Sorunlu Milli Gelir Revizyonu ve Kuşkulu Büyüme – Osman Aydoğuş (İTD 78)


Milli gelir revizyon çalışmaları bitti, ama sorgulamalar ve tartışmalar devam ediyor. Pek çok iktisatçı revizyon sonuçlarına  karşı eleştirel bir tutum takınarak yeni serideki tutarsızlık, uyumsuzluk ve çelişkilere dikkat çektiler ve uyarıda bulundular. Bu yazımızda önce bunları kısaca ele alacağız; daha sonra son revizyonun yol açtığı tutarsız/uyumsuz göstergeler havuzuna eklenmek üzere üç önemli iktisadi göstergeyi inceleyeceğiz; ve son olarak da 2016 yılı büyümesinin bazı özellikleri üzerinde duracağız.

Korkut Boratav hocamızın saptaması ile başlayalım: “TÜİK’in yeni milli  gelir hesapları arızalıdır; güvenilmez öğeler içermektedir. Olduğu gibi   kullanılması sakıncalıdır.   Daha sonra iktisatçıların yapabileceği  revizyon ve düzeltmeler de herkesin kullanabileceği ortak bir veri tabanı  oluşturamaz. TÜİK ısrar ettikçe, Türkiye ekonomisi üzerinde sağlıklı,  güvenilir çalışmaları kösteklemiş olacaktır. Farklı katkıları beklemek;  tartışmayı sürdürmek zorundayız.” (Boratav, 2017).

Korkut Boratav, Tuncer Bulutay, A. Yavuz Ege, Oktar Türel, Rahmi Aşkın Türeli ve Ercan Uygur imzasıyla 28 Mart 2017’de Cumhuriyet Akademi’de yayınlanan “Yeni Ulusal Gelir Serileri Üzerine Gözlem ve Değerlendirmeler” başlıklı makalede revizyona ilişkin çok önemli saptamalar, itirazlar, uyarılar ve öneriler yer aldı: “… (R)evizyon, (i) başta toplam ve sektörel hasıla düzeyleri, büyüme hızları ile yatırım ve tasarruf oranları olmak üzere, çeşitli makroekonomik göstergelerde çarpıcı değişikliklere yol açmış; (ii) eski serilere dayalı olarak yapılan ekonomik analizler ile bütçe ve orta vadeli programlardaki öngörüleri geçersiz hale getirmiş, (iii) uzun zaman serilerinin içsel tutarlılığını ortadan kaldırmıştır.” (Boratav, et. al. , 2017).

Zafer Yükseler milli gelir revizyonunun kaynaklarını ve sonuçlarını inceleyen çok kapsamlı ve ayrıntılı bir çalışma yaptı (Yükseler, 2017). Bu çalışmanın sonuç bölümünde yer alan Tablo 11’de eski ve yeni GSYH, imalat sanayi katma değeri ve inşaat katma değeri serileri ile sanayi üretim endeksi, imalat sanayi üretim endeksi, imalat sanayi kapasite kullanım oranı, inşaat sektörü üretim endeksi ve toplam istihdam gibi çok önemli göstergeler karşılaştırılmakta. Bu tablodan bizim saptamalarımıza göre, eski ve yeni seriler arasında ortaya çıkan farkların çok büyük olmasına ek olarak, eski seriler ile ilgili iktisadi göstergeler arasında gözlenen paralellik ve uyum da yeni serilerde büyük ölçüde ortadan kalkmıştır.

Fatih Özatay, Dünya gazetesinde kaleme aldığı beş köşe yazısında milli gelir revizyonun bazı serilerde yol açtığı ciddi uyumsuzlukları/kopmaları çok net bir biçimde ortaya koydu. Buna göre, sanayi üretim endeksi ile eski sanayi katma değer endeksi arasında çok büyük bir uyum varken (2007-2015 döneminde bu iki endeksin grafikleri neredeyse çakışmaktadır), yeni sanayi katma değer endeksi 2009 sonrasında her ikisine de fark atarak almış başını gitmiştir. Benzer şekilde, inşaat katma değeri ile çimento tüketimi, GSYH ile elektrik tüketimi ve sanayi katma değeri ile elektrik tüketimi eski seride birlikte hareket ederken, yeni seride bu birlikte hareket yok olmuş, özellikle 2009 sonrasında inşaat katma değer endeksi çimento üretimi endeksinin, GSYH ve sanayi katma değer endeksleri de elektrik tüketimi endeksinin çok üzerine çıkmışlardır (Özatay, 2017).

Milli gelir revizyonu konusunda daha pek çok eleştirel yazı ve görüş olduğu muhakkaktır, ama burada duralım ve okuyucumuzu Boratav, et.al. (2017)’nin kaynakçasına yönlendirmekle yetinelim.

Kanımızca, milli gelir revizyonuna bağlı olarak GSYH başta olmak üzere pek çok seride ortaya çıkan farkların esas nedeni TÜİK’in idari kayıtlara dayanan yeni bir veri tabanına geçmiş olmasıdır. Bu nedenledir ki, inşaat sektörü katma değerinde olağanüstü büyük artışlar kaydedilmiştir. TÜİK’in açıklamalarına göre, 2012 eşleşme yılında, revizyonun GSYH’da yol açtığı toplam fark yüzde 10,8 puandır ve bunun 4 puanı inşaat sektöründen kaynaklanmıştır. GSYH’da ortaya çıkan 10,8 puanlık farkın 8 puanı ise “ölçüm hatalarının azaltılmasıyla” sağlanmıştır ve bunun da yarıdan fazlası (4,5 puanı) inşaat sektöründedir. Ne var ki TÜİK bu ana revizyon  işlemini anlaşılmaz bir biçimde 2009 yılına kadar geriye götürmekle yetinmiştir. Bu nedenledir ki, yeni milli gelir serilerinde 2009 öncesi ile sonrası arasında tam bir kopukluk ortaya çıkmıştır.

Artık, milli gelir revizyonunun inşaat sektöründe yol açtığı üç önemli uyumsuzluğu/tutarsızlığı ele alıp irdelemeye geçebiliriz: (i) katma değer/üretim ilişkisi, (ii) katma değer/istihdam ilişkisi ve bunun uzantısı olarak (iii) emek verimliliğinde ortaya çıkan büyük artışlar.

Önce, inşaat sektöründe üretim/katma değer ilişkilerinin nasıl değiştiğine bakalım. Bunun için eski ve yeni katma değer serileri ile önemli bir kısa dönemli iş göstergesi olan İnşaat Sektörü Üretim Endeksi arasındaki ilişkilerin gelişimini 2005-2015 dönemi için uyumluluk açısından inceleyeceğiz. 2005 öncesini incelemeye dahil edemeyişimizin nedeni, inşaat üretim endeksinin 2005 yılından başlatılmış olmasıdır. Eski katma değer serisini TÜİK’in 1998 sabit fiyatlarıyla hesapladığı GSYH serisinden, yeni katma değer serisini ise TÜİK’in yeni GSYH hacim serisinden aldık. İzlemeyi kolaylaştırmak için eski ve yeni katma değer serilerini 2009 yılını baz yıl alarak endekse dönüştürdük; ayrıca, 2010 baz yıllı İnşaat Sektörü Üretim Endeksi’nin baz yılını da 2009’a çevirdik ve üç endeksi Şekil 1’de verdik. Ayrıca , eski ve yeni katma değer endekslerini istihdam serisi ile de karşılaştırdık. TÜİK’in istihdam serisinde (NACE Rev2) 2005 yılı öncesi ile sonrası arasında büyük bir kopukluk olduğundan, incelemeyi yine 2005-2015 dönemi ile sınırladık ve inşaat istihdam serisini 2009 baz yıllı bir endekse dönüştürdük. Katma değer endeksleri ile istihdam endeksini Şekil 2’de verdik. Başlıca saptamalarımız aşağıdaki gibi:

1. İnşaat sektöründe 2009 yılı sonrasında inşaat sektörü üretim endeksi ile yeni katma değer serisi arasında büyük bir uyumsuzluk ve kopuş ortaya çıkmıştır. Yeni katma değer serisi, GirdiÇıktı Tablolarından hesaplanan katma değer/çıktı katsayısındaki değişim ile de tutarsızdır.

2005-2010 döneminde eski ve yeni inşaat katma değer serileri ile inşaat sektörü üretim endeksi genellikle birlikte hareket etmektedir. 2007’ye kadar yükselen seriler kriz döneminde beklenildiği gibi hızla gerilemektedir. 2009 sonrasında ise yeni katma değer serisi hem eski katma değer serisinden ve hem de üretim endeksinden hızla uzaklaşmış ve arada büyük bir kopukluk ortaya çıkmıştır. 2009-2015 döneminde yeni katma değer serisi kesintisiz bir artışla yüzde 99 oranında büyürken, üretimdeki artış yalnızca yüzde 27 ile sınırlı kalmıştır. Bu demektir ki, yeni seride inşaatta katma değer/üretim oranında olağanüstü bir artış meydana gelmiştir. Oysa TÜİK’in 2002 ve 2012 Girdi-Çıktı Tablolarından yaptığımız hesaplamalara göre, inşaat sektöründe 2002 yılında 0,43 olan ““gayrisafi katma değer/çıktı” katsayısı 2012 yılında 0,37’e gerilemiştir. Bu, 2002-2012 döneminde katma değer/üretim oranının, yükselmek bir yana, gerilediğinin çok açık bir göstergesidir. İnşaat sektöründe yeni katma değer serisi ile hem inşaat üretim endeksi hem de girdi çıktı tablolarındaki katma değer/çıktı katsayısının değişimi arasında tam bir uyumsuzluk vardır

2. İnşaat sektöründe yeni katma değer serisi ile istihdam serisi arasında 2009 sonrasında büyük bir kopukluk ve uyumsuzluk ortaya çıkmıştır.

Şekil 2’de eski ve yeni katma değer endeksleri bu kez inşaat sektörü istihdam endeksi ile birlikte verilmiştir. TÜİK’in istihdam serisinde 2005 yılı öncesi ile sonrası arasında büyük bir kopukluk olduğundan, incelemeyi yine 2005-2015 dönemi ile sınırladık ve inşaat istihdam serisini 2009 baz yıllı bir endekse dönüştürdük. Hemen görülebileceği gibi, 2009 öncesinde eski ve yeni katma değer serilerinin kendi aralarında çok sıkı bir ilişki, bu iki seri ile istihdam arasında ise daha zayıf bir ilişki vardır. Ekonomide büyük bir daralmanın yaşandığı 2008-2009 kriz döneminde inşaat sektöründe üretim ve katma değerde büyük gerilemeler yaşanırken istihdamın artmaya devam etmiş olması düşündürücüdür. 2010 sonrasında ise eski katma değer endeksi ile istihdam serisi tam bir birliktelik içinde ve aynı tempoyla artmaya devam ederken (grafikleri adeta çakışmaktadır), yeni katma değer serisi çok yüksek bir tempoyla artarak hem eski katma değer hem de istihdam endeksinden kopmaktadır. 2009-2015 döneminde inşaat sektöründe yeni katma değer iki katına çıkarken, eski katma değer ve istihdam endeksleri yüzde 50’nin altında artmıştır.

3. İnşaat sektöründe 2009 sonrasında ortalama emek verimliliğinde olağanüstü yüksek, makul olmayan ve kabul edilemez artışlar kaydedilmiştir.

Katma değer iki katına çıkarken istihdamın sadece % 47 artmış olması hiç kuşkusuz inşaat sektöründe ortalama emek verimliliğinde çok büyük bir artış olduğu anlamına gelmektedir. Şekil 3’te eski ve yeni katma değer serileri ile istihdam serisinden hesaplayarak endekse dönüştürdüğümüz eski ve yeni ortalama emek verimliliği endekslerinin gelişimi verilmiştir. Hemen görülebileceği gibi, 2009 öncesinde emek verimlilik endeksleri birlikte değişmektedir. Emek verimliliğinde hem eski hem de yeni seride 2005-2009 döneminde gözlenen olağanüstü dalgalanmanın nedeni, kuşkusuz, katma değer serileri ile istihdam serisi arasındaki uyumsuzluktur. Öte yandan, 2010 sonrasında eski ve yeni ortalama emek verimliliği endeksleri arasındaki ilişki kopmuştur. Emek verimliliği 2009-2015 döneminde eski seriye göre sadece % 1, yeni seriye göre % 36 oranında artmıştır. Başka bir deyişle, yeni seride 2009’dan 20015’e kadar kesintisiz bir biçimde her yıl ortalama % 5’in üzerinde bir verimlilik artışı söz konusudur.

Öyleyse soru kaçınılmazdır. İnşaat sektöründe ortalama emek verimliliğinde ortaya çıkan bu kesintisiz ve çok yüksek artışın kaynağı nedir? Teknolojik ilerleme bir cevap olabilir, ancak bu kadar kısa bir sürede, emek-yoğun teknolojilerden sermaye-yoğun teknolojilere bu kadar hızlı bir geçiş olması pek olası ve olanaklı görünmüyor. Verimlilik hesabında çalışan sayısı yerine başka büyüklüklerin (örneğin, saat olarak çalışılan süre) kullanılması da kuşkusuz bu kadar yüksek bir verimlilik artışını açıklamakta yetersiz kalacaktır.

Bütün bunlar bir yana sorunun üç makul açıklaması olabilir: (i) İnşaat sektörü katma değeri yeni seride sistematik olarak ve giderek artan oralarda yüksek (hatalı) tahmin edilmiştir, (ii) Hane Halkı İşgücü Anketleri yoluyla hesaplanan inşaat sektörü istihdamı sistematik olarak eksik (hatalı) tahmin edilmiştir ve (iii) ikisi birden, yani katma değer yüksek, istihdam ise düşük tahmin edilmiştir.

Toparlarsak, TÜİK’in son milli gelir revizyonu daha önce hiçbir dönemde ve ülkede görülmedik ölçüde büyük değişikliklere ve uyumsuzluklara yol açmıştır. Bunun yanı sıra, eski milli gelir serisine dayalı olarak yapılan inceleme, değerlendirme ve analizler büyük ölçüde geçersiz hale gelmiş ve bir anlamda çöpe gitmiştir. Bunun yanı sıra, revizyon sonucunda sanayi üretim endeksi, imalat sanayi üretim endeksi, inşaat üretim endeksi gibi üretim ve istihdam serileri gibi çok önemli göstergelerin yanı sıra imalat sanayii kapasite kullanım oranı, çimento tüketimi, elektrik tüketimi gibi çok önemli başka iktisadi göstergeleri de yeni milli gelir serileri ile uyumsuz ve dolayısıyla anlamsız hale gelmiştir.

O halde, Zafer Yükseler’in genel değerlendirmesi son derece yerinde ve uyarıcıdır: “2009 bazlı revize önceki revizelerden farklı olarak, son 10 yılda ekonomiye ilişkin değerlendirmelerin tamamen değişmesine yol açmış bulunmaktadır. Yerli ve yabancı uzman ve kuruluşların, Türk ekonomisine ilişkin değerlendirmelerinin büyük ölçüde ters yüz olmasına neden olan bu revize ciddi bir sorun yaratmış bulunmaktadır. Geçmiş ekonomik değerlendirmelerde, TÜİK tarafından yayınlanan ve son yıllarda yöntem ve kapsamları sürekli geliştirilen istatistiki veri tabanlarına dayanmakta idi. Ulusal hesaplarla ilgili tüm alt veri setlerinin, ekonominin izlenmesinde yetersiz ve hatalı mesaj verdiğini ileri sürmek, önümüzdeki dönemde TÜİK açısından ciddi bir sorun yaratacaktır.” (Yükseler, 2017: s. 23, italikler bana ait).

Mahfi Eğilmez’in saptaması ise şöyle: “TÜİK, GSYH gibi ekonomiyi ölçmekte son derecede önemli bir yeri olan bir göstergenin hesaplanma biçimini, yöntemini, altyapısını değiştirirken bu değişikliğin ayrıntılarını kimseyle paylaşmadı. Her şey bitip, verileri açıkladıktan sonra gelen yoğun eleştiriler üzerine, hesaplamanın ve kullanılan yöntemlerin doğruluğunu anlatmak üzere ikna toplantıları düzenledi. Ne var ki bütün bu sonradan gelen çabalar iktisatçıların çoğunu ikna edemedi.” (Eğilmez, 2017).

Korkut Boratav, Tuncer Bulutay, A. Yavuz Ege, Oktar Türel, Rahmi Aşkın Türeli ve Ercan Uygur revizyonun can alıcı yönünü belirtiyorlar :

“… “(İ)nşaatla büyüme”nin inandırıcı olmayan bir yanı, TÜİK’in 2008’de yaptığı katma değer revizyonlarında yapı ruhsatlarına dayalı hesaplama yönteminin yol açtığı kapsama yetersizliğini mal akımı yöntemine geçerek zaten büyük ölçüde gidermiş bulunmasıdır. … Maliye Bakanlığı ve GİB kayıtlarından ve özellikle şirket bilançolarından türetilen inşaat sektörü katma değerinde, arsa rant öğelerinin içerilme olasılığından kaynaklanır. Gelir akımlarına dönüşmediği sürece “kâr” kayıtları içinde yer alan bu kategori, katma değer, dolayısıyla GSYH öğesi değil, servet artışı olarak değerlendirilmelidir. … Eğer TÜİK, 2016’dakiler gibi, gelecekte yapacağı revizyonlarda da eski zaman serilerini geçersizleştirme yoluna giderse, Türkiye’de makroekonomi dalındaki nicel/bilimsel araştırmaların yapılması güçleşecek, hatta olanaksızlaşacaktır. ” (Boratav, et. al. , 2017, italikler bana ait).

Alper Duman’a katılmamak mümkün değil, revizyona revizyon gerekliliği vardır (Duman, 2017). Nitekim, 31 Mart’ta açıklanan 2016 yılı dördüncü çeyrek ve yılın tamamına ilişkin büyüme rakamlarının değerlendirilmesi, yorumlanması ve analizinde iktisatçıların yaşadığı şaşkınlık, tereddüt ve güçlükler de bu gereksinime işaret etmektedir. 2016 yılındaki büyümeye ilişkin bazı önemli özelliklere dikkat çekerek yazıyı bitirelim.

Birincisi, ekonomi medyasında 2016 yılının son çeyreğin ve yılın tamamında büyüme hızlarının beklentilerin üzerinde geldiği genel bir değerlendirme olarak öne çıktı. Büyüme hızı beklentileri ile gerçekleşmeler arasında büyük bir fark oluştu: GSYH hızında genel beklenti % 2,1 civarında iken gerçekleşen büyüme hızı % 2,9 olarak açıklandı. Bizim açımızdan bu çok da şaşırtıcı olmamıştır. Yukarıdaki tartışmada açıklıkla ortaya çıktığı üzere, bir çok önemli iktisadi gösterge ile milli gelir serileri arasındaki ilişki kopmuştur, dolayısıyla bu göstergeler öncü gösterge olma niteliğini de yitirmişlerdir. Örneğin çok önemli bir öncü gösterge olan sanayi üretim endeksi artık sanayi katma değeri ve milli gelirin öngörülmesinde kullanılamaz. Diğer göstergeler için de aynı durum geçerlidir. Öyleyse artık beklentileri/öngörüleri üzerine inşaa edebileceğimiz anlamlı iktisadi göstergelerden büyük ölçüde yoksunuz demektir. Yazıda yer vermedik ama önemli olduğu için kısaca değinelim. GSYH ile toplam ithalat arasındaki ve imalat sanayi katma değeri ile ‘yatırım malları ithalatı miktar endeksi’ arasındaki ilişkiler de özellikle 2011 sonrasında kopmuş ve tersine dönmüştür. Çeşitli ithalat serilerinin de öncü gösterge olma özelliğini büyük ölçüde yitirdiğini ileri sürmek yanlış olmayacaktır.

İkinci olarak, 2016 yılında da büyümenin motoru inşaat sektörü olmuştur. İnşaatla büyüme (şişme?) 2016 yılında da devam etmiştir. İnşaat sektörü 2016 yılında da % 7,2 ile en hızlı büyüyen sektör olmuştur. İnşaat, GSYH içindeki göreli payı inşaatın iki katı olan ve % 3,9 hızıyla büyüyen imalat sanayinin katkısının ardından ikinci büyük katkıyı sağlayan sektör konumuna yükselmiştir.

Üçüncü olarak, harcamalar yönüyle bakıldığında, büyümenin motorunun yurtiçi talep artışı olduğu görülmektedir. Yurtiçi talep artışında ise kamu tüketimindeki büyük artış (%7,3) öne çıkmaktadır. Toplam yatırım harcaması % 3 oranında artmıştır, ancak bu sınırlı artıştaki aslan payı bekleneceği gibi inşaat yatırımlarına aittir. Son iki çeyrekte gerileyen makine-teçhizat yatırımları 2016’nın tamamında sadece % 1,1 oranında artarken, inşaat yatırımları % 4,6 oranında artmıştır. 2016 yılında ihracat % 2 gerilerken, ithalat % 3,9 oranında artmıştır, dolayısıyla net ihracatın büyümeye etkisi negatiftir.

Son olarak, 2015 yılının ilk üç çeyreği için daha önce açıklanan büyüme hızlarında hem çok sayıda hem de büyük oranlı revizyonlar yapılmıştır. Tarım sektörünün büyüme hızı önceki tahminlere göre çeyrekler itibariyle sırasıyla 1,3, 1,6 ve 1,2 puanlık artışlarla yukarıya doğru revize edilmiştir ve revizyon oranları (sırasıyla, % 30, % 40 ve % 20) tarım sektörü için bile olağanüstü yüksektir. İnşaat sektöründe de büyük oranlı yukarıya doğru revizyonlar yapılmıştır: 1. Çeyrek için 0,39, puan, 2. Çeyrek için 0,24 puan ve 3. Çeyrek için de 2,52 puan. Üçüncü çeyrekte inşaat sektörünün büyüme hızı önceki tahminde % 1,4 ike, son tahminde % 4’e yükseltilmiştir, revizyon oranı % 175 gibi olağanüstü yüksek bir orandır ve açıklamaya muhtaçtır. Benzer yüksek oranlı yukarıya doğru revizyonlar imalat sanayiinde (2. ve 3. Çeyrekte 1,2 ve 0,6 puan) ve Hizmetlerde (ilk üç çeyrekte sırasıyla 0,66, 1,31 ve 0,96 puan) yapılmıştır. Harcamalar yönüyle bakıldığında ise, üçüncü çeyrekte tüketim harcamasındaki daralma önceki tahminde – % 3,2 iken, son tahminde yukarı doğru revize edilerek – % 1,7’ye çekilmiştir. İlginç bir gelişme de tüketim harcamasının asgari ücretin % 30 gibi yüksek bir oranda artırıldığı 1. Çeyrekte sadece % 0,9 oranında artarken, son çeyrekte % 5,7 oranında artmış olmasıdır. Öte yandan, 3. Çeyrekte devletin nihai tüketim harcamalarındaki artış önceki tahminde % 23,8 iken, son tahminde büyük bir düşüşle % 5,6’ya indirilmiştir. Bütçe gerçekleşmelerine dayanması gereken devletin nihai tüketim harcamalarının tahmininde bu kadar büyük bir revizyon yapılması doğrusu açıklamaya muhtaçtır.

Kaynakça

– Boratav, K. (2017), “Milli gelir revizyonu arızalıdır,” Birgün, 31 Mart 2017 (http://www.birgun.net/haberdetay/milli-gelir-revizyonu-arizalidir-153403.html;
erişim: 31.03.2017).
– Boratav, K. , T. Bulutay, A. Y. Ege, O. Türel, R. Aşkın Türeli, E. Uygur (2017), “Yeni Ulusal Gelir Serileri Üzerine Gözlem ve Değerlendirmeler,” Cumhuriyet Akademi, 28 Mart 2017.
– Duman, A. (2017),“TÜİK Önce Kendine Bir Revizyon Yapsa Keşke: Ses Var, Görüntü Yok”, İktisat ve Toplum, 76 (Şubat 2017), 44-49.
– Eğilmez, M. (2017). “GSYH, Büyüme, Oranlar ve Tuhaflıklar,” Kendime Yazılar, 1 Nisan 2017 (http://www.mahfiegilmez.com/2017/04/yeni-serigsyh-ve-buyume-oran-uzerine.html#more; erişim: 03.04.2017)
– Özatay, F. (2017), ”Sanayi Üretim Endeksinin Anlamı Kaldı Mı? Eski-yeni GSYH karşılaştırması (4),” Dünya, 11 Ocak 2017 (http://www.dunya.com/kose-yazisi/sanayi-uretim-endeksinin-anlami-kaldimi-eski-yeni-gsyh-karsilastirmasi-4/345215; erişim: 08.03.2017).
– Yükseler, Z. (2017), “2009 Referans Yıllı Yeni Milli Gelir Serisi ve Analizi” https://www.researchgate.net/publication/313419893_2009_Referans_Yilli_Yeni_Milli_Gelir Serisi_ve_Analizi; erişim: 15.03.2017).

 

1954 yılında Afyonkarahisar, Çakırköy’de doğdu. Burdur Lisesinde parasız yatılı öğrenci olarak okudu. Lise eğitimi boyunca TÜBİTAK bilim adamı yetiştirme bursunu aldı. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Ekonomi Bölümünden lisans (1979) ve yüksek lisans (1983), Gazi Üniversitesi İktisat Bölümü’nden doktora (1988) derecelerini aldı. 1980 yılında A.İ.T.İ.A. Ekonomi fakültesinde Kantitatif İktisat Kürsüsü’nde asistan olarak akademik kariyerine başladı. 2000-2001 döneminde Fulbright bursu ile Maryland Üniversitesi Tarım ve Doğal Kaynak Ekonomisi Bölümü’nde ziyaretçi araştırmacı olarak bulundu. 2001 yılında geçtiği Ege Üniversitesi’nde İktisat Bölüm Başkanı ve senatör olarak görev yaptı. Makro iktisat, büyüme-kalkınma, girdi-çıktı analizi, tarım ekonomisi ve uygulamalı iktisat alanlarında çok sayıda makale, araştırma, kitap ve çevirileri vardır. Radyo Ege Kampus’te ve Ege Üniversitesi Televizyonu’nda uzun yıllar Egenomi adlı haftalık ekonomi programını yaptı. İktisat ve Toplum Dergisi’nde Hal ve Gidiş köşesinde yazmaya devam etmektedir. Evli ve bir kız babasıdır.

Bir cevap yazın