Çok Kültürlülük – Timo Lajunen (İTD 8)

Port Crane Container Ship Elbe  - fietzfotos / Pixabay

“Avrupa ülkelerinde en önemli süregelen konulardan birisi etnik gruplar ve etnisite ile devlet arasındaki ilişkidir. Temelde Avrupa ülkelerinin çoğu hem eski azınlıklardan (İspanyadaki Basklar gibi) hem de göçmenlerden (Almanyada’ki Türkler gibi) oluşan şahıs devletlerdir. İskandinavya’daki Sami azınlığın olduğu gibi bazılarında da yerli azınlıklar vardır. Etnik sorunlara uygulanabilir ve kalıcı çözümlerin bulunması ülkelerin varlığını ve barışını sürdürebilmeleri ve ayrıca azınlıkta veya çoğunlukta
olan etnik gruplar arasındaki yaşam kalitesini yükseltebilmeleri için elzemdir. Hatta Avrupa’nın bütünleşme sürecin bile azınlıklar ve çoğunluklar arasındaki çözüme bağlı olduğunu iddia edebiliriz.” “1970lerden itibaren çok-kültürlülük bazı Avrupa ülkelerinde resmi politika olarak kabul görmüştür. Çok-kültürlülüğe tanımsal yada normatif bir çerçevede yaklaşabiliriz (Fleras, 2009; Miller, 2006). Tanımsal olarak çok-kültürlülük varolan kültürel çeşitliliği anlatır. Örneğin bir ülkedeki farklı etnik gruplara özgü farklı kültürel yapılar çok kültürlülük olarak tanımlanabilir. Tanımsal düzeyde, Türkiye de dahil tüm Avrupa ülkelerine çok-kültürlü diyebiliriz. Ama çok-kültürlülüğe normatif bir yaklaşımla, olması gerekenlerin (ideal olanların) belirlenmesi ve bunların düzenlenmesi çerçevesinde, baktığımızda değişik kültürlerdeki lar arasındaki farklılığın yasal, toplumsal ve politik düzeyde tanınmasını ve vurgulanmasını isteyen bir ideoloji (düşlenen bir yaşam biçimi) veya bir politika ile karşılaşabiliriz. Bu noktada çok-kültürlülük idealizmi ile çok kültürlülük politikaları arasındaki farkı görmeliyiz. Çok-kültürlülük politikalarında çok-kültürlülük idealizminin etkisini görmemiz kaçınılmaz olmasına rağmen bir çok ülkenin (örneğin Almanya, Hollanda gibi) çok-kültürlülük idealizmini devlet politikası olmaktan çıkardığını ama hala bazı çok-kültürlülük politikaları uyguladığını görmemizde yarar var. Burada bir devlet açısından çok kültürlülük ideolojisi ve politikası arasındaki farkı şu şekilde açıklayabiliriz: çok-kültürlülük ideolojisinde kişilerin her şeyin üstünde kendilerini bir etnik grubun üyeleri olarak gördüklerini ve devlete de etniklik prizması çerçevesinde baktıklarını belirtmekte yarar var (Miller, 2006). Bu durumda etnik kimlik vatandaşlıktan daha fazla önemlidir. Yapılan tartışmaların çoğuna baktığımızda çok-kültürlülük politikalarının çok-kültürlülük ideolojisine değinmeden iki-dilli eğitim veya giyim tarzı gibi pragmatik konular üzerine yoğunlaştığını görüyoruz. Çok-kültürlülük idealizminin eleştirisi hemen hemen ve tamamen çok-kültürlülüğün ideolojik yaklaşımı üzerine olmasına rağmen çok-kültürlülüğü en fazla eleştirenler bile bazı çok-kültürlülük politikalarını benimseyebilirler.

Günümüzde çok-kültürlülük ideolojisi krizdedir. Akademik araştırmaların sonuçları, uygulanan politikaların etkileri ve bir çok ülkenin vatandaşları arasında yaşananlar çok-kültürlülük ideolojisinin bir devlet için sürdürülebilir bir yaklaşım olmadığını göstermektedir. Akademik, tanınmış simaları Samuel P. Huntington, Susan Okin, Bryan Barry ve Robert D. Putnam kişilerin de olduğu bir çok araştırmacı çok-kültürlülüğü bir ideoloji olarak eleştirmektedirler. 2010 yılında Alman Başbakanı Angela Merkel çok-kültürlü toplumun Almanya’da tamamen başarısızlığa uğradığı şeklindeki görüşünü açıklamıştır (BBC News, 2010), Merkel’e göre değişik kültürlerden kişilerin yan yana mutlu bir şekilde yaşayacağı kavramı doğrulanmamış ve Almanya’daki göçmenlerin Alman toplumu ile daha fazla bütünleşmesi gerektiği gerçeği ortaya çıkmıştır. Şubat 2011’de İngiltere’nin Başbakanı David Cameron “devlet çok-kültürlülüğü”nü eleştirerek son yılların pasif toleransının çok daha azını ve daha aktif düzeyde sert uygulanan liberalizmi görmek istediğini belirmiştir (BBC News, 2011). Bu süreçte benzer sesler diğer Avrupa ülkelerinden de duyulmuştur. Özetle, çok-kültürlülüğe bir ideoloji olarak yaklaşıma eleştirinin dozları toplumların bir çok kesimi de dahil olmak üzere artmaktadır.

Bu yazıda çok kültürlülük idealizmine bir psikoloğun gözlüklerini takılarak yaklaşılmaya çalışılarak. Kişisel olarak bir devletin en temel ve nihai görevinin ülkesinin vatandaşlarının mutluluğunu sağlamak ve refah düzeyini yükselterek vatandaşının yaşadığı ülkedeki topluma aitlik, birlik, beraberlik ve eşitlik duygusunu güçlendirmektir. O zaman soru şu: çok-kültürlülük idealizmi bunu sağlayabilir mi?

ETNİK İLİŞKİLERİ YÖNETMENİN İKİ YOLU: ALFA VE BETA YAKLAŞIMLARI

Temelde farklı grupların toplumlara entegrasyonu konusunda iki birbirinden farklı ve birbirine aykırı yaklaşım var: alfa yaklaşımı ve beta yaklaşımı. Alfa yaklaşımı gruplar arasındaki farklılıkları (en yüksek düzeye çıkarmaya) maksimize etmeye çalışırkenbeta yaklaşımı bu farklılıkları (en düşük düzeye indirmeye) minimize etmeye çalışan bir yaklaşımdır (Hare-Mustin & Marecek, 1988). Bu nedenle alfa yaklaşımı gruplar arasındaki farklılığı vurgularken beta yaklaşımı gruplar arasındaki benzerlik üzerinde durmaktadır. Bu iki yaklaşımı da kültürel çeşitliliği çok-kültürlülük çerçevesinde ele alan ırkçılığa karşı yaklaşımlar olarak adlandırabiliriz (Watts, 1992).

Çok-kültürlülük idealizmi kültürler arasındaki farklılıkların önemle vurgulanıp çok-kültürlülüğün bir zenginlik olarak örüldüğü alfa yaklaşımı ile temsil edilebilir. Çok-kültürlülük ideolojisinde benimsenen çeşitlilik etnik bir grubun benzersizliği, özel nitelikleri, güçlü yanları ve olumlu özellikleri vurgulanarak desteklenir. Ama genelde bu yaklaşımda grupların olumsuz özellikleri genellikle görmezden gelinir ya da gözardı edilir ya da birtakım olumsuz özellikler geleneklere toleranslı olunması gerektiği yaklaşımı ile ortadan kaldırılır. Örneğin, aile yapısına verilen değer ve topluluk bağının kuvvetli hissi belli bir etnik grubun özellikleri olarak belirtilirken aynı zamanda bu gurubun kadınlara ve çocuklara karşı uyguladığı baskılar gözardı edilebilir. lar arasındaki farklılıkları yüceltirken çok-kültürlülük ideolojisi aslında farklı kültürlerin farklılıklarını yaşama olanağının sağlanması ve toplumsal normların ve değerlerin kültürlere göre belirlenmesi görüşleriyle kültürel görelilik anlayışını temsil eder. Daha ciddi bir şekilde düşünüldüğünde, bu göreli değerler anlayışı hiçbir değer ve normun evrensel olmadığı ve bunların etnik veya dini bir guruba bağlı olduğu bir durumu temsil eder. Bir toplumun kuralları nüfusunun temel değerlerini yansıttığı için, çok-kültürlülük ciddi bir şekilde ele alındığında değişik etnik gruplara değişik kuralların uygulandığı bir duruma yol açar. Bu göreli değerlilik yaklaşımı önemli bir örneğini İngiltere’de Canterbury Başpiskoposu Rowan Williams’ın açıklamalarında görebiliriz. Williams İngiltere’deki müslümanlar için şeriat kurallarının bazı kısımlarının uyarlanıp uygulanmasının toplumsal birlikteliğin sürdürülebilmesi için kaçınılmaz göründüğü görüşünü savunmuştur (BBC News, 2008). Örneğin, İngiltere’deki müslümanların evlilikle ilgili anlaşmazlıklarında veya finansal konularda şeriat mahkemelerine başvurabilme seçeneklerinin olması gibi. İngiltere’deki şeriat tartışması çok-kültürlülük anlayışının derinlemesine ele alındığında değer göreliliği ve farklı etnik ya da dini lar için farklı yasal sistemlere kadar gidebileceğini bunun da vatandaşlığın belli etnik veya dini gruplara aitlikle yer değiştirebileceğini göstermektedir.

Çok-kültürlülük bir toplumdaki güç ve yetki yapıları ile doğrudan olarak ilgilenmeden kültürel çeşitliliği yüceltirken, alfa yaklaşımı, ırkçılığa karşı ve güç dengelerini inceleyen yaklaşım, azınlık ya da çoğunlukta olan gruplar arasındaki güç dengesizliği üzerine yoğunlaşır (Watts, 1992). Bu yaklaşımın amacı gücü güçlüden güçsüze aktararak gruplar arasındaki güç dengesizliklerini azaltmak ve hatta tercihen yok etmek üzerine yoğunlaşmıştır. Bu çok-kültürlülük yaklaşımı sadece lar arasındaki (örneğin, dil, din, etnik alışkanlıklar gibi) yüzeysel farklılıklar üzerine yoğunlaşmamakta fakat kültürel eşitliği bir adım daha ileri gitmektedir. Amaç (azınlıkta da olsa çoğunlukta da olsa), gruplar arasında eşit güç dağılımını ve eşit kaynak erişimini gerçekleştirmektir. Bu yaklaşım çok-kültürlülüğü resmi politikaları olarak açıklamış ülkelerde dahil olmak üzere herhangi bir ülkede tam olarak uygulanmamaktadır. Güç yönelimli” yaklaşım etnik gruplar arasında güç eşitliğinin sağlanmasında gerçekten potansiyele sahip olsa da buradaki temel sorun etnik ların kendi içlerinde gözlemlenen çarpıcı hatta ürkütücü güç eşitsizlikleri ve dengesizlikleridir. Örneğin, kendi etnik ları içinde (azınlıkta bile olsa) grupları yönlendiren ve yöneten sınıflar (çoğunlukta bile olsalar) yoksullardan çok daha güçlü ve kaynakların çoğunu kullanarak çok daha refah olabilir. Ya da kadınlar ve erkekler arasındaki eşitsizlik, diğer etnik gruplarla eşit haklara ve güce sahip olma peşindenki bir etnik grupta ürkütücü boyutlarda yüksek ve güç dağılımı çarpıcı bir şekilde dengesiz olabilir. Farklı etnik grupların kendi kurallarını kendileri belirlemesi gerektiğini savunan “güç yönelimli” alfa yaklaşımı grupların kendi içlerindeki güç dengesizlikleri sorununu ele almadığı ve çözmediği için yarattığı tutarsızlıklarla başarısızlığa mahkumdur. Göreli çok-kültürlülük alfa yaklaşımı uygulanabilir görülmemekle birlikte, beta yaklaşımının bir toplumda değişik etnik grupların daha iyi kavranabileceği uygulanabilir bir yapı sunduğunu düşünebiliriz. Beta yaklaşımı grupların statüsüne bakmadan insanlar arasındaki benzerlikleri vurgulamaktadır. Bu görüşe göre bireyler aralarındaki farklılıklara bakılmaksızın ilk önce insan olarak görülüyor. Bireylerin (cinsiyet, etnik temel, ırk, din, gelir düzeyi gibi) bir çok değişik özellikleri birbirlerini farklılaştırsa da yine de bu farklılıklara bakılmaksızın insani aynı hakları ve insani değerleri paylaşıyoruz (Williams & Berry, 1991). Bu insani (hümanistik) beta yaklaşımı bireyler arasındaki farklılıkları gözardı ya da inkar etmiyor fakat çok-kültürlülük ideolojisi yerine bütün insanların paylaştığı veya paylaşabileceği insan haklarını ve bu hakların cinsiyet, din, dil ve ırk ayrımı gözetilmeden eşitlikle değerlendirilip uygulanması gerekliliğini (Birleşmiş Milletlerin Evrensel İnsan Hakları Beyannamesi’nde de belirtildiği gibi) temel yapı olarak savunuyor. Bu yaklaşımda devlet açısından bütün vatandaşlar ait oldukları etnik gruba veya inandıkları dine bakılmaksızın vatandaşlık hakları ve görevleri açısından eşittir. Daha önce yapılan çalışmalara göre bireyler arasındaki farklılıklardan çok benzerlikleri vurgulamak etnik gruplar arasındaki önyargılı davranışları ve çatışmaları önemli derecede azaltmaktadır (Williams ve Berry, 1991).

GRUP İÇİ VE DIŞI ÇATIŞMALAR VE TOPLUMSAL UYUMLU BİRLİKTELİK

Çok-kültürlülük idealizminin amacı ve sonucu bir bireyin toplumsal kimliğinin belirleyicisinin bir milletin vatandaşı, herhangi bir meslek veya sosyal gurubun üyesi olmak yerine etnik bir grubun üyesi olmasının önemli hatta en önemli sayılmasıdır. Sosyal kimlik teorisine göre her birey kendi öz-saygı ve beğenisini artırmak için çabalar (Tajfel & Turner, 1986). Bireysel kimliğe (bireysel başarılara) ek olarak insanlar bağlı olduklara gruplara göre sosyal kimliklere de sahipler. Bu bizlere sadece kişisel başarılarımız ve özelliklerimizle değil de katkımız olsa da olmasa da üyesi olduğumuz sosyal gurubun başarı ve özellikleri ile de öz saygı ve beğenimizi artırma olanağı tanımaktadır. Bir gurubun üyesi olarak aldığımız sosyal kimlik genellikle grup kayırmacılığına neden olur: -içi (üyesi olduğumuz grubun) bireyleri -dışı (üyesi olmadığımız ların) bireylerinden üstün tutma eğilimi. Bu nedenle kendi grubumuzun üyelerinin başarılarını abartıp yanlışlarını görmezden gelirken üyesi olmadığımız yada aitlik hissi duymadığımız diğer ları horgörüp küçültmeye çalışabiliriz. -içi kayırmacılığının sonuçlarından biri de “-dışı homojenlik etkisi”dir, yani gurup-içi kişilerin farklılıklarının ayırdında olduğumuz halde -dışı kişilerin hep birbirlerine benzediğini (homojen bir yapıda olduğunu) düşünmemiz (Linville & Jones, 1980). Bu düşünüş tarzının yan etkisi olarak -dışı kişilerin gurup- içi kişilerden daha az olumlu özelliklere sahip olduğu ve hatta bizim üyesi olmadığımız ve olumsuz özellikleri olduğunu düşündüğümüz herhangi bir dış-grubun bütün üyelerinin aynı olumsuz özelliği taşıdığı görüşünü taşıyabiliriz. En kötü durumda da bu gurup-içi bireyleri kayırma ve gurup-dışı bireyleri hor görme grup-dışı bireylerin insani yapısını gözardı ederek onları insandan da aşağı görmeye neden olabilir. Bunun en korkunç örneklerini, uzun bir tarihe sahip, acı dolu ve insanlık dışı her türden “köle insan ticareti”nde ve dünyanın yakın tarihinin tanıklık ettiği Nazilerin hızla gelişen salgın hastalık gibi yaydığı üstün-ırk propagandası eşliğinde yahudi ve çingene topluluklarına uygulanan mezalimlerde görebiliriz. Bu noktada çok-kültürlülük idealizminin gözardı edilemeyecek acı gerçeklerle dolu yan etkileri ile karşı karşıya kalıyoruz: etnik guruplara aitlik duygusunu körüklemek, bireylerin etnik kökenlerinin önemine hümanistik yaklaşımı gözardı edecek düzeyde vurgulama yapmak ve grupların farklılığını gruplar arası rekabete ve çatışmaya dönüştürecek boyutlara getirmek. Bütün bu gerçekler çok-kültürlülük ideolojisinin içinden çıkamadığı bir paradoks olarak karşımızda durur. Örneğin, Rowan Williams İngiltere’nin İngiliz yasal sistemini benimsemeyen bazı müslüman vatandaşları için İslami şeriat kurallarının uygulanmasının İngiliz toplumunda uyumlu birlikteliği geliştireceği iddiasında bulunması belirttiğimiz hassasiyetlerin zaman zaman yeterince ele alınıp düşünülmediğinin bir kanıtıdır.

Sosyal kimlik teorisi gibi sosyal psikoloji teorileri çerçevesinde yapılan çalışmalar etnik kimlik vurgusunun gerekliliğinin onaylanmasının etnik guruplar arasında rekabeti ve çatışmayı artırarak toplumlarda uyumlu birlikteliği önleyebildiği gerçeğini
ortaya çıkarmışlardır. Gerçekten de etnik kimliği güçlendirme çabaları sonucunda daha çok ortaya çıkacak olan kendi gurubunu kayırma eğiliminin bir toplumda uyumlu birlikteliği artıracağını ve toplumda kendi gurubundan olmayana daha çok tolerans gösterileceğini beklemek pek doğru gözükmemektedir. Verkyiten (Verkuyten, 2005) Hollandalı ve Türk guruplarla Hollanda’da yaptığı bir çalışmada gurup-dışındakilere karşı olumsuz taraflılık hipotezi üzerinde durmuştur. Çalışmadan ortaya çıkan ilginç bulgu çok-kültürlülüğü onaylayan hem Hollandalı çoğunluğa ait bireylerin hem de Türk azınlığa ait bireylerin gurup-dışındakilere karşı önemli derecede olumsuz taraflılık sergilemesi olmuştur. Benzer bulgulara Amerika Birleşik Devletleri’nde yapılan çalışmalar da sahiptir: kendilerinin ve başkalarının etnik gurup kimliklerini daha çok öne çıkaran kişiler de etnik-merkezcilik daha fazla gözleniyor. Bu çalışmalar çok-kültürlülük idealizminin bir toplumda uyumlu birlikteliği sağlamada pek başarılı olamayacağını göstermektedir.

ÇOK KÜLTÜRLÜLÜK VE GURUPLAR İÇİNDE GURUPLAR : BASKI ARACI OLARAK ÇOK  KÜLTÜRLÜLÜK MÜ ?

Çok-kültürlülüğü öne çıkaranlar için önemli konu etnik guruplar arasında çoğunluk mu azınlık mı olduğuna bakılmaksızın eşitliğin sağlanması. Onlara göre bir toplumda hiçbir etnik gurup baskın değilse o toplumda baskı olmayacak ve ayrıca farklı etnik guruplar arasındaki güç çatışması azalacak. Fakat bu yaklaşım önemli bir gerçeği gözden kaçırıyor: etnik grupların içinde daha baskıcı, daha az özgürlükçü ve daha büyük güç dengesizlikleri gözlemlenebiliyor. Baskılar yoksullar, kadınlar, çocuklar ve farklı cinsel kimliklere sahip bireyler üzerinde çok yüksek ve yoğun düzeyde olabiliyor. Bunun temel nedeni ise etnik kimlik vurgusunun çok yüksek olduğu toplulukların genelde daha kollektif, daha çok eski geleneklere bağlı, güç dağılımının büyük oranda dengesiz olduğu, kişiler arasında eşit hak sahipliğinin pek tanınmadığı ve özellikle erkek baskın topluluklar olmasıdır. Bu topluluklarda güçlünün güçsüze hükmü ve baskısı çok büyük boyutlarda olabiliyor. Çok-kültürlülük yaklaşımı, Rowan Williams’ın da sergilediği tutumda olduğu gibi, bu durumların o etnik grubun kültüründen kaynaklandığını iddia ederek guruplar arası eşitliği savunurken gurupların kendi içindeki ayrımcılığı, adaletsizliği ve eşitsizliliği kabul edilebilir olarak görmeye neden oluyor.

Bunun da bir bilim adamı bakışıyla eşitlik ve adalet adına yaman bir çelişki olduğunu belirtmeden yapamıyoruz. Bazı gurupların haklarının kabullenilmesi adına o gurupların içinde yaşayanların en temel insani haklardan ödün vermek ne kadar doğru tartışmalıyız.

Susam Moller Okin “çok-kültürlülük kadın için kötü mü?” (Okin 1999) başlıklı yazısıyla çok-kültürlülük yaklaşımının kadın hakları üzerindeki olumsuz etkileri üzerine tartışmaya katılmıştır. Okin çok-kültürlülük ve insan hakları sorununu yazısında
bir soru ile özetlemiştir: “En azından liberal devletler tarafından resmi olarak onaylanan kadın-erkek hakları eşitliği normu azınlık kültürlerinin ve dinlerin iddiaları ile çeliştiğinde ne yapılmalı?” (Okin, 1999). Okin çok-kültürlülük yanlılarının gruplar
arası faklılıklara gruplar içindeki farklılıklardan daha fazla dikkat harcayarak temel insan haklarını gözardı ettiklerini belirtiyor. Kültürleri tek parça (monolit yapıda) birimler gibi gösterip gurup hakları üzerine yoğunlaşan çok-kültürlülük yanlıları birey haklarını gözlerden kaçırıyorlar. Eğer kadın erkek haklarının eşitliği, kişilerin herhangi bir gurubun baskısına maruz kalmadan kendi yaşamları ile ilgili kararları alması özgürlüğü gibi evrensel insan haklarını tanıyan toplumlarla çevrili iseler erkeğin kadına üstünlüğünü ve baskısını onaylayarak ataerkil geleneksel değerleri kabullenen kültürel gurupların çelişki ve çatışmaya neden olmaması imkansız görünüyor.

Williams’ın İngiltere’de müslümanlar için evlilik konularında şeriat mahkemelerinin kurulması talebi açıkça çok-kültürlülük göreliliğinin ev ve aile hayatı konusunda etkisini göstermektedir. Özellikle ev ve aile hayatını özel bir yapı olarak gören ataerkil bir gurup için bu yaklaşımın ne gibi sonuçlara yol açabileceğini tahmin etmek hiç de zor değil. Bu gruplarda kadınlar ve çocuklar aile içine hapsolmuştur ve pek fazla dış dünya ile bağlantısı yoktur. O zaman gurupların kültürlerine özel aile yasaları
ve kuralları getirmek özellikle ataerkil guruplar içinde kadın ve çocuk haklarını zayıflatmak demektir. Özellikle İngiltere gibi bir ülkede bazı etnik ve dini gurupların gerçekleştirmek isteyeceği kızlara uygulanan sünnet, reşit olmamış çocuk yaşlardaki kızların aileleri tarafından maddi anlaşmalarla evlendirilmesi, erkeklerin çok-eşliliği ve yine kadınların ve hatta çocuk aşlardaki kızların burka gibi giysiler giymeye zorlanması gibi evrensel insan hakları ve modern liberal bir toplumun değerleri ile çok büyük oranda çelişen geleneksel uygulamaların etnik gruplara özel yasalar çerçevesinde nasıl ele alınabileceği çok tartışmalı bir konudur. Ya yardan ya serden geçmek deyiminin anlattığı gibi farklı kültürel gruplar için farklı yasalar uygulamak evrensel insan haklarına aykırı uygulamaları kabul etmek anlamına gelmektedir. Üstelik, bu şekilde modern liberal toplumların kabul ettiği “yasalar önünde herkes eşittir” kuralı da hiçe sayılmış olmaktadır.

Jytte Klausen’in “Avrupa’daki Müslümanlar” çalışması (Klausen, 2005) yukarıda bahsettiğimiz ayrı gruplara ayrı yasaların uygulanması ile ilgili endişelerimizi doğrulamaktadır. Klausen’in çalışmasında Avrupa’daki müslüman liderlerin genellikle İslami dini yasaların tanınması ve uygulanmasının ciddi bir hata olacağını kabul ettikleri ayrıca Şeriatnın özellikle kadınlar açısından kötü olacağını belirttikleri bildiriliyor. Bu çalışmada görüşme yapılan müslüman kadınların yüzde 76.6 sının (76.7%) erkeklerin de yüzde 62 sinin (62%) müslümanlar için uygulanacak Şeriat kuralları ile şekillenmiş İslami yasa uygulamasının desteklemeyeceklerini belirtmişlerdir.

Bu da açık olarak etnik bir guruba veya dine özel yasalar uygulanmasını öneren çok-kültürlülük yanlılarının gurup üyeleri tarafından bile desteklenmediğini göstermektedir. Görüldüğü gibi özellikle kadınlar “kültüre-özel” yasaların kadınları baskı altına alıp laik yasaların korumasından mahum bırakacağı korkusu yaşamaktadırlar. Kalusen’in 2005 çalışması Avrupa’daki farklı ülkelerin çok-kültürlülük politikaları ve şeriat uygulamasına verdikleri destek açısından da ilginç sonuçlar içermektedir. Çok-kültürlülük politikası uygulayan ülkelerde şeriat kurallarının uygulanmasına karşı çıkanların oranı % 79.7 ve daha az çok-kültürlülük politikası uygulayanlar da bu oran % 55’e düşmektedir.

İngiltere’deki müslümanlar daha fazla şeriat kurallarına olumlu bakarken Fransa’daki müslümanlar en az olumlu bakanlardır. Fransa’da Şeriatı destekleyenlerin oranı sadece % 83’tür.

Fransa çok kültürlülüğün zayıf olduğu, İngiltere’nin ise çok kültürlülüğü savunan bir ideolojiye sahip gibi durmaktadır. Ancak çoğu zaman küçük etnik gurupların bile özel yasal düzenlemeleri ve uygulamaları desteklemediği de açıktır.

ÇOK KÜLTÜRLÜLÜK VE SOSYAL REFAH

Refahı etkileyen birçok etmenin varlığı yüzünden çok-kültürlülük yaklaşımının toplumsal ve bireysel düzeyde refaha etkisini amprik çalışmalarla araştırmak bazı araştırmacılar bu konuyu incelemeye başlamışlardır. Banting, Johnston, Kymlicka ve Soroka (Banting, Johnston, Kymlicka, ve Soroka, 2006) çok-kültürlülük politikalarının Avrupa’daki göçmenler üzerine etkilerini sekiz farklı politika unsurundan (çoklu vatandaşlık uygulaması, etnik gurupların organizasyonlarına para desteği sağlanması gibi) oluşturdukları bir ölçütü kullanarak araştırdılar. Bu unsurlara göre ülkeler 0-8 arası sayılarla derecelendirilmiştir. Yüksek dereceli ülkeler (6-8 dereceleri ile) Avustralya ve Kanada, orta dereceli ülkeler (3-5.5 dreceleri ile) Belçika, Hollanda, Yeni Zelenda, İsveç, İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri, düşük dereceli ülkeler (3’ün altında dereceler ile) Avusturya, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Almanya, Yunanistan, İrlanda, İtalya, Japonya, Norveç, Portekiz, İspanya ve İsviçre. Banting, Johnston, Kymlicka ve Soroka dikkate alınabilir büyüklükte azınlıkları ve yerlileri olan ülkeler için altı tane daha ölçüt geliştirdiler fakat bu ölçütleri ellerindeki verilerin az miktar istatistiki örneklem sorunu nedeni ile kullanmamışlardır.

Çalışma da, ülkelerin çok-kültürlülük dereceleri ile kişi başı gelir düzeyi, insani gelişme endeksi ölçüsü, suç oranı, gönüllü ve sosyal destek miktarı ve kadın-erkek eşitliği düzeyi arasındaki ilişkiyi 21 OECD ülkesi içi incelenmiştir. Çalışmanın sonuçları
aşağıdaki Tablo 1’de verilmiştir. İncelenen ülkeler arasında ortalama çok-kültürlülük derecesi 2.29 ve bu derecenin standart sapması 2.23 olarak bulunmuştur. Bu da ülkelerin genellikle düşük düzeyli çok-kültürlülük derecesine sahip olduklarını gösteriyor. Bu derecenin yüksek ya da orta derecede olduğu ülkeler Anglo-Sakson ülkeleri.

 

Çalışmada kullanılan toplam ülke sayısının az olması nedeni ile sonuçları dikkatli değerlendirmemiz gerekiyor. Ama yine de yüksek çok-kültürlülük derecesinin istatistiki olarak önemli düzeyde yüksek suç oranlarına özellikle hırsızlık, soygun ve tecavüz
gibi suçların oranlarına eşlik ettiğini gözlemliyoruz. Bu bulgu Putnam’ın Amerika Birleşik Devletleri için yaptığı 2000 yılındaki çalışmasının sonuçları ile benzer yöndedir. Yeni etnik farklılıkların yüksekliği bir toplumda insani sermaye (beşeri sermaye) düzeyini düşürüyor. Bu aslında beklenen bir sonuç çünkü çok-kültürlülük ideolojisi görelilik üzerine kurulu ve her etnik yada dini grup yaşadığı toplumun bütününe ait olmayan sadece kendi gurubuna ait değerlere daha bağlı. Özellikle bir etnik grubun değeri diğer başka bir etnik gurubun değeri ile bağdaşmıyorsa ve hatta çelişiyorsa, insan hakları ve vatandaşlık görevleri anlayışları farklı guruplar için farklıysa, bütün etnik gurupları kapsayan yasalara ve uygulamalar gösterilen saygı azalıyor. Bu da toplumlarda huzursuzluk ve suçu kaçınılmaz hale getirebiliyor.

Aynı noktayı kadın-erkek ilişkileri ile ilgili değişkenlerde de görebiliyoruz. Çok-kültürlülük derecesi yüksek toplumlarda kadınların intihar oranları daha yüksektir. Daha önce de belirttiğimiz gibi modern liberal ülkelerde çok-kültürlülük derecesinin
yükselmesinden daha çok ataerkil yapıya sahip guruplar içindeki güçsüz ve baskı altında olanlar daha kötü düzeylerde etkileniyor. Ataerkil etnik gurupların geleneklerini ve kurallarını evrensel insan haklarından üstün tuttuğumuzda kaçınılmaz olarak güçlünün güçsüze kötü muamelesinin derecesini yükseltmektedir. Bu tür politikalarda kim kazanıyor sorusu ciddiyetle ele alınmalıdır.

Jytte Klausen (Klausen, 2005) Damimarka, İsveç, Fransa, Almanya, Hollanda ve İngiltere’de 164 müslüman liderle sorular sorarak görüşme yapmıştır. Bazı sorular sorunları bu liderlerin nasıl hissettiği ile ilgili bir tür “duygu termometresi” niteliğinde olmuştur. Genelde, bu müslüman liderler yaşamlarından ve durumlarından memnun olmadıklarını belirtmişlerdir. Ama ilginç olan bu liderlerin yaşamlarından en memnun olmayanlarının İngiltere gibi çok-kültürlülük derecesi yüksek bir ülkede ve en memnun olanlarının da Fransa ve İsveç gibi çok-kültürlülük derecesi düşük ülkelerde olması. Klausen’in verileri kullanılarak ülkeler, orta dereceli çok-kültürlülük düzeyine sahip ülkeler (İngiltere, Hollanda, İsveç) ve düşük çok kültürlülük düzeyine sahip ülkeler (Danimarka, Fransa, Almanya) olmak üzere, tekrar gruplanarak analiz yapıldığında karşımıza çıkan sonuç çok-kültürlülük derecesi orta derecede olan ülkelerde yaşayan azınlıklar çok-kültürlülük düzeyi daha düşük düzeylerde yaşayanlara oranla daha fazla sorun yaşadıklarını gösteriyor.

(t161,97=3.17, p<0.01). İlginç olan bir nokta da memnuniyetsizliği gösteren ölçütün varyansının çok-kültürlülük düzeyi yüksek ülkelerde daha fazla olması (F162=6.77, p<0.01).

Görüldüğü gibi, etnik veya dini kimlik vurgusunun artmasının bir toplumda baskın etnik guruplarla baskın olmayan etnik guruplar arasındaki güç farkına vurgunun artmasına ve bunun sonucunda insanların yaşadıkları toplumlardaki memnuniyet duygusunun azalmasına neden olabiliyor. Fransa gibi çok-kültürlülük düzeyi düşük ülkelerde, vurgu din veya etnik köken üzerinde değil, fakat bütün ülke vatandaşlarının eşitliği üzerinde. Bu da gösteriyor ki kişilerin etnik kökeni, dini veya inançları üzerine yoğunlaşmayan ve bir toplumda vatandaşlarının hakları arasında eşitliği gözeten düşük düzeylerde çok kültürlülük vurgusuna sahip ülkelerde çok-kültürlülük vurgusunun güçlü olduğu diğer ülkelere göre bireyler daha mutlu ve huzurlu.

ÇOK KÜLTÜRLÜ BİR TOPLUM İÇİN EN İYİ MODEL ARAYIŞI : ERİTİCİ KAP , SALATA KASESİ VEYA BAŞKA BİR ŞEY Mİ?

Bu yazı da çok-kültürlülük hakkında bazı çalışmaları ve bulunan yeni sonuçları özetledik. Farklı etnik ve dini gurupları barındıran modern toplumlarda eski ve geleneksek tek-kültürlülük modeli çalışmıyor olsa da Almanya Başbakanı Angela Merkel ve İngiltere Başbakanı David Cameron tarafından da belirtildiği gibi çok-kültürlülük modeli de başarısızlığa uğramış durumda. Özellikle Avrupa’da yaşayan göçmen gurupları inceleyerek yapılan araştırmalar göçmenlerin göçtükleri ülkelere uyum sağlayamadığını gösteriyor. Daha da önemlisi göçmenler arasında geldikleri Batılı ülkelerdeki demokrasi anlayışı, kadın-erkek eşitliği ve diğer normların kabul görmediği şeklinde ortaya çıkan sonuçlar var. Böyle bir durumda kültüre göre yasalar ve uygulamalar getirmenin işleri daha da kompleks bir yapıya sokup yaşadığı toplumdaki diğer guruplarla ters düşmesi kabul görmüş vatandaşlarla nasıl uyumlu bir toplum oluşturulacağı sorunu daha da belirgin hale gelmiştir. Anne Phillips (Phillips, 2007) alternatif bir yaklaşım olarak “kültür olmadan çok-kültürlülük” önerisinde bulunmuştur. Phillips’in modeli, dikkatin gurupların değil bireylerin değerleri üzerine yoğunlaşması gereğini savunuyor. Etnik veya dini guruplara destek verilmesi
gerekirken, yasal ve düzenleyici yetkilerin kültürel guruplara verilmesinin doğru olmadığı aksi halde vatandaşların yasalar önünde eşitliği ilkesine çok büyük zarar geleceğini belirtiyor Phillips. Genelde etnik veya dini gurupların liderleri demokratik ve adil seçimlerle seçilmediği için ellerinde belli güçleri tutan elit (seçkin) bir gurubu temsil ediyorlar. Bu nedenle etnik veya dini guruplara devredilecek özel haklar bu gruplar içindeki güçlü elitin gücünü daha fazla artırmaktan başka bir işe yaramayacaktır.

Evrensel insan haklarının tanınıp uygulandığı ve yasalar önünde vatandaşların eşit olduğu bir yapı hiçbir grubun kültürel normları için feda edilemez. Bu fikirde birleşen bir toplumda gurup hakları bireysel hakların önüne geçemez. Kadın-erkek hakları eşitliği ve çocuk hakları hiçbir gurubun ataerkil gelenekleri için zedelenemez. Devlet için amaç her bir vatandaşının eğitim, sağlık, politik katılım ve sosyal yaşamdaki diğer haklarının sağlanması olmalıdır. Hiçbir dini veya etnik gurup geleneği bunların elde edilmesinde engel olmamalıdır. Bunu da sağlayacak olan devlettir.

Gelişen dünya içinde gelişen insan anlayışı bütün insanlar için evrensel hakların varlığını ve bu hakların din, dil ve ırk ayrımı yapılmadan eşit şekilde yerine getirilmesi gerekliliğini vurgulamaktadır. Çok-kültürlü yapı içinde de gruplar evrensel birey haklarını ve eşitliği üst yapı olarak görüp kendi gelenek, görenek ve kurallarını buna göre uyumlaştırmalıdırlar. Yoksa bir toplumda bir çok sayıda bir çok kritere göre gurup oluşturup sonra da bunlar arasındaki farklılıkları yücelterek ancak gerçekçilikten uzaklaşırız. Guruplar arası çatışmaları önlemenin ve uyumlu bir toplum yaratmanın ilk adımı bireyler ve guruplar arası benzerlikten başlayıp bütün gurupların ve bireylerin tanıyıp uyacağı üst yapılar oluşturmaktır. Bu yapının taşları da zaten Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Beyannamesi ile büyük ölçüde oluşturulmuştur.

KAYNAKLAR
Banting, K., Johnston, R., Kymlicka, W., & Soroka, S. (2006). Do Multiculturalism policies erode the welfare
state? An empirical analysis. In W. Kymlicka & K. Banting (Eds.), Multiculturalism and the welfare state :
recognition and redistribution in contemporary democracies (pp. 49-91). New York Oxford University Press.
BBC News. (2008). “Sharia law in UK is ‘unavoidable’ “. Retrieved 7 February, 2008, from http://news.bbc.
co.uk/2/hi/uk_news/7232661.stm
BBC News. (2010). “Merkel says German multicultural society has failed”. Retrieved 17 October, 2010, from
http://www.bbc.co.uk/news/world-europe-11559451
BBC News. (2011). “State multiculturalism has failed, says David Cameron”. Retrieved 5 February, 2011, from
http://www.bbc.co.uk/news/world-europe-12371994
Fleras, A. (2009). The politics of multiculturalism : multicultural governance in comparative perspective. New
York: Palgrave Macmillan.
Hare-Mustin, R. T., & Marecek, J. (1988). The Meaning of Difference: Gender Theory, Postmodernism, and
Psychology. American Psychologist, 43(6), 455-464.
Klausen, J. (2005). The Islamic challenge : politics and religion in Western Europe. New York, N.Y.: Oxford
University Press.
Linville, P. W., & Jones, E. E. (1980). Polarized appraisals of out-group members. Journal of Personality and
Social Psychology, 38(5), 689-703.
Miller, D. (2006). Multiculturalism and the welfare state: Theoretical reflections. In W. Kymlicka & K. Banting
(Eds.), Multiculturalism and the welfare state : recognition and redistribution in contemporary democracies. New
York: Oxford University Press.
Okin, S. M. (1999). Is Multiculturalism Bad for Women? In J. Cohen, M. Howard & M. C. Nussbaum (Eds.), Is
Multiculturalism Bad for Women? Princeton, NJ: Princeton University Press.
Phillips, A. (2007). Multiculturalism without culture. Princeton, N.J.: Princeton University Press.
Putnam, R. D. (2000). Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community. New York: Simon &
Schuster.
Tajfel, H., & Turner, J. C. (1986). The social identity theory of inter-group behavior. In S. W. a. L. W. Austin
(Ed.), Psychology of Intergroup Relations. Chigago: Nelson-Hall.
Verkuyten, M. (2005). Ethnic Group Identification and Group Evaluation Among Minority and Majority Groups:
Testing the Multiculturalism Hypothesis. Journal of Personality and Social Psychology, 88(1), 121-138.
Watts, R. J. (1992). Elements of a psychology of human diversity. Journal of Community Psychology, 20(2),
116-131.
Williams, C. L., & Berry, J. W. (1991). Primary prevention of acculturative stress among refugees: Application of
psychological theory and practice. American Psychologist, 46(6), 632-641.