Türkiye’nin Cari Açık Sorunu: Nedenler ve Çözümler – Turan Subaşat (İTD 1)


 SUNUM

Küresel kriz döneminde azalan ve neredeyse unutulmaya yüz tutan cari açık, ekonomideki göreli düzelme ile birlikte tekrar artmış ve bu konudaki tartışmalar da eski keskinliğiyle geri gelmiş durumda. Cari açıktaki bu artış, Türkiye’nin dış ticaretini takip edenler açısından şaşırtıcı bir gelişme değildir. Cari açık, Türkiye’de uzun yıllar uygulanmakta olan sermaye birikimi modelinin doğal bir sonucudur. Bu nedenle, cari açığın kriz öncesi nedenleriyle, krizden çıkarken yaşanan kısmi düzelme sürecindeki nedenleri arasında önemli bir fark yoktur. Cari açık, Türkiye’nin iç ve dış koşulları tarafından birlikte belirlenmektedir. Dolayısıyla cari açık, ne sadece iç dinamiklere, ne de sadece dış dinamiklere bakarak doğru olarak anlaşılabilir. Bu yazı, cari açığın Türkiye ekonomisi için ciddi bir sorun olduğunu ve çözümü için de şu an uygulanan sermaye birikimi modelinin değiştirilmesi gerektiğini savunacaktır.

Konunun uzmanı olmayanlar tarafından daha kolay anlaşılması için cari açığın kısaca açıklanması yararlı olacaktır. Cari açık, bir ülkenin dünya ile olan ekonomik ilişkilerinde, giderlerinin (ithalat, faiz ve kar transferleri gibi) gelirlerinden (ihracat, dış yardım ve işçi gelirleri gibi) yüksek olduğu anlamına gelir. Türkiye’de cari açığın temel belirleyicisi ticaret açığıdır. Bu nedenle tartışmalar genellikle ticaret açığı üzerine yoğunlaşmaktadır. Cari açık, ya daha önce biriktirilen kaynaklar (yani rezervler) kullanılarak, ya da yurt dışından kaynak ödünç alınarak finanse edilir. Rezervlerde herhangi bir değişiklik yoksa, ülkenin cari açığı yurt dışından gelen kaynaklarla karşılanır. Bu kaynakları doğrudan yabancı yatırımlar, portföy yatırımları (popüler değimle spekülatif ya da sıcak para) ve dış borçlanma olarak üçe ayırmak mümkündür. Bir ülke dışarıdan ödünç alınan kaynakları kullanarak bir süre için gelirlerinin üzerinde bir harcama yapabilir. Ancak bu kaynaklar bir süre sonra geri ödenecektir. Bu durumda ülke, gelirlerinin altında harcama yaparak (cari fazla vererek) dışarıya gelir transferinde bulunacaktır.

Cari açık ne zaman bir sorun olmaya başlar?

İktisatçılar cari açığın ne zaman bir sorun oluşturduğu konusunda ortak bir görüşe sahip değildir. Bazı iktisatçılar cari açığın hiçbir zaman bir sorun teşkil etmediğine inanırlar. Bu iktisatçılara göre cari açık, ülkeye yurt içi tasarruflardan daha fazla yatırım yapma olanağı sağlar. Daha fazla cari açık, daha fazla yatırım ve daha hızlı ekonomik büyüme demektir ki, bu ileride ödünç alınan kaynakların sorunsuz bir biçimde geri ödenebilmesini sağlar. O halde hangi seviyede olursa olsun cari açıktan korkmak için hiçbir neden yoktur. Buna benzer bir başka görüş ise, büyüyen bir ekonomide cari açık oluşmasının son derece doğal olduğunu savunur. İthalat yurt içi gelirle, ihracat ise büyük oranda yabancı ülkelerin gelirleriyle doğru orantılı olarak artar. Hızla büyüyen bir ekonomide ithalat artışı, ihracat artışını bu nedenle aşacaktır. O halde cari açık, büyüyen ve sağlıklı bir ekonominin göstergesidir ki bunu bir tehdit gibi algılamak doğru değildir. Bu görüşlere birkaç açıdan karşı çıkmak mümkündür.

İlk olarak, yurt dışından ödünç alınan kaynakların her zaman yatırımları arttıracağı varsayımı doğru değildir. Kaynaklar tüketim mallarının ithalatında da kullanılabilir. Bu durumda ekonomik büyüme artmayacak ve kaynakların geri ödenmesinde sorunlar yaşanacaktır. Örneğin, yaşanan küresel krize kadar, ABD’de görülen devasa cari açığın kaynağının çok büyük bir oranda tüketim malı ithalatı olduğu sıkça dile getirilmiştir (Freund ve Warnock, 2005). İkinci olarak, kaynaklar verimsiz ve spekülatif yatırımlarda kullanılabilir. Son 30 yıldır yaşanan birçok finansal kriz, ödünç alınan kaynakların sıkça bu tip yatırımlarda kullanıldığını göstermektedir. Son olarak da, ödünç alınan kaynakların toplumsal olarak yararlı ve ekonomik olarak verimli, ancak döviz üretmeyen alanlarda kullanılması kaynakların geri ödenmesini zorlaştırarak ciddi sorunlar doğurabilir. Kaynaklar döviz üreten alanlarda kullanıldığında böyle bir sorun olmayacaktır. Ancak döviz üreten alanlar, her zaman ülkenin ihtiyacı olan en verimli alanlar olmayabilir.

Cari açığın ne zaman bir sorun teşkil edeceği konusunda daha ciddiye alınması gereken alternatif bir görüş ise cari açığın “sürdürülebilirliği” ile ilgilenmektedir. Bu görüşe göre, cari açığın ulusal gelire oranı yüzde 5 ya da 6’nın üzerine çıkması bazı riskler doğurabilir (Milesi-Ferretti ve Razin, 1996). Kanımızca, cari açığın ne zaman bir sorun olmaya başlayacağına, cari açığın ulusal gelire oranı, kaç yıl sürdüğü, dış borç miktarı, ihracat hacmi ya da uygulanan döviz kuru rejimi gibi bazı değişkenlere bakarak karar vermek mümkün değildir. “Sürdürülebilirlik”, ödünç alınan kaynakların sorunsuz biçimde geri ödenebilmesini sağlayacak koşulların oluşturulup oluşturulamadığına bağlı olarak tanımlanmalıdır. Eğer kaynaklar borcun ödenmesini mümkün kılacak verimli alanlarda kullanılıyorsa, ciddi bir sorun olmadan geri ödenebilir. Böyle bir cari açık, kaç yıl sürdüğünden bağımsız olarak “sürdürülebilir” olarak görülmelidir. Eğer kaynaklar verimsiz alanlara yatırılmış, ya da tüketimi pompalamak için kullanılmışsa, cari açık uzun yıllar sürmüşse bile sürdürülemez kabul edilmelidir. Cari açığı, riskleri biriktirerek, sorunları büyütüp, çözümleri erteleyerek uzun yıllar “sürdürmek” koşullar elverdiğinde mümkün olabilir. Bir ülkede, cari açığın kriz yaşanmadan uzun yıllar sürmesi, o ülkede cari açığın “sürdürülebilir” olduğu anlamına gelmez. Cari açığın “sürdürülemez” olduğu, bir gün mutlaka anlaşılacaktır. Sorunlar ne kadar uzun süre biriktirilirse, yaşanması gereken uyum da o kadar radikal ve yıkıcı olacaktır.

Cari açığın sürdürülebilirliği dünya ekonomisindeki konjonktüre de bağlıdır. Cari fazla veren ülkeler, kaynak transferine devam etmeye gönüllü oldukları sürece cari açığı sürdürmek mümkündür. Ancak, böyle bir bağımlılık ilişkisini sonsuza kadar sürdürmek mümkün olmamakta, bir düzeltme mutlaka yaşanmaktadır. Bu düzeltme yumuşak iniş biçiminden çok yere çakılma biçiminde gerçekleşmektedir. Zaman içinde, hem cari açık hem de cari fazla veren ülkelerin ekonomileri bu duruma öylesine bağımlı bir yapıya bürünmektedirler ki, durumun yavaş yavaş düzeltilmesi pek de mümkün olmamaktadır.

Sorun ertelenerek büyütülürken daha radikal ve ani bir düzeltmenin zemini hazırlanmaktadır. Son olarak, büyüyen bir ekonomide cari açık oluşmasının normal olduğu görüşüne değinerek bu bölümü bitirelim. Bu yorumun, ticareti ve finans sektörü serbestleştirilmiş bir ekonomide, gerçeklik payı olmakla birlikte, bundan hareketle cari açığın kaçınılmaz bir kader olduğu sonucu çıkarılmamalıdır. Cari açığın bir politika seçimi olduğunu, hızla büyürken aynı zamanda cari fazla veren Çin bize kanıtlamaktadır.

Cari açık açısından, ticaret ve finans sektörünün birlikte serbestleştirilmiş olması özellikle tehlikeli bir birleşim olarak ortaya çıkmaktadır. Finans hareketlerinin ve dış borçlanmanın devlet tarafından kontrol altında olduğu bir ülkede ne ticaret açığı ne de cari açık kendiliğinden oluşmaz. Ülke, ihracat yapabildiği oranda ithalat yapacaktır. Döviz kurlarındaki değişmeler dış ticaretin eşitlenmesini sağlayacaktır. Örneğin, ekonomik büyüme ithalatı arttırma eğilimi doğursa da, dövize artan talep dövizin fiyatını arttırarak hem ithal mallarına olan talebi azaltacak, hem de ihracatı arttırarak başlangıç durumuna göre biraz daha fazla ithalat yapılmasını sağlayacaktır. Ancak ithalat,

dış kaynaklar kullanılarak finanse edilmediği için ticaret açığı oluşmayacaktır. Demek ki ekonomik büyümenin cari açık doğurması için, ithalatın dış kaynaklar kullanılarak finanse edilmesi gerekmektedir ki bu finans sektörünün kontrol altına alındığı bir ülkede mümkün değildir. Finans sektörünün serbestleşmesi ve gerekli denetim mekanizmalarının oluşturulmaması halinde ise, döviz kuru, ticareti dengeleyici görevini yerine getiremez. İthalatta herhangi bir nedenle yaşanan bir artış, dışarıdan ödünç alınan kaynaklarla finans edildiği sürece, ulusal para aşırı değerlenecek ve ithalatı azaltıcı etkisini gösteremeyecektir. Aynı şekilde, finans sektörünün serbest, ancak ticaretin kontrol altında olduğu bir ülkede de, devlet aşırı ithalatı törpüleyerek, ya da ihracatı özendirerek ticaret açığının oluşmasını engelleyebilir.

1980’lerden beri, hem finans kesiminde, hem de dış ticarette uygulanan serbestleşme politikaları, dışarıdan uzun vadeli kaynak aktarımı olanağı yaratmakta, cari açığın sürekli olarak dış kaynaklarla kapatılmasını mümkün kılmaktadır. Bu durum, döviz kurlarında yaşanması gereken uyumu geciktirerek risklerin birikmesine neden olmaktadır. Çok miktarda sermaye akışı, döviz kurunun aşırı değerlenmesine ve ticaret açığının daha da artmasına neden olmaktadır. Döviz kurunun dalgalı olması dahi reel kurun aşırı değerlenmesini engellememektedir. O halde cari açık ya finans sektörü ya ticaret sektörü kontrol altına alınarak engellenebilir. Her iki sektörün serbestleştirilmesi halinde cari açığın oluşmasını engellemek son derece güçtür.3

Türkiye’nin Cari Açığı Üzerine Yapılan Tartışmalar

Yazının bu bölümü, Türkiye’nin cari açığı üzerine yapılan bazı tartışmaları değerlendirecektir. Türkiye’de cari açığın en önemli nedeni ticaret açığı olduğu için, tartışmalar doğal olarak bu açığın nedenleri üzerine yoğunlaşmaktadır. Bu tartışmalardan en önemlisi Türk Lirası’nın (TL) aşırı değerli olup olmadığıdır. Büyük oranlarda ve uzun süren bir cari açık, döviz kurunun aşırı değerlenmiş olduğunu düşündürür. Ancak Türkiye’nin ticaret yapısı, konunun bu kadar basit olmadığını ortaya koyuyor. Bazı iktisatçılar, TL’nin aşırı değerli olmadığını ve devalüasyonun cari açık sorununu çözmekte başarısız olacağını düşünüyorlar. Aşağıda önce bu görüşler özetlenecek, daha sonra da eleştirel bir değerlendirmesi yapılacaktır.

Bazı veriler ve yapılan bazı tartışmalar yukarıdaki düşüncelerin ciddi bir değerlendirmeye tabi tutulmadan kolayca reddedilemeyeceğini gösteriyor. Örneğin, aşırı değeli döviz kurunun ithalatı arttırırken ihracatı azaltması beklenir. Ancak Türkiye’de ihracat, 2002 yılından 2008 yılında başlayan küresel krize kadar rekorlar kırarak artmıştır. Parası aşırı değerli olan bir ülkenin ihracatının nasıl bu kadar hızlı artabildiği haklı bir sorudur. Dahası, cari açık hızla artarken, ithalatın ihracata oranında kayda değer bir artış olmamıştır (Doğruel ve Doğruel, 2010). Bu durum, birçok iktisatçıya göre, ihracatın gittikçe artan oranlarda ara malı ithalatına bağımlı olmasından kaynaklanmaktadır ve böylesine yapısal bir sorun devalüasyon gibi basit önlemlerle çözülemez. 4 Devalüasyon, ihraç mallarının yurt içi fiyatlarını ve ihracatçının karını arttırırken, aynı zamanda ithal edilen ara malların fiyatlarını arttırarak ihracatın karlılığını azaltacaktır. Dahası, hızla büyüyen gelişmekte olan ülkelerin paralarının, gelişmiş ülke paralarına göre değer kazanması doğal bir olgudur (Kumcu, 2010). Örneğin Doğu Asya’nın Japonya, Güney Kore ve Tayvan gibi “mucize” ekonomilerinin gelişme dönemlerinde benzer kur değerlenmeleri gerçekleşmiş, ancak bu durum bu ülkelerin rekabetçiliklerini azaltmamıştır.

Yukarıda özetlenen görüşler önemli olmakla birlikte, kanımızca Türkiye’nin cari açık sorununu açıklamakta yetersiz kalmaktadır. Türkiye’de döviz kuru aşırı değerlidir ve kurun değerliliği hem kendi başına bir sorun, hem de Türkiye’nin seçtiği sermaye birikimi modelinin daha derin sorunlarını göstermesi açısında önemli bir bulgudur. Türkiye’nin uyguladığı sermaye birikimi modelinin cari açık açısından doğurduğu sorunları incelemeden önce, yukarıda yapılan tartışmaların eleştirel bir değerlendirmesini yapmak yararlı olacaktır. Kanımızca, Türkiye’de ihracatın ithalata bağımlı olması, tek başına cari açığı açıklamaya yetmez.5 Bilindiği gibi Çin’de de ihracat ithalata bağımlıdır. Ancak Çin büyük oranlarda cari fazla vermektedir. İhracatın ithalata bağımlılığı yüzde yüz olsa bile cari açık kaçınılmaz bir sonuç değildir. İthal edilen ara malları, bir katma değer yaratılarak ihraç edilmektedir. Örneğin Türkiye, yaptığı her 100 dolarlık ara malı ithalatına, 20 dolarlık değer katarak, 120 dolarlık bir ihracat gerçekleştirebildiği sürece, cari açığın oluşması için bir neden yoktur. Elde edilen 20 dolarlık katma değer, Türkiye’nin yapması gereken diğer ithalata yetmiyorsa, ticaret açığı oluşacaktır. Bu ithalat, ya tüketim malı ya da yurt içi üretimde kullanmak için ithal edilen ara mallarından oluşur.6 Eğer ihracattan elde edilen net döviz geliri bu ithalatı karşılayamıyorsa; yapılması gereken şey ya ihracat miktarını arttırmak, ya ithal edilen ara mallarını yurt içinde üretmek, ya ithal ara malına bağımlı olan yurt içi üretimi azaltmak, ya da tüketim malı ithalatını azaltmaktır. Döviz kurunun devalüasyonu, her dört durumda da cari açığın azalmasına yardımcı olacaktır.

İlk olarak devalüasyonun ihracatı daha karlı kılarak arttırması beklenir. Ancak ihracat, doğası gereği, döviz kurlarındaki değişmelere gecikmeli olarak cevap verir. İhracat ciddi bir kapasite yaratımını gerektirir. Bu nedenle döviz kurlarındaki kısa vadeli değişmeler ihracatı fazla etkilemez. Döviz kurunun uzun süreli değerlenmesi ise ihracatı karlı olmaktan çıkararak azaltabilir. İhracatın artan oranlarda ithalata bağımlı olduğu durumlarda, devalüasyonun ihracatçı açısından etkisinin nötre yakın olacağı düşüncesi doğru değildir. Devalüasyonun kar arttırıcı etkisi, kar azaltıcı etkisinden daha büyük olacaktır. İhracatın ithal ara malı bağımlılığı kısmidir ve ihracatçı yurt içinde üretilen ara mallarını da kullanmaktadır. Devalüasyon, tüm ara mallarının değil, sadece ithal edilen ara mallarının fiyatlarını arttıracaktır. Buna karşın devalüasyonla birlikte, ihraç mallarının tümünün yurt içi fiyatları artacaktır. Bu ne denle artan ihraç fiyatlarının kar arttırıcı etkisi, artan ara malı fiyatlarının kar düşürücü etkisinden daha büyük olması gerekir. Devalüasyonun etkisi simetrik değildir. Değerlenen TL, ithalat bağımlılığı yüksek olan sektörleri, düşük olan sektörlere oranla çok daha fazla etkilemektedir. Bu nedenle, devalüasyonun olumlu etkisi, ithal bağımlılığı az olan sektörlerde çok daha belirgin olacaktır.

Devalüasyonun ithalat üzerindeki etkisi ise hem daha çabuk hem de daha keskin olacaktır. TL değerlendikçe, ithal ara malları ucuzlamakta ve aynı malların yerli üretiminin yerine geçebilmektedir. O halde TL’nin değer kaybetmesi, ara malı ithalinin düşürülmesini ve ihracatta daha çok yerli ara malı kullanmasını sağlayabilir.7 Aynı şey ithal ara malına bağımlı olan yurt içi üretim için de geçerlidir. Eğer pahalılaşan ara malı ithalatı bu malların yurt içi üretimini arttıramıyorsa, bu durumda ithalata bağımlı yurt içi tüketim mallarının fiyatları artacak, tüketim ve ara malı ithalatı da azalabilecektir. Devalüasyon, zorunlu olmayan tüketim mallarını pahalılaştırarak ithalatını azaltacak ve bu malların en azından bazılarının yerli üretimini destekleyebilecektir. Bazı yorumcular, 2000’li yıllarda tüketim malı ithalatının toplam ithalat içindeki payında önemli bir artış görülmemesini, tüketim malı ithalatının cari açık açısından önemsiz olduğu yolunda değerlendirmişlerdir. Kanımızca bu bir yanılsamadır. Özellikle ticareti hızla artan ve ihracatı ara malı ithalatına bağımlı olan bir ülkede, tüketim malı ithalatı, ticaretteki artışla değil, ulusal gelirdeki artışla orantılı olarak artmalıdır. Çünkü tüketim, gelir artmadan artmamalıdır. Toplam ithalattaki hızlı artışın bir bölümü ihracatın ithalata bağımlılığı ile açıklanabilirken, tüketim malı ithalatındaki aynı düzeydeki bir artışın döviz kurunun aşırı değerli olması dışında başka bir açıklamasını bulmak zor görünüyor.

Peki, hızla gelişen ülkelerde ulusal paranın doğal olarak değerlenme eğiliminde olduğu düşüncesi nasıl değerlendirilmelidir? Doğu Asya’daki “mucize” ülkelerin ulusal paralarında ciddi değerlenmelerin olduğu ve bu durumun onların rekabetçiliğini olumsuz yönde etkilemediği doğrudur. Ancak burada nedensellik ilişkilerinin doğru kurulmasına özen gösterilmelidir. Diğer her şey sabitken, bir ülkenin ihraç mallarında yaşanan bir verimlilik artışı, o ülkenin uluslararası rekabetçiliğini ve ihracatını arttıracak, yaşanan döviz bolluğu da ulusal paranın değer kazanmasına neden ola olacaktır. İşte bu saptamadan hareketle Samuelson-Balassa Etkisi olarak bilinen bir teori, gelişmiş ülkelerde ihraç mallarında yaşanan verimlilik artışlarının (yine diğer her şey sabitken) az gelişmiş ülkelerden daha hızlı olduğunu, bu nedenle gelişmiş ülkelerin ulusal paralarının gelişmekte olan ülkelerden daha değerli olması gerektiğini savunur. Değerlenen ulusal para, ihracatçının aşırı karlarını törpüleyerek normalleştirecek, aynı zamanda ithalatı ucuzlatarak verimlilik artışından sadece ihracatçının değil, tüm toplumun yararlanmasını sağlayacaktır.

Burada dikkat edilmesi gereken nokta, ulusal paradaki değerlenmenin ihracat kesiminde yaşanan hızlı bir verimlilik artışından kaynaklandığıdır. Yani söz konusu olan şey genel bir ekonomik büyüme değil, ihracattaki bir verimlilik artışıdır. Örneğin bir ülke ekonomisi son derece hızlı büyüyorken bile, ihracattaki verimlilik artışı rekabet edilen ülkelerin gerisinde kalıyorsa bu ülkede döviz kıtlığı oluşacak ve yerli para değer yitirecektir. Doğu Asya ülkeleri, ihracat sektörlerindeki başarıları nedeniyle ulusal paralarının değerinde bir değerlenme yaşadılar. Aynı şeyi Türkiye için iddia etmek ise son derece güçtür. TL’nin değerlenmesinin nedeni ihracat sektöründeki verimlilik artışından çok, Türkiye’nin maruz kaldığı çok büyük sermaye girişleridir. Bir başka değişle TL’nin değerlenmesinin nedeni ihraç sektöründe görünen bir verimlilik artışı değil, ülkeye gelen aşırı sıcak paradır. Bu durum, Doğu Asya ülkelerinin aksine, ihracatçının karlılığını azaltarak ihracata darbe vurmaktadır.

Eğer döviz kurları aşırı değerliyse, Türkiye’de ihracatın 2002 yılından 2008’de başlayan küresel krize kadar birçok yıl rekorlar kırarak artmış olması nasıl açıklanabilir? Bu konu çok detaylı bir çalışmayı gerektirmekle birlikte aşağıdaki birkaç nokta aydınlatıcı alacaktır: Öncelikle, küresel ihracat verileri incelendiğinde, Türkiye’nin ihracat performansının çok da etkileyici olmadığı ortaya çıkmaktadır. Türkiye, 2003- 2008 yılları arasındaki ihracat artışında8 100 ülke içinde 50’nci sıradadır. Dolayısıyla bu dönemde Türkiye’ye özgü bir ihracat patlamasından bahsetmek güçtür. Türkiye, içinde bulunduğumuz küresel ekonomik krize kadar, dünya ekonomisinde yaşanan ve oldukça uzun süren ekonomik büyüme döneminin etkisiyle birçok ülke gibi ciddi bir ihracat artışı yaşamıştır. O halde artan ihracattan hareketle TL’nin aşırı değerli olmadığı sonucuna varılamaz. Artan dış talebin, döviz kurlarındaki kötüleşmeyi telafi ettiği düşünülebilir. Hızla artan ticaret açığı ise TL’nin aşırı değerli olduğunun göstergesidir.

Dünyada gözlenen bu ticaret patlamasının önemli nedenlerinden biri de doların, özellikle 2003 yılından itibaren, ciddi bir değer kaybına uğramasıdır. Bu durum, dolar cinsinden küresel cari ticarette yapay bir patlama doğurmuş, bundan tüm ülkeler gibi Türkiye’nin ihracatı da etkilenmiştir. Dolayısıyla, hem Türkiye’nin, hem de küresel ihracattaki patlamanın önemli bir kısmı sadece fiyat artışından kaynaklanmıştır. Bu fiyat artışı dikkate alınarak yapılan hesaplamalarda, gerçek ihracat artışı çok daha mütevazı bir düzeyde görünmektedir.

Konu ile ilgili bir başka önemli gelişme, Türkiye’nin 2000’li yıllarda ticaretini bölgesel ve gelişmekte olan ülkelerle son derece hızlı bir biçimde geliştirmesi, ihracat potansiyelini arttırmasıdır. Türkiye’nin gelişmiş ülkelere olan ihracatı 2000 yılında toplam ihracatının yüzde 71’i iken bu oran 2008 yılında yüzde 50’ye kadar düşmüştür.9 Türkiye özellikle Irak, Birleşik Arap Emirlikleri, Romanya, Kazakistan, Bulgaristan, Polonya, Ukrayna, Rusya ve Iran gibi ülkelere olan ihracatını son derece hızlı bir biçimde arttırmıştır. Burada ekonomik olmaktan çok politik ve konjonktürel bazı etkenler öne çıkmaktadır.

Yukarıda yapılan tartışmalar, TL’nin aşırı değerli olduğunu ve TL’nin devalüasyonunun cari açığın azaltılması üzerinde etkili olabileceğini göstermektedir. TL’nin niçin bu kadar değerli olduğu ise aşağıdaki bölümde kısaca tartışılacaktır.

Türkiye’de cari açığın nedenleri 

Türkiye’de cari açığın nedenlerini, uygulanan sermeye birikimi modelinden ve bunla ilişkili olarak da ülkenin uluslararası ekonomiye eklemleniş biçiminden bağımsız olarak anlamak mümkün değildir. Türkiye yurt dışından sermaye girişine odaklı bir büyüme modeli uygulamaktadır ki, bu model yüksek reel faizi ve düşük döviz kurunu gerektirmektedir. Bu modelin detaylarını özellikle “Bağımsız Sosyal Bilimciler” tartışma platformundaki bir grup akademisyen yıllardır tartışmaktadır. Bu nedenle bu birikim modelinin detaylarını burada tartışmayacağız. İncelediğimiz konu açısından önemli olan nokta, cari açığın bu birikim modelinin doğal bir sonucu olmasıdır. Dolayısıyla cari açığı düşürmek, bu sermaye birikim modelini değiştirmeden kolay görünmemektedir. Türkiye yüksek reel faizler sunarak çok büyük miktarlarda sermaye çekmektedir ve bu sermaye girişi döviz kurunu olumsuz yönde etkilemekte, cari açığı doğurmaktadır. TL’nin değerinin yükselmesi, yüksek reel faizler yanında yatırımcıların karlarını arttıran bir faktör olarak Türkiye’nin daha fazla sıcak para girişine maruz kalmasını doğurmaktadır (Eğilmez, 2010). Bir başka değişle, yatırımcı hem yüksek reel faizden, hem de TL’nin yükselen değerinden kar elde etmektedir.

Türkiye’nin cari açığı, küresel etkenler de dikkate alınmadan anlaşılamaz. Özellikle 2000’li yılların başından yaşadığımız küresel krize kadar birçok ülkede görünen cari açık sorunu, finansallaşmanın bir ürünü olarak karşımıza çıkmıştır. Bu dönemde dünyada büyük bir likidite bolluğu yaşanmış, birçok ülkede rekor düzeylerde artan cari açıklar (ve fazlalar) gözlenmiştir. Cari açıkları yüzde 10’ları, hatta yüzde 20’leri aşan çok sayıda yoksul ülke olmakla birlikte, Portekiz, Macaristan, Yunanistan, İzlanda, Romanya, Çek Cumhuriyeti, İspanya ve Avustralya gibi ülkelerin Türkiye’ninkine benzer bir cari açık sorunuyla karşılaştıkları gözlenmiştir. Bu ülkelerin hemen tümü küresel finansal krizden en çok etkilenen ülkeler arasında yer almıştır. Türkiye finansal bir kriz yaşamamakla birlikte bu krizden reel sektör bazında en çok etkilenen ülkeler arasında yer almıştır. Türkiye’nin finansal bir kriz yaşamaması, küresel krizden sonraki toparlanma döneminde tekrar çok yüksek düzeylerde gerçekleşen sermaye girişlerine maruz kalmasına neden olmuş, cari açığın yeniden hızla büyümesini doğurmuştur.

Türkiye’deki finansal kesimin “sağlamlığı”, panik halindeki küresel sermaye için göreli olarak güvenli bir liman olarak algılanmıştır. Bu “sağlamlıkta”, Türkiye’nin 2001 yılında yaşadığı büyük bir finansal krizden sonra oluşturduğu denetleme mekanizmaları kadar, ABD mortgage piyasasında oluşturulan “zehirli” kâğıtların Türkiye’nin azgelişmiş finansal piyasalarına ulaşmaması da önemli bir etken olmuştur. Bu sermaye akışı kısa vadede Türkiye ekonomisinin toparlanma eğilimlerini güçlendirirken, uzun vadede yaşanabilecek sorunların da sinyalini vermektedir.

Sonuç: Ne yapmalı? 

Cari açığı azaltmak için ne yapılabilir? İlk olarak şu an uygulanmakta olan sermaye birikim modelinin değiştirilip, finans sektörüne değil, gerçek yatırım ve üretime dönük bir sermaye birikim modelinin seçilmesi gerekmektedir. Böyle bir modelin detaylarını bu yazıda tartışmamız mümkün olmamakla birlikte, bunun devletin piyasalara çok daha fazla müdahale edebilmesini sağlayan bir model olacağı da açıktır. Özellikle finans sektörünün tam serbestleştirilmesinin sonuçları, son 30 yıldır yaşanan krizlerle çok açık bir biçimde görülmüştür. Finansal hareketler, devlet tarafından mutlaka çok daha sıkı denetlenmeli, gerektiğinde sınırlanmalı ya da yasaklanmalıdır. Dış kaynaklardan planlı bir biçimde yararlanmak elbette gerekli ve yararlı olabilir. Ancak sermaye giriş ve çıkışını serbest piyasa güçlerine bırakmak dünyada yaşanan istikrarsızlıkların başlıca kaynaklarından birisidir.

Kısa vadede alınabilecek bazı önlemlerin başında, Tobin vergisi olarak da anılan, kısa dönemli spekülatif sermaye hareketlerine uygulanabilecek bir vergidir. Böylesine bir vergi, uzun dönemli ve üretken yatırımları engellemezken, kısa vadeli spekülatif yatırımları engelleyebilir. Dahası bu vergiden elde edilecek gelirler devlet bütçesini destekleyebilir. Tobin vergisi çok uzun yıllardır tartışılmakla birlikte bir türlü hayata geçirilmemiş ya da geçirilememiştir. Kanımızca bunun en önemli nedeni spekülatif hareketlerden çıkar sağlayan sermaye sahiplerinin ekonomik ve politik gücüdür. Örneğin, Tayland’ın 2006 yılı sonlarında sermaye hareketlerine uyguladığı bazı kısıtlamalar sermaye piyasası tarafından şiddetle cezalandırılmıştı. Ancak 2009 yılının sonlarında Brezilya’da uygulanan Tobin vergisi, yaşanan küresel finansal kriz nedeniyle, çok daha kolay hayata geçirilebilmiştir. Tobin vergisi İngiliz Finansal Hizmetler Kurulu başkanı Adair Turner’den bile destek almıştır (Rodrik 2009). Artık IMF de sermaye hareketlerine konacak vergilerin ve başka kısıtlamaların yararlı olabileceğini ifade etmektedir (Rodrik, 2010). Küresel finansal yıkım, artık daha radikal politikaların hayata geçirilmesinin hem gerekliliğini göstermiş, hem de koşullarını yaratmıştır.

Tamamen serbestleştirilmiş bir ekonomide, faiz oranları ne dereceye kadar ticaret ve cari açığı azaltmak için kullanılabilir? Teorik olarak, faiz oranlarının düşürülmesi ülkeye sermaye girişlerini azaltacağı için, ticaret açıklarının bu girişlerle kapatılması olasılığını da azaltır. Ancak, tamamen serbestleştirilmiş bir ekonomide devletin elinde kalan tek etkili politika aracı faiz oranlarıdır. Faiz oranları, hem döviz kurlarını (ticareti), hem yurt içi yatırım ve tasarrufu, hem finansal hareketleri, hem de enflasyonu etkileyen bir politika aracıdır. Bu kadar çok dengeyi sadece faiz oranlarını kullanarak sağlamak olanaklı görünmemektedir. Faiz oranları bazı dengeleri sağlamak için kullanıldığında, başka dengelere olumsuz etkilerde bulunabilmektedir. Özellikle enflasyon hedeflemesi politikası altında Merkez Bankaları hükümetten bağımsız hale getirilip, önüne sadece enflasyonu azalmak gibi bir amaç konduğunda, faiz oranlarının cari açığı azaltmak için kullanılması olanaksız bir hale gelmektedir. Enflasyonun kontrolü çoğu zaman faiz oranlarının arttırılmasını gerektirmekte, bu da aşırı sermaye girişine neden olarak, döviz kurlarını ve ticareti olumsuz yönde etkileyebilmektedir.

Peki, Merkez Bankası piyasadan döviz satın alarak döviz kurunu düşürebilir mi? Bu konuda yazarlar arasında ortak bir düşünce olmamasına rağmen, Arjantin’in 2001 yılında yaşadığı büyük kriz sonrasında uyguladığı politikalar bu konuda bize bazı ilginç ipuçları verebilir (Subaşat 2010). Arjantin sabit döviz kuru sistemini terk ettikten sonra rekabetçi bir döviz kuru politikası uygulamış, bunu sağlamak için Merkez Bankası piyasadan döviz satın almaya başlamıştır. Para arzını ve enflasyonu kontrol altında tutmak amacıyla da Merkez Bankası piyasaya tahvil satmaya başlamıştır. Yükselen kurlar ihracatta (ithalatta) son derece radikal bir artışa (azalışa) neden olurken, geleneksel ihracat ürünleri üzerine konan vergiler, geleneksel olmayan ihracatı desteklemiş, bütçe açıklarının kapanmasına yardımcı olmuş ve ciddi oranlarda dış borç ödemesine olanak sağlamıştır. Bu başarı, destekleyici bazı politikalarla tutarlı bir biçimde uygulanması koşuluyla piyasadan döviz satın alma politikasının başarıya ulaşabileceğini göstermektedir.

Kaynaklar

Dogruel, F. ve S. Dogruel (2010), ‘Türkiye’de cari açık: temel sorunlar ve dinamikler’, içinde Subaşat, T. ve H. Yetkiner (ed.), Küreselleşen kriz çerçevesinde Türkiye’nin cari açık sorunsalı, (Ankara: Eflatun Yayınları).

Eğilmez, M. (2010), ‘Düşük kur, yüksek reel faiz’, Radikal Gazetesi, 2 Eylül 2010.

Freund, C. ve F. Warnock (2005), Current Account Deficits in Industrial Countries: The Bigger They are, the Harder They Fall?, NBER Working Paper No. 11823.

Gökçe, D. (2010), ‘Ulusal sporumuz: cari açık sohbeti!’, Akşam Gazetesi, 15 Haziran 2010

Kumcu, E. (2010) ‘Çözümü devlet değil ihracatçılar bulmalı’, Haber Türk Gazetesi, 25 Haziran 2010

Milesi-Ferretti, G. M. ve A. Razin (1996), Sustainability of persistent current account deficits, NBER Working Papers No. 5467.

Özince, E. (2008), ‘Cari açık enflasyon gibi bir canavara dönüştü’, Taraf Gazetesi, 31 Temmuz 2008.

Rodrik, D. (2009), ‘Tobin vergisi diriliyor’, Radikal Gazetesi, 21 Eylül 2009.

Rodrik, D. (2010), ‘Finansta bir çağın sonu’, Radikal Gazetesi, 29 Mart 2010.

Subaşat, T. (2008), ‘Do Liberal Trade Policies Promote Trade Openness?’, International Review of Applied Economics. Vol. 22, No. 1.

Subaşat, T. (2010a), ‘Cari açık nedir? Türkiye açısından doğurduğu riskler nelerdir?’, içinde Subaşat,

T. ve H. Yetkiner (ed.), Küreselleşen kriz çerçevesinde Türkiye’nin cari açık sorunsalı, (Ankara: Eflatun Yayınları).

Subaşat, T. (2010b), ‘Türkiye bir sonraki Arjantin olabilir mi?’, in Subaşat, T. ve H. Yetkiner (ed.), Küreselleşen kriz çerçevesinde Türkiye’nin cari açık sorunsalı, (Ankara: Eflatun Yayınları).

SONNOTLAR

1. Bu yazı büyük oranda Subaşat (2010a)’tan esinlenerek yazılmıştır.

2. Cari açık kimine göre enflasyonun yerini alan bir canavar (Özince, 2010), kimine göre ise felaket tellalları tarafından çok sevilen bir haber konusudur (Gökçe 2010).

3. Bu konuda sıkça yapılan bir yanlış, serbestleşme politikalarıyla “küreselleşmeyi” karıştırmaktır. Küreselleşen bir dünyada müdahaleci politikaların uygulanamayacağı, 1980’lerden beri yaratılmış bir mittir. Aslında serbestleşme politikaları, yarattıkları sorunlar nedeniyle belki de küresel entegrasyonun önündeki en büyük engeldir. Unutulmamalıdır ki, Doğu Asya’nın “mucize” ülkeleri ticaretlerini serbestleştirerek değil, tam tersine son derece müdahaleci politikalarla büyütmüştür. Subaşat (2008), uluslararası ticaretteki artışla, ticaretin serbestleştirilmesi arasındaki ilişkinin sanılanın tersine çok düşük olduğunu ortaya koymuştur. Serbestleşmeden ticaretleri artan çok sayıda ülke olmakla birlikte, serbestleştikleri halde ticaretleri azalan birçok ülke de vardır.

4. Türkiye’nin petrol bağımlılığı her zaman için önemli bir faktör olmakla birlikte Dogruel ve Dogruel (2010), petrol fiyatlarındaki artışın, Türkiye’nin cari açığındaki artışın sadece küçük bir kısmını açıklayabileceğini ortaya koymuşlardır.

5. Bu tartışma, ihracatın ithalata bağımlılığındaki artışın önemsiz olduğu anlamına gelmez. Özellikle ithal bağımlılığındaki artış eğer ticaret hadlerindeki bir kötüleşmeden kaynaklanıyorsa bu kaygı verici bir durumdur. Dahası, ihracatın ithal bağımlılığında yaşanabilecek bir düşüş, Türkiye’nin cari açık sorununa elbette olumlu bir katkı yapabilir. Bizim burada anlatmaya çalıştığımız şey ihracatın ithalata bağımlılığının cari açık üzerindeki etkisinin önemsiz olduğu değil, bu durumun Türkiye’nin cari açığını açıklamada tek ya da en önemli etken olmayabileceğidir. Ayrıca, ihracatın ithalata bağımlılığındaki artış, TL’nin aşırı değerlenmesinden bağımsız da değildir.

6. Bu durumda sorun ihracatın ithalata bağımlılığı değil yurt içi üretimin ithalata bağımlılığıdır.

7. Elbette burada ithal edilen her ara malının Türkiye’de üretilemeyeceği gerçeği de göz ardı edilmemelidir.

8. İhracat artışları sabit fiyatlarla ve dolar cinsinden hesaplanmıştır.

9. IMF’nin Direction of Trade Statistics veri tabanından hesaplanmıştır.

Prof. Dr. Subaşat, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, İktisat Bölümü, Uluslararası İktisat ABD'de ders vermektedir. Subaşat, İstanbul Üniversitesi İktisat Bölümü'nden mezun olduktan sonra, Londra Üniversitesi'nde yüksek lisans ve doktorasını tamamlamıştır.

Bir cevap yazın