Oecd Ülkelerinde Gelir Eşitsizliği – Meneviş Uzbay Pirili, Ahmet Eren Yıldırım


Gelir dağılımı toplumsal refahın ve kalkınmanın en önemli olgularından birisidir. Esasında, gelir dağılımı konusu uzunca bir süre gelişmekte olan ülkelerin kalkınma sorunları bağlamında tartışılagelmiştir. Ancak son yirmi yıldır yani kapitalizmin küreselleşme sürecinde, zengin ve gelişmiş ülkelerde de gözlenen gelir dağılımındaki bozulmalar ve süregelen zengin – yoksul farklarının büyüklüğü, konunun bu ülkeler bağlamında da dile getirilmesine yol açmıştır. Bu kapsamda OECD, 2008 yılında artan eşitsizlik olgusunu içeren “Growing Unequal” (Eşitsiz Büyümek) adlı kapsamlı raporunun ardından üç yıl sonra 2011 yılında “Divided We Stand: Why Inequality Keeps Rising?” (Bölünmüş Durumdayız: Neden Eşitsizlik Artmaya Devam ediyor?) başlıklı raporunu yayınlayarak, pek çok gelişmiş ve zengin OECD ülkesinde zengin ve yoksul arasındaki artan gelir açığının ortaya koymuş, nedenleri ve çözüm önerilerini geniş bir kapsamda analiz ederek, tartışmaya açmıştır (OECD, 2008; 2011).

Sayı: İktisat ve Toplum Dergisi 24
Sayfa Aralığı: 33 - 43

Bu makalenin tamamını okumak için satın almalısınız.

Bir cevap yazın