundaki oynaklıkları azaltmak bağlamında sterilize edilmiş müdahale veya standart YP zorunlu karşılık uygulaması gibi alternatif araçlara göre, salt bilanço etkilerinin dışında başka önemli avantajları da bulunmaktadır. Takip eden bölümde ROM’un alternatif uygulamalara göre getirdiği diğer avantajlar tartışılmaktadır.

ROM ve Sterilize Edilmiş Döviz Müdahalesi

ROM’un en önemli niteliği kendiliğinden işleyen bir dengeleyici mekanizma olmasıdır. Diğer bir ifadeyle, müdahaleden farklı olarak, ROM yoluyla döviz likiditesinin çekilmesi merkez bankasının ihtiyari kararının değil bankaların bireysel kar azamileştirme davranışlarının bir sonucu olarak ortaya çıkmaktadır. Her bankaya, kendi maliyet analizini yaparak bu imkândan ne ölçüde faydalanacağını belirleme olanağı sunulması, daha verimli ve etkin bir sistem anlamına gelmektedir.

ROM’un, piyasadaki doğrudan döviz alımı veya müdahale gibi ihtiyari araçlara kıyasla önemli bir avantajı daha bulunmaktadır. Aktif müdahale araçlarının kullanılması, döviz kuru rejimine dair dönem dönem arzu edilmeyen algılamalar oluşmasına neden olabilmekte ve iletişimi zorlaştırabilmektedir. Söz gelimi, kurda oynaklığı azaltmayı hedefleyen bir döviz müdahalesinin kurların seviyesine ilişkin sinyal olarak algılanması söz konusu olabilmektedir. ROM’da ise ROK veri iken imkânın ne kadar kullanılacağı ve bunun sonucunda dövizde oluşacak hareketler tamamen bankaların optimizasyon kararları sonucu oluşacağından, döviz kurunun seviyesine veya para politikasının duruşuna dair yanlış algılama riski çok daha sınırlı olacaktır.

Döviz müdahalelerindeki bir diğer husus merkez bankasınca yapılan döviz alım ve satımların spekülatif amaçlı taleplere muhatap olma ihtimalidir. Oysa rezerv opsiyonunun kullanımı bankaların kendi olanaklarını değerlendirmeleri sonucu ihtiyaçları doğrultusunda belirleneceğinden, ROM’un benzer bir sakınca doğurması beklenmemektedir.

Bu noktada ROM’un döviz müdahalesine olan ihtiyacı azaltacağı, ancak müdahale olasılığını tamamen ortadan kaldırmayacağı belirtilmelidir. Sermaye hareketlerinde sert ve ani değişimlerin olduğu ve/veya piyasada sağlıksız fiyat oluşumları gözlenmesi halinde döviz müdahaleleri de gerektiğinde destekleyici bir araç olarak kullanılabilecektir.

Öte yandan, ROM’un bir başka avantajı da bankaların bu mekanizma çerçevesinde merkez bankasında tuttukları döviz rezervlerinin bankacılık sektörünün pasiflerinin büyüme hızına yakın oranda büyüyecek olmasıdır. Bu hız önümüzdeki dönemde merkez bankasının toplam rezervlerini artırma hızından büyük olma potansiyeline sahiptir.

ROM’un Bankaların Portföy Davranışı ve Rezervler Üzerindeki Etkisi

ROM’un inşa aşamasındaki dolaylı etkilerinden biri bankaların para takası pozisyonlarını azaltması olmuştur. Bankaların TL zorunlu karşılıklarının bir bölümünü döviz cinsinden tutabilmesi daha önce para takası yoluyla sağlanan TL fonlamasının bir kısmının ROM yoluyla ikame edilmesini sağlamıştır. Nitekim, döviz ve altın rezerv opsiyonu imkânlarının bankalar tarafından aktif olarak kullanılmaya başlanmasıyla beraber özellikle yılın üçüncü çeyreğinden itibaren bankaların kısa vadeli kur takası işlemlerinin azaldığı dikkat çekmektedir (Grafik  6). Diğer bir ifadeyle, bu dönemde kur takası yoluyla gerçekleşen ve oynaklığı yüksek olan kısa vadeli pozisyonlar azalmıştır. Dolayısıyla, ROM bu kanaldan da  finansal istikrarı desteklemekte ve risk iştahındaki ani hareketlere karşı döviz kuru oynaklığının düşük kalmasına katkıda bulunmaktadır.

Bütün bu süreçte ROM’un kullanımı TCMB brüt rezervlerini artırmakta, ancak net rezervleri değiştirmemektedir. Nitekim, ROM’un kademeli olarak devreye girdiği 2011 yılının sonlarından itibaren brüt rezervlerin belirgin şekilde arttığı, net rezervlerin ise görece yatay seyrettiği gözlenmektedir (Grafik 7). Ancak bu durum ROM’un faydasının sınırlı olduğu şeklinde yorumlanmamalıdır. Brüt rezervin özel sektör lehine artması rezervlerin daha etkin kullanımına yol açarak bir bütün olarak finansal sistemin dayanıklılığını ve verimliliğini artıran bir unsur olmaktadır. ROM aracılığıyla rezervi TCMB’den ziyade daha çok özel sektörün biriktirmesi sağlanmaktadır. Sermaye hareketlerindeki oynaklık asıl olarak özel sektörün borç ödeme kapasitesini ve bilançolarını olumsuz etkileyeceğinden, rezervi de büyük oranda özel sektörün tutması ve şokların niteliğine göre optimal olarak kullanabilmesi sistemin etkinliğini artırmaktadır.

SONUÇ VE GENEL DEĞERLENDİRME

Bu çalışmada TCMB’nin yeni geliştirdiği araçlardan biri olan Rezerv Opsiyonu Mekanizması (ROM) tanıtılmış ve işleyiş kanalları incelenmiştir. TCMB, ROM’u temelde “otomatik dengeleyici” olarak (bankaların rezerv opsiyonunun kullanım oranını dış şoklar karşısında içsel olarak ayarlayacağı şekilde) kullanmak üzere tasarlamıştır. Bu çerçevenin her bankaya kendi optimizasyonunu yapabilme olanağı tanıması, sistemi diğer araçlara kıyasla göreli olarak daha verimli kılmaktadır. Bununla birlikte, gerekli görüldüğünde sistemin parametrelerinin değiştirilebileceği de vurgulanmalıdır. Örneğin, iç ve dış maliyetleri belirleyen koşullarda ve sermaye akımlarının hızında kalıcı veya yapısal bir değişiklik olduğunda katsayıların yeniden belirlenmesi söz konusu olabilecektir.

Sonuç olarak, bu çalışmada yapılan değerlendirmeler ROM’un makroekonomik ve finansal istikrar amaçları doğrultusunda faydalı bir mekanizma olarak kullanılabileceğine işaret etmektedir. ROM özellikle sermaye girişlerinin döviz kuru ve YP cinsi krediler üzerindeki olumsuz yansımalarını TL faizleri sınırlı ölçüde veya hiç etkilemeden azaltabilmesi bakımından benzer diğer araçlara göre öne çıkmaktadır. Bununla birlikte, kesin bir değerlendirme yapmak için henüz erken olduğu, her yeni araç gibi ROM’un da zaman içinde çeşitli şoklara karşı sınanması gerektiği vurgulanmalıdır.

Kaynakça

Başçı, E., ve Hakan Kara, 2011, “Finansal İstikrar ve Para Politikası”, TCMB Çalışma Tebliği, No:11/08.

Küçüksaraç, D. ve Özgür Özel (2012) “Yeni Bir Para Politikası Aracı: Rezerv Opsiyonu Katsayısı”, TCMB Çalışma Tebliği (yayımlanma aşamasında).

Ekonomi Notları, ekonomik gelişmelere dair tartışmalara zamanlı bir katkıda bulunmak ve TCMB bünyesinde Türkiye ekonomisi ve para politikası üzerine yapılan çalışmaların sonuçlarını kamuoyuyla paylaşmak amacıyla hazırlanan bir yayındır. Burada sunulan görüşler tamamıyla yazarlara aittir, dolayısıyla TCMB’nin ya da çalışanlarının görüşlerini temsil etmeyebilir. Bu seri Yusuf Soner Başkaya’nın editörlüğünde yayımlanmaktadır. Burada yer alan metnin tamamının başka bir yerde yayımlanabilmesi için TCMB’den yazılı izin alınması gerekmektedir. Görüş ve öneriler için:

Editör, Ekonomi Notları, TCMB İdare Merkezi, İstiklal Cad, No: 10, Kat:15, 06100, Ulus/Ankara/Türkiye.

E-mail: ekonomi.notlari@tcmb.gov.tr

* Çalışmada yer alan görüşler yazarlara aittir ve kurumlarının resmi görüşü olarak değerlendirilemez. Değerli katkı ve önerilerinden dolayı Sayın Erdem Başçı, Mustafa Kılınç, Özgür Özel ve Doruk Küçüksaraç’a teşekkür ederiz.

** Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, İstiklal Cad. No:10 Ulus Ankara. Koray Alper: Piyasalar Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı koray.alper@tcmb.gov.tr; Hakan Kara: Başekonomist, hakan.kara@tcmb.gov.tr; Mehmet Yörükoğlu: Başkan Yardımcısı, Mehmet.yorukoglu@tcmb.gov.tr.

[1] Başçı ve Kara (2011) TCMB’nin yeni politika çerçevesine dair kapsamlı bir değerlendirme sunmaktadır.

[2] Optimal ROK ile ilgili ayrıntılı hesaplamalar için bakınız Küçüksaraç ve Özel 2012.

[3] Bankaların açık pozisyonla ilgili sınırlamalara tabi oldukları bir ortamda, merkez bankasının sterilize edilmiş müdahalesi sonucunda açık pozisyon asıl olarak banka dışı yerleşik kesim bilançosunda oluşacaktır. Bilançolara yansıması farklı olsa da kurun üzerindeki değerleme baskısının azalması TL faizlerinin sabit kalması ve net APİ’nin daralması anlamında sonuçlar aynı olduğundan gösterimdeki basitliği sağlamak açısından bu yol tercih edilmiştir.

[4] Ancak aşağıda daha detaylı değinildiği üzere pratikte iki aracın etkileri hem döviz kuruna dair verilen sinyaller hem de bankaların bireysel kar azamileştirme davranışları bakımından önemli farklılıklar taşımaktadır.

[5] Çekilen döviz likiditesini bir önceki senaryo ile eşit kılacak bir varsayım yapmış olsaydık bu defa sterilize edilmek durumunda kalınan TL miktarı yarı yarıya az olacaktı.

Bir cevap yazın