Sayı 58 Basın Bülteni


BASIN BÜLTENİ
İKTİSAT VE TOPLUM DERGİSİ

İktisat ve toplum dergimizin 58. sayısında, neoklasik iktisat öğretisinin temel argümanlarından olan bencil, kendi çıkarını düşünen birey varsayımı, psikoloji, nöroloji ve iktisadın bir arada çalıştığı davranışsal iktisatla yıkıldığı konusu siz değerli okuyucularımıza sunulmuştur. Gerçek yaşamda, insanların rasyonel davranmadığı birçok durum gerek toplumsal olaylarla gerekse bireysel seçimlerle göz önündedir. Bu sayımız bu konuda iyi bir kaynak isteyen okuyucularımızın kitaplıklarında saklayabileceği bir sayı oldu. Keyifli okumalar…

Davranışsal İktisadın Gelişimi ( Ester Ruben – Devrim Dumludağ): İktisat ve psikoloji arasındaki ilişki 19. yy.da Adam Smith, Bentham, Mill gibi kuramcılarla gündeme gelmiş olsa da, neoklasik iktisadın 20.yy la tamamen egemen olmasıyla bu akım, iktisat kuramını sosyal bilimlerden soyutlamış, iktisadı mekanikleştirmiş, doğa bilimleriyle benzer disiplin metotları izlenmiş, ekonomi ve politik birbirinden ayrılmıştır. 20. yüzyıl sonu ve 21. yüzyılda iktisadın bazı modelleri açıklama yetisinin zayıf olduğu anlaşılmış, psikolojiyle ilişkileri tekrar canlanmış ve davranışsal iktisat ortaya çıkmıştır. Optimizasyon, karar alma süreçleri, bireylerin davranış psikolojisinin iktisada yansıması günümüzde birçok araştırmaya konu olmuştur.

Davranışsal Oyun Teorisi ( Zafer Akın – Ü. Barış Urhan ): Oyun teorisi, rekabet halinde olan rasyonel bireylerin davranışlarının modellenmesini ve stratejik durumlarda karar verme mekanizmasını matematiksel olarak inceleyen iktisat başta olmak üzere birçok alanda kullanılan bir disiplindir. Davranış sonuçlarını açıklamak ve analiz etme noktasında davranışsal iktisatla kesişen oyun teorisi psikolojik öğeleri de göz önüne alırken, insanın homo economicus varsayımını nötrler. Aksi halde, gerçek dünyada bireylerin davranışlarında tutarsızlık olduğu birçok deneysel çalışmada tespit edilmiştir.

İktisadi Kararların Biyolojik Temelleri – NÖROİKTİSAT (Tuna Çakar – Levent Neyse) : 20. yy da doğan nöroloji ve psikoloji ağırlıklı olmak üzere farklı disiplinlerden etkilenerek iktisadın davranışsal modellemesi hakkında çalışan nöroiktisat, bireylerin karar verme süreçlerini inceleyen güncel ve nörobilim araçlarıyla çalışan bir disiplindir. Aslında bireyin rasyonellik varsayımına alternatif olarak ortaya çıkan karma bir alan olup, beynin davranış karar mekanizmasındaki yansımaları izleme odaklıdır. Bu alandaki çalışmaların iktisat alanında daha yaygın kullanılması uzun vadede olası görünmektedir.

Fayda , Sosyal Seçim ve Mutluluk ( Özge Gökdemir, Murat Öztürk ): Toplumda bireylerin seçimlerini yaparken birbirinden nasıl etkilendiği ve toplum için iyi olan politika davranışları için çeşitli kuramlar oluşturulmuş ve incelemeler yapılmıştır. Ancak; mutluluk, hoşnutluk, yaşam kalitesi gibi öznel kavramların eklenmesiyle yapılan analizlerin toplum için neyin iyi olduğu konusunda daha doğru sonuçlar vereceği göz önüne alınmalıdır.

İktisat ve Psikoloji ( İzzettin Önder ) : Neoklasik iktisat öğretisinin temel varsayımlarını sarsan iktisat, psikoloji ve nöroloji alanlarının birlikte çalıştığı davranışsal iktisat, sermayenin serbestleşmesiyle tüketici davranışlarının ve toplum birey ilişkisinin karmaşık hale gelmesi konusunda daha gerçekçi sonuçlar vermektedir.

İktisatta Laboratuvar Deneyleri ( Ali Seyhun Saral ) : Psikoloji biliminin ilerlemesiyle beraber iktisadın deneysel yöntemlerle tanışması ve laboratuar deneyleriyle iktisat, ana akım iktisattaki mekaniklikten sıyrılmıştır. Deneysel iktisat ve davranışsal iktisat paralel ilerlemektedir ve yapılan deneylerde insanların çoğu zaman rasyonellikten uzak davrandığı gözlemlenmektedir.

Bugün Daha Mutlu muyuz? (Ruut Veenhoven – Devrim Dumludağ ) : Mutluluğun çoğu bireyin yaşam amacı olduğu bilinirken, araştırmacılarca mutluluğun artırılabilir olduğu ve
geçmiş yıllara nazaran çoğu ülkede bu durumun gerçekleştiği görülmektedir. Ancak, ekonomik sistemdeki olumsuzluklar bireylerin mutluluk seviyesini etkilemektedir.
Nermin Abadan Unat’ın 94 Yıllık Yaşamının Kum Saatine Akan 75 Yılı (Osman S. Arolat) Nermin Abadan Unat’ın yaşam öyküsünü içeren “Kum saatini izlerken” isimli kitapta, Unat’ın 75 yıllık yaşamından kesitler yer almaktadır.

Ruggero Leoncavallo ve Palyaçolar Operası ( Levent Özübek ) : 19. Yüzyılda gezgin komedi tiyatrolarının yaygın olduğu zamanda Arlecchino ve Columbine’in yer aldığı bir oyun konusu itibariyle dikkat çekmiş ve bu oyun İtalyan besteci Ruggero Leoncavallo’nun (18571919) Palyaçolar (Pagliacci) adlı, günümüzde de son derece popüler ve revaçta olan operasının temelini oluşturmuştur.

https://www.facebook.com/groups/iktisatvetoplum/?fref=ts

https://www.facebook.com/efil.yayinevi

Bir cevap yazın