Dünya Kadına Karşı: Kadına Duyulan Korkunun Temelleri – Özlem Uzundemir


Yirminci yüzyılın önemli Amerikalı kadın şairlerinden Adrienne Rich, çok çarpıcı bir dille kaleme aldığı “Diving into the Wreck” (Yıkıntıya Dalmak) adlı şiirinin son kıtasında, kadın yazarların eril yazınında var olabilme çabalarını böyle özetler. Anaerkil toplumdan ataerkil topluma dönüşüm, kadına bakışın olumsuz anlamda değişmesine neden olmuş ve kadın, erkeğin boyunduruğu altına girmiştir. Cinsiyet eşitsizliği, yani toplumun her alanında kadınlara tanınan hakların erkeklere oranla çok daha az oluşu, on dokuzuncu yüzyıldan itibaren Batı’da kadınların başkaldırısına neden olmuştur. Yirminci yüzyıla gelindiğinde, kadınların da erkeklerle eşit haklara sahip olmaları gerektiğini savunan feminist hareket ivme kazanmıştır.

Sayı: İktisat ve Toplum Dergisi 16
Sayfa Aralığı: 98 - 102

Bu makalenin tamamını okumak için satın almalısınız.

Bir cevap yazın