Türk Ekonomisinde 1923–1939 Dönemi Ve Devletçilik Görüşü (Klasik Ve Keynesyen Görüşler İle Bir Karşılaştırma) – N. Oğuzhan Altay


Tek devlet, millet (ulus) unsuru dikkate alınarak açıklanmak istenirse milli devlet (ulus devlet) kavramına ulaşılabilir. Merkantil dönemden itibaren başlayan iktisadi ve siyasi gelişmeler ile Fransız İhtilalı sonrası dönemlere rastlayan milliyetçilik akımlarının etkisi milli (ulus) devlet olgusunu güçlendirmiştir (Çam, 1987:105–106). Dursun (2008), milli devlet biçiminin 1648 Vestfalya Antlaşması ile doğduğunu yazmaktadır. Milli devlet, millet (ulus) temeline dayalı olup, bu da çoğunlukla halkın homojen bir yapıya sahip olması ile açıklanabilmektedir

Sayı: İktisat ve Toplum Dergisi 48
Sayfa Aralığı: 15 - 29

WordPress › Hata