Ekonomik Kriz Ve Tüketim Davranışı – Harun Öztürkler


Türkiye’de yerleşik ve yerleşik olmayan hanehalklarının yurtiçi tüketim harcamalarının gayri safi yurtiçi hasıla (GSYH) içerisindeki payı 2009 yılında %75’dir. Öte yandan tüketim davranışı hem belirleyicileri hem de sonuçları itibariyle hem ekonomik hem de sosyal bir olgudur. Bu iki stilize gerçek tüketim harcamaları davranışının analizinin hükümetlerin ekonomik ve sosyal politikalarının belirlenmesi için çok önemli olduğunu ortaya koymaktadır. Tüketim harcamaları, ayrıca, ulusal gelirin belirlenişi ve yoksulluk konularıyla ilgilenen makro iktisatçılar ve mikro temelleri nedeniyle mikro iktisatçılar için temel araştırma konularından birini oluşturur. Tüketim harcamalarının belirlenişinin aynı zamanda tasarrufların belirlenişi ve böylece ekonomik kalkınma için zorunlu olan yatırımlar için kaynakların belirlenişi anlamına geldiğinden, kalkınma iktisatçıları da tüketim davranışının belirlenişi ile yakından ilgilenirler. Özellikle ekonomik ve sosyal refah, gelir dağılımı ve yoksulluk tartışması bağlamında tüketim harcamaları ile ilgili temel konulardan birisi satın alınan tüketim malları miktarının ve kalitesinin zaman içersinde ve toplumun farklı kesimleri için nasıl bir değişme ve farklılık gösterdiğidir.

Sayı: İktisat ve Toplum Dergisi 1
Sayfa Aralığı: 58 - 72

Bu makalenin tamamını okumak için satın almalısınız.

Bir cevap yazın