Türkiye İmalat Sanayinin Teknolojik Yapısı: Sürdürülebilir Mi? – B. Ali Eşiyok


Türkiye 1930’lardan günümüze sanayide önemli başarımlar göstermesine karşın, geleneksel birkaç sektör dışında kendi teknolojisini üreten bir üretim mekanizmasını kuramamış, sanayileşmeye sonradan katılan (late comer) bir ülke olarak teknoloji farklılıkları Türkiye’nin aleyhine hızla açılmıştır. Sanayide meydana gelen yapısal değişimin analizi için sektörleri talep yapısına, teknoloji düzeyine ve faktör kullanım yoğunluklarına göre sınıflandırarak yapısal değişimin yönü belirlenebilir.1 Geleneksel talep yapısına göre yapılan tasnif ara malı, yatırım ve tüketim malı sınıflamasına dayanırken, teknoloji düzeyine göre yapılan analiz; düşük, orta ve ileri teknoloji sınıflandırılmasına dayanmaktadır.2 Faktör kullanım yoğunluklarına göre yapılan ayrıştırma ise emek yoğun, kaynak yoğun, sermaye yoğun, ölçek yoğun ve farklılaştırılmış ve bilim bazlı sektör grupları altında incelenmektedir. Bu çalışmada ticarete konu olan sektörlerin başında gelen Türkiye imalat sanayinin üretim ve katma değer yapısı ile birlikte dış ticaretinin teknolojik yapısının incelenmesi hedeflenmektedir. Bu çerçevede ilk olarak NACE Rev.2’ye göre (Avrupa topluluğunda ekonomik faaliyetlerin istatistiki sınıflaması) imalat sanayinin üretim, katma değer ve işyeri sayısı göstergelerine göre teknolojik düzeyi tespit edilecek, izleyen bölümlerde ise imalat sanayi dış ticaretinin (ihracat, ithalat ve dış ticaret dengesi) teknolojik düzeyi ISIC Rev.3 (Tüm ekonomik faaliyetlerin uluslararası standart sanayi sınıflaması) göz önüne alınarak çözümlenecektir. Çalışmanın bulguları ise sonuç bölümünde değerlendirilecektir.

Sayı: İktisat ve Toplum Dergisi 31
Sayfa Aralığı: 35 - 47

Bu makalenin tamamını okumak için satın almalısınız.

Bir cevap yazın