Güney Kore Ve Türkiye’nin Sanayileşme Performansı: Panoramik Bir Bakış – Bayram Ali Eşiyok


Sanayileşme göstergeleri açısından 1960’lı yıllara Türkiye’nin gerisinde başlayan Kore, uyguladığı seçici sanayileşme politikaları sonucunda önemli gelişmeler sağlayıp birçok gösterge açısından gelişmiş ülkeleri yakalarken, Türkiye bu sürecin dışında kalmış, iki binli yıllara gelindiğinde sanayileşme göstergeleri Türkiye’nin aleyhine dramatik düzeyde açılmıştır. Tarihsel perspektifte Türkiye ve Kore’nin sanayileşme performanslarında meydana gelen gelişmeleri çözümlemeyi amaçlayan bu yazıda dört göstergeden yararlanılmıştır. Bunlar; imalat sanayinde yaratılan katma değerin dünya imalat sanayi katma değeri içerisindeki payı, yüksek teknoloji içerikli ihracatın toplam imalat sanayi ihracatı içerisindeki payı, gayri safi sabit sermaye oluşumunun GSYH içerisindeki payı ya da kısaca sermaye birikim oranı ve ulusal tasarruf oranlarıdır.

Sayı: İktisat ve Toplum Dergisi 80
Sayfa Aralığı: 54 - 58

Bu makalenin tamamını okumak için satın almalısınız.

Bir cevap yazın