Döviz Kuru İhracat Fiyatlarını Yansıyor mu? Asaf Savaş Akat, Ege Yazgan (İTD 26)


Döviz kuru önemlidir

Türkiye’de ekonomik göstergeler arasında döviz kurunun kendine özgü bir yeri vardır. Vatandaş bir iktisatçı ile karşılaştığında daima aynı soru ile başlar: döviz kuru ne olacak? Diğer temel ekonomik göstergeler, enflasyon, faiz, büyüme, istihdam, dış açık, vs. ancak güncelliği varsa, örneğin yeni bir veri yayınlanmışsa sorulur. Buna karşılık döviz kuruna ilgi kurun yükselmesi, düşmesi yada sabit kalmasına bakılmaksızın hep mevcuttur.

Neden böyle oldu? Akla hemen birbirini besleyen süreçler geliyor. Bir: son altmış yılda yaşanan ekonomik krizlerin hepsi şu yada bu şekilde döviz ve döviz kuru ile birebir bağlantılıdır. Neticede ekonomik krizin döviz hareketleri ile özdeşleşmesi toplumsal belleğe kazındı. İki: 1980 sonrasında yüksek enflasyondan korunma arayışı vatandaşı mali varlıklarını dövize çevirmeye ikna etti. Böylece varlık ve gelir için döviz nominal ölçü birimi özelliğini kazandı. Üç: 2001 sonrasında, dalgalı kur rejimi “sıcak paranın” getirisini döviz kuruna bağladı. Mali piyasaların hesapları kur üzerinde belirleyici olmaya başladı.

Bu koşullarda farklı kesimlerin döviz kurunun kendi çıkarlarına paralel seyretmesi için kamuoyunu manipülasyona yöneltmesi şaşırtıcı değildir. Araçlardan biri de ortalığa salınan “kent efsaneleridir”. Çoğu yeni değildir; benzer argümanların 1980’ler ve öncesinde de seslendirildiğini en azından birimiz birinci elden hatırlıyoruz. Örneğin dış açıkla mücadele etmek için TL’nin değer kaybetmesi önerilerine hep aynı nedenle karşı çıkılırdı: “dışarı satacak neyimiz var ki?” Özal’ın gerçekleştirdiği büyük devalüasyona rağmen ihracatın artmayacağı inancı iktisatçılar arasında bile çok yaygındı. Bugün de benzer tezler savunuluyor. Dış açıkla döviz kuru arasındaki ilişkinin zayıf olduğu, TL’de değer kaybının ihracatı arttırmayacağı, ithalatın döviz kurundan ziyade iç talebin canlılığında etkilendiği, vs. söyleniyor[2].

Bu argümanlara ampirik düzeyde destek bulmak da zor değildir. Örneğin 2001 krizi ve sonrasına bakalım. İlk aşamada döviz fırlıyor; iç talep çöküyor; dış açık kapanıyor. İkinci aşamada döviz düşüyor; iç talep canlanıyor; dış açık geri dönüyor. Bu süreçte döviz kurunun dış açığa kısıtlı etki yaptığı, esas belirleyicinin ise iç talep olduğu sonucuna kolayca varılabilir.

Bu yöntemin iki sorunu vardır. Biri dış açıkta gözlenen değişimin hem miktarın (iç talep) hem fiyatın (döviz kuru) eşanlı hareketini yansıtmasıdır. Tipik bir “tanıma” (identification) sorunudur. Daha gerçekçi bir sonuca ulaşabilmek için iki etkinin ayrıştırılması gerekir. Diğeri ise döviz kurunun ihracat ve ithalat üzerindeki etkisinde iç talep düzeyinin yarattığı asimetridir. İç talebin ithalata etkisi yüksek, buna karşılık ihracata etkisi sınırlıdır. Dolayısı ile yöntemin bu olguyu da hesaba katması gerekir.

Ne yapılabilir? Yukarıdaki iki zafiyete bir çözüm yolu döviz kuru ile döviz cinsinden ihracat fiyatları arasındaki ilişkiyi araştırmaktır. Mantığı basittir. Kurun yükselmesi (düşmesi) döviz cinsinden ihracat fiyatlarının düşmesine (yükselmesine) yol açıyorsa, yerli üretimin dış ihracat pazarlarında rekabet gücü artıyor (azalıyor) demektir. Bu durumda, ceteris paribus, fiyat teorisinin Türkiye’nin ihracat piyasalarında çalıştığı, yani döviz kurunun ihracat hacmini teorinin öngördüğü yönde etkilediği sonucuna ulaşırız. Bu ise, dolaylı şekilde de olsa, TL’nin değer kaybının ihracat artışı yolu ile dış dengesizliğin düzelmesine katkı yapabileceği görüşünü destekler. Eğer böyle bir ilişki bulunamıyorsa, analizin derinleştirilmesi ve hangi faktör ve koşulların yerli üreticilerin dış pazarlarda rekabet gücünü artırmak için döviz kurunun kullanılmasını engellediğinin ayrıca araştırılması gerekir.

Çalışmanın amacı ortaya çıktı. Türkiye’de döviz kuru ile döviz cinsinden ihracat fiyatları arasındaki ilişkinin seyrine odaklanıyoruz.

Teorik gözlemler

Döviz kurunun mal-hizmet fiyatlarına etkisi iktisat literatüründe üç ayrı boyutta ele alınıyor: ithalat fiyatlarına yansıması; tüketici fiyat endeksine yansıması; ihracat fiyatlarına yansıması. İlk iki etkinin odak noktası iç fiyatlar ve enflasyondur; bu çalışmanın kapsamı dışında kalıyor. Üçüncüsü döviz kurunun uluslararası rekabet gücüne etkisini aradığı ölçüde bizi ilgilendiriyor.

Teorik literatürde uluslararası ticarete giren mal-hizmetlerin (tradables) fiyatlandırılması hakkında iki farklı varsayım kullanılır. Birincisi, standart Mundell-Fleming modelinin Obsfeld and Rogoff (1995) uygulamasıdır. Yerli üretici ihracat fiyatını da yerli para cinsinden belirler. Varsayımın önemli çıkarsamaları vardır. Uluslararası düzeyde nispi fiyat uyumu döviz kurunun esnekliği ile sağlanır. Dolayısı ile para politikası iç fiyatların ve büyümenin istikrarına odaklanır; döviz kuru ile ilgilenmesi gerekmez (Clarida, Gali, ve Gertler, 2002). Diğerinde ise yerli üretici ihracat fiyatını ithalatçı ülkenin parası cinsinden belirler[3]. Bu takdirde para politikasının uluslararası koşullardaki değişime tepki vermesi gerekir (Devereux and Engel, 2003 ve Corsetti and Pesenti, 2005).

Döviz kurunun içeride ithalat ve ihracat fiyatlarına nasıl yansıdığı kullanılan fiyatlama varsayıma göre değişir. Dış ticaretin iki tarafı da üreticinin para birimini kullanıyorsa, döviz kuru değişikliği yerli para cinsinden ihracat fiyatlarını etkilemez; yerli para cinsinden ithalat fiyatına anında birebir yansır. Her iki tarafın ithalatçının para birimini kullandığı takdirde ise tersi gerçekleşir; döviz kuru ile beraber ihracatçının yerli para cinsinden fiyatı değişir; ithalatçının yabancı para cinsinden fiyatı değişmez.

Gerçekleştirilen çalışmalar döviz kurundaki değişimin ithalat fiyatlarına yansımasının OECD için yaklaşık 0.5 düzeyinde olduğu (Campa ve Goldberg, 2005) görülüyor. Dolayısıyla OECD’ye ihracat yapan ülkeler için ihracat fiyatlarına yansıma da yine 0.5 düzeyinde çıkıyor. Daha çok ülkeyi kapsayan son çalışmalar ise ithalat fiyatlarına olan yansımanın, genel olarak, 1’in altında ancak ihracat fiyatlarına oranla daha yüksek olduğunu gösteriyor. Ancak, gelişen ülkeler için ilk oranın ortalaması 0.54 diğerinin, ikincisi 0.51 bulunuyor (Choudhri ve Hakura, 2012). Ayrıca, Bussiere and Pentolen (2008) gelişmiş ekonomilerde ithalat fiyatlarına olan yansımanın azaldığını saptıyor[4]. Öte yandan, son yıllarda ihracat fiyatlarına olan yansımanın, aralarında Türkiye’nin de bulunduğu bazı gelişen ekonomiler için arttığını da gösteriyor.

Türkiye, ihracat fiyatlarına yansımanın yüksek olduğu ülkelerden biri olarak Choudhri ve Hakura (2012)’nın çalışmasında ön plana çıkıyor[5]. TCMB ise son dönemde döviz kurunun ithalat fiyatlarına olan etkisinin 0.15 düzeyine gerilediğini hesaplıyor (Kara ve Öğünç, 2011). Döviz kurunu ithalat fiyatlarına yansıması gerilerken ihracat fiyatlarına yansımasının artması para politikası açısından önemli bir bulgudur. Hemen belirtmek gerekir ki bu çalışmalarda, döviz kurunun ihracat fiyatlarına yansıması hesaplanırken fiyatlar üreticinin yerel para cinsinden, ithalat söz konusu olduğunda ise tüketim yapılan ülkenin yerel parası cinsinden alınmaktadır.

İlişkiyi Türkiye’den ABD’ye ihracat örneği ile somutlaştıralım[6]. Türkiye’de üreticilerin ihracat fiyatlarını dolar cinsinden saptadıkları biliniyor[7]. Doların TL karşısında değer kazanmasının (TL’nin değer kaybetmesinin) fiyatları nasıl etkileyeceğine bakalım. İki uç hal düşünebiliriz. Bir: dolar cinsinden ihracat fiyatı sabit kalır; yani TL cinsinden ihracat fiyatı nominal kura paralel yükselir. İki: TL cinsinden ihracat fiyatı sabit kalır; yani dolar cinsinden ihracat fiyatı nominal kura paralel düşer. Tahmin edileceği gibi, genellikle fiili ihracat fiyatı bu iki ucun arasında bir yerde oluşacaktır: üretici dolar cinsinden ihracat fiyatını biraz düşürür, ama TL cinsinden ihracat fiyatını mutlaka yükseltir. Denge noktasını belirleyen ise ihracatçı ve karşısındaki alıcının karşılıklı pazarlık güçleridir. Alıcı yerli para cinsinden ihracat fiyatını, üretici ise dolar cinsinden ihracat fiyatını sabit tutmaya çalışacaktır. Piyasada rekabetin yoğunluğu (alıcı ve satıcının piyasa güçleri) devreye girer.

Bu husus önemlidir. Örnekten anlaşıldığı gibi, TL’nin değer kaybının ihracat fiyatlarına yansıması büyük ölçüde ihracat piyasalarında rekabetin niteliğine ve koşullarına bağlıdır. Üreticinin piyasa gücü yükseldikçe ihracatın dolar fiyatı oynamaz ve TL fiyatı artar. Tersine, alıcının piyasa gücü yükseldikçe ihracatın dolar fiyatı düşer ve TL fiyatı sabit kalır. Dolayısı ile döviz kurunun ihracat fiyatlarına yansıması ihracatın yapısından da etkilenir. Rekabetin yoğun olduğu mal-hizmetlerin ihracatta payı arttıkça, döviz kuru hareketlerinin döviz cinsinden ihracat fiyatlarına etkisi de yükselir. [8]

Verilerin hazırlanması

TÜİK aylık dış ticaret verilerine ek olarak iki endeks yayınlıyor: birim değer ve miktar endeksleri. Birim değer endeksi dolar cinsinden ihracat (ve ithalat) fiyatlarını dört ana kategori için izliyor[9]: tarım-hayvancılık, balıkçılık, madencilik-taş ocakçılığı ve imalat. İlk üçü amacımıza tam uymuyor; fiyatlar dış piyasalarda belirleniyor; çok dalgalanabiliyor; ilaveten ihracatta payları düşük. O nedenle imalat sanayi ihracat birim değer endeksine odaklanmak daha gerçekçi duruyor.

Endeks yöntemi bir dizi zafiyet taşır[10]. Türkiye gibi hızla gelişen ve değişen bir ekonomide önemli sorunlardan biri ihracatta yapısal değişimin yanlış ölçülmesi ihtimalidir. İhracatın içinde yüksek katma değerli ürün payının arttığını varsayalım; endekse fiyat artışı şeklinde yansıyabilir. Örnek: ihracatçı fason yerine kendi markasına geçiyor ve fiyatları yükseliyor. Dolayısı ile bu tür verilerin uzun dönemli (birkaç yılı geçen) analizlerde dikkatli kullanılmasında yarar görüyoruz.

Bir başka eksiklik yayınlanan birim değer endeksinin ihraç pazarlarında imalat sanayi ürünleri fiyat artışlarını yani ithalatçı ülke enflasyonunu ihmal etmesidir. Nitekim ihracatı etkileyen ürünün mutlak (nominal) fiyatı değil, diğer ülkeler kıyasla nispi (reel) fiyatıdır. Buna karşılık Türkiye’nin ihraç pazarlarında imalat sanayi fiyat değişimini ölçen ayrı bir endeks yoktur. Biz de dolaylı yoldan kısmi bir dış enflasyonu endeksi hesaplama yoluna gittik. ABD ve AB üretici fiyatları için imalat sanayi alt endeksleri yayınlıyorlar[11]. İkisinin basit ortalamasını aldık: “gelişmiş ülkeler imalat sanayi üretici enflasyonu” diyebiliriz. Birim değer endeksini bu seriye bölerek Türkiye’nin nispi (dünya enflasyonundan arındırılmış) ihracat fiyatlarına ulaştık.

2004 sonrasında ihracat fiyatlarının nominal ve reel olarak seyri Grafik 1’de izleniyor. Nominal birim değer endeksinde artış Ocak 2004-Eylül 2012 döneminde yüzde 38 (yıllık ortalama % 4.2), reel endekste ise % 2.8 (yıllık ortalama % 0.4) oluyor. Beklenenin aksine, küresel krize ve büyük resesyona rağmen gelişmiş ülkeler imalat sanayi fiyatlarında dönem artışı % 33.4’dir (yıllık ortalama % 3.8). Nominal ve reel endekslerin trendleri[12] (kesikli çizgiler) farkı net şekilde yansıtıyor. Grafiğin döviz kurunun ihracat fiyatlarına etkisi araştırılırken neden nispi (reel) fiyatların kullanılması gerektiğini yeterince anlattığını sanıyoruz.

Grafik 1: Nominal ve Reel İhracat Birim Değer Endeksi

İmalat Sanayi (2003=1; dolar cinsinden)

İhracat fiyatları ile döviz kuru arasındaki ilişkiye dönmeden önce bir düzeltme daha yapmak gerekiyor. Dolar bazında hesaplanan birim değer endeksi doların ülke paraları karşısındaki değişimden etkileniyor[13]. Türkiye için euro-dolar paritesinin özel bir önemi var. AB’nin Türkiye’nin ihracatındaki payı (yakın geçmiş hariç) yüzde 50’ye yakındır; dolayısı ile ihracat fiyatları parite hareketlerini de yansıtmaktadır. Grafik 2’de paritede hem dalgalanma hem de uzun dönemde yukarı yönlü eğilim olduğu izleniyor.

Grafik 2: Euro-dolar paritesi (aylık ortalama)

Dolar cinsinden reel birim değer endekslerinde parite değişiminin etkilerini temizlemek için dış ticaret (ve döviz kuru) üzerinde çalışanların yakından tanıdığı “0.5 dolar + 0.5 euro” döviz sepetini kullandık. Grafik 3 reel ihracat fiyatlarının dolar ve döviz sepeti cinsinden seyrini gösteriyor. Parite hareketlerini arındırmanın bilgi dağarcığımızı zenginleştirdiği hemen anlaşılıyor. Euronun dolar karşısında hızlı değer kazandığı dönemlerde (örnek: Ocak 2007-Mayıs 2008 arası) dolar cinsinden reel fiyat endeksi ihracat fiyatlarındaki artışı abartıyor. Keza, dolar yerine döviz sepetinin kullanılması trendin eğilimini de değiştiriyor. Dolar cinsinden reel ihracat fiyatlarının yıllık ortalama yüzde 0.4 arttığını söylemiştik. Sepet cinsinden ifade edince ihracat fiyatları yıllık ortalama yüzde 0.4 geriliyor.

Grafik 3: Dolar ve döviz sepeti bazında İhracat Birim Değer Endeksi (2003=1)

Şu ana kadar ihracat fiyatları verilerine endeks değerleri biçimde baktık. Ancak kamuoyu fiyat hareketlerini endeks yerine değişim üzerinden izlemeye alışıktır. Genellikle bir yıl öncesine göre yüzde değişime bakılır. Veriler aynıdır; bu yöntemin yararı fiyatların yukarı ve aşağı yönlü hareketlerini daha belirgin hale getirmesidir. Grafik 4 döviz sepeti ile reel ihracat fiyatlarının yıllık değişimini yansıtıyor.

Grafik 4: Reel ihracat fiyatları yıllık % değişim (döviz sepeti)

Ne görüyoruz? Döviz sepeti cinsinden reel ihracat fiyatlarının fevkalade yüksek oynaklığa sahip olduğu hemen göze çarpıyor. Fiyatlarda iki yönlü ani ve sert hareketler olabiliyor. 2004 sonrasında en sert düşüş yüzde 13 (Mart 2009), en yüksek artış yüzde 19 (Haziran 2011) çıkıyor. Bu iki rekor değişimin küresel krize ve sonrasındaki toparlanmaya denk geldiğine dikkat çekelim. Diğeri, aylık dalgalanmalara rağmen, fiyat hareketlerinin alt dönemlere bölünebileceğidir. İhracat fiyatları bazılarında yükseliyor; diğerlerinde geriliyor. Bu gözlem analiz açısından önemlidir: başka verilere bakma ihtiyacı bile duymadan, söz konusu hareketlerin ana nedenlerinden birinin TL’nin değerindeki hareketler olabileceğinden şüphelenmemiz normaldir.

Sıra reel kur hesabına geldi. Tartılı Efektif Reel Kur – TERK – Merkez Bankası tarafından hesaplanıyor. 2003 bazlı endeks iki yenilik getirdi. Eskisinde (1995=100) sadece TÜFE ve ÜFE (2005 öncesinde TEFE) vardı; şimdi TÜFE’ye aylık iki alt endeks (gelişmiş ve gelişen ekonomiler) ve ayrıca çeyreklik birim ücret maliyeti endeksi eklendi. Hangisi tercih edilmeli? İhracat fiyatları ile ilişki aranırken ÜFE bazlı endeksi daha tutarlı bulduk. Bir anlama, nominal-reel ayırımı için üretici fiyatlarının kullanılması bu tercihi zorunlu hale de getiriyor. TL değer kazanınca TERK’in yükseldiğini, değer kaybedince düştüğünü belirtelim.

İhracat fiyatları ile reel kuru karşılaştırmadan önce bir işlem daha yapıyoruz. Verilerin aylık bazda izlenmesi sunumda sorun yaratıyor; küçük dalgalanmalar ana eğilimlerin görülmesini zorlaştırıyor. Bir tür parazit (gürültü) diyebiliriz. O nedenle bundan sonra tüm verileri üç aylık hareketli ortalamalar halinde kullanıyoruz[14].

Reel kur ve ihracat fiyatları

Grafik 5’de 2004 sonrası için ihracat fiyatları ve reel kur (sağ eksen) yer alıyor. İki gösterge arasında anlamlı ve güçlü bir ilişkiden söz etmenin zorluğu hemen görülüyor. İkisinin aynı yönde davrandığı ilginç bir dönem var: 2006 sonundan küresel mali krize kadar TL’nin değeri ve ihracat fiyatları beraberce değişiyor (2008 ortasındaki kısa dönemi hariç tutuyoruz). Buna karşılık geri kalan alt dönemlerde ilişki ters yönde çalışıyor. TL değer kazanırken ihracat fiyatları düşüyor, TL değer kaybederken yükseliyor. Analizi burada kestiğimiz takdirde varacağımız sonuç açıktır: Türkiye bağlamında reel kurla ihracat fiyatları arasında fiyat teorisinin öngördüğü yönde bir ilişki mevcut değildir. İsteyen buradan kolayca TL’nin değer kaybetmesinin Türkiye’nin dış dengesine ihracat üzerinden olumlu katkı yapamayacağı sonucunu bile çıkartabilir.

Grafik 5: Reel Kur ve İhracat Fiyatları (2003=1)

Üç aylık hareketli ortalama

Gerçekten öyle mi? Yoksa bulunan ilişki ölçme hatalarından mı kaynaklanıyor? İkincisini savunacağız. Geri planda nispeten masum duran bir varsayım yatmaktadır. Grafik döviz kurunun ihracat fiyatına etkisinin anında gerçekleştiğini varsayıyor. Neden? Çünkü bir ayın reel kurunu o ayın ihracat fiyatı ile karşılaştırıyor. Halbuki gerçek yaşamda fiyatların döviz kuruna uyum sağlaması zaman alır. Arzın (ve talebin) fiyata anında tepki vermesi sadece iktisatçıların soyut modellerinde mümkündür. Nitekim ihracatın ancak cüzi bölümü spot piyasada gerçekleşir. Esas gövdesini oluşturan ihracat siparişleri aylar öncesinden yapılan anlaşmaların sonucudur. İhracat fiyatları ise sipariş sırasında, hatta bazen daha da öncesinden belirlenir. Literatürde sürtünme (frictions) ve gecikme (lags) denir. İlişkinin bunları hesaba katması gerekir.

Kaç aylık gecikme? Güncel gözlemlerimizden hareketle iki-üç çeyreklik gecikmenin makul olacağını düşünüyorduk. Sonra ortasını alalım dedik ve önce yukarıdaki grafiği 7 ve 8 aylık gecikme ile çizdik; ardından 6 ve 9 ayı kontrol ettik. İlginç şekilde, 8 ay gecikmenin ihracat fiyatları ile reel kur arasındaki en iyi uyumu yansıttığı ortaya çıktı.

Grafik 6’nın nasıl okunması gerektiğini de açıklayalım (reel kur sağ eksende). Örneğin Eylül 2012 için, ihracat fiyatı o ayın verisini, reel kur ise sekiz ay öncesi verisini (Ocak 2012) ifade ediyor. Mevcut tartışmanın özellikle son bir yılın gelişmelerine odaklandığını göz önünde tutarak, olayın daha net görülmesini sağlamak için dönemi 2010 sonrası ile kısıtladık.

Grafik 6: Reel kur ve ihracat fiyatları (2003=1)

3 aylık hareketli ortalama; kurda 8 ay gecikme ile

İki eğrinin beraber hareket ettiği grafikte çok açık görülüyor. TL’de 2009 sonunda başlayan reel değerlenme süreci 2010 yazından itibaren sepet cinsinden reel ihracat fiyatlarının yükselmesine yol açıyor. Buna karşılık 2010’un ikinci yarısından itibaren TL’nin değer kaybedince sepet cinsinden reel ihracat fiyatları da 2011 ilkbaharından sonra düşüşe geçiyor. Meraklıları için endeks yerine değişim oranlarını da ayrıca Grafik 7’de veriyoruz.

Grafik 7: Reel kur ve ihracat fiyatları (3 aylık hareketli ortalama)

Yıllık değişim %

Şu ana kadar analizde karmaşık matematik araçları başvurma ihtiyacı duymadığımıza dikkat çekelim. Çabamızı çıplak verilerin taşıdıkları gürültülerden arındırılmasına yoğunlaştık; böylece ölçmeye çalıştığımız gerçeği daha iyi yansıtmalarını hedefledik. Ancak, bu yoldan sepet bazında reel ihracat fiyatlarının ve reel döviz kurlarının uzun dönem eğilimlerindeki farkların getirdiği sorunları çözemedik; örneğin Grafik 6’yı iki eksenli çizmek zorunda kaldık. Sorunun çözümü ekonometrik bir yöntemle iki serinin eğilimlerini hesaplamayı ve analizi iki serinin eğilimlerinden sapmaları üzerinden yürütmeyi gerektiriyor. Böylece serilerin uzun dönemli değişimden arındırılmış dalgalanmaları görülebiliyor [15].

Tek eksenli Grafik 8 yukarıdaki Grafik 6’nın alternatifidir; oradaki bulguları teyit ediyor. TL’nin reel değerinin ortalamanın üzerinde seyrettiği dönemlerde sepet bazında reel ihracat fiyatları da ortalamanın üzerine çıkıyor. TL’nin reel değerinin ortalamanın altında seyrettiği dönemlerde sepet bazında reel ihracat fiyatları ortalamanın altında kalıyor. Ocak 2010-Ocak 2012 arasında oranlar da birbirine çok yakın seyrediyor. Buna karşılık 2012 başında TL’nin sert değer kaybı ihracat fiyatlarına daha az yansıyor; öte yandan 2012 yazından itibaren TL hızla değer kazanınca ihracat fiyatları daha yavaş tepki veriyor.

Grafik 8: Reel kur ve ihracat fiyatları – HP eğilimden sapma

Analizi burada kesiyoruz. Emin olmak için karşılaştırmayı ÜFE bazlı TERK yerine Birim İşçilik Maliyetleri (BİM) endeksini kullanarak çeyrek bazında tekrarladık (gecikme üç çeyrek). Grafik 6 ve 8’le özdeş sonuçlar elde ettik.

Sonuç yerine

Bulgularımızı özetleyelim. Türkiye’de reel kur hareketlerinin döviz cinsinden ihracat fiyatlarına yansıdığını, ancak bu sürecin zaman aldığını saptadık. Bu gözlem bizi şaşırtmıyor; çünkü iktisat teorisinin genel çerçevesi ile uyumludur. Piyasa ekonomilerinde, ekonomik karar vericiler fiyatların taşıdığı maddi kazanç müşevviklerine tepki verir. Bu davranış biçimi, piyasa ekonomisinin en kritik gücünü oluşturur; başarısının da nihai sırrıdır. Döviz kuru fevkalade önemli bir fiyattır; uluslararası mal piyasalarında alıcı ve satıcıların fiyat saptarken mutlaka döviz kurunu hesaba katmaları normaldir.

İhracat fiyatları ile döviz kuru arasında fiyat teorisinin öngördüğü yönde bir ilişkinin ampirik olarak gözlemlenmesi iktisat politikası açısından önemlidir. Çalışmanın başında da belirttiğimiz gibi, döviz kuru düzeyinin dış dengesizliklerin düzeltilmesinde önemli bir işlev görebileceği, yani ülke parasında değer kaybının ihracat fiyatlarında düşüş sayesinde ihracat artışını hızlandırarak dış açığın kapatılmasına katkı yapabileceği tezini güçlendirir.

Çalışmanın bir başka (belki ikincil ama önemli) amacı da ampirik analizlerde ölçme sorunlarının önemine işaret etmekti. O nedenle veriler üzerinde yaptığımız düzeltmeleri uzun uzun anlattık. Konuya hakim okuyucularımızdan onları sıktığımız için özür dileriz.

Kaynakça

Campa, J.M. ve Goldberg, L.S. (2005), “Exchange Rate Pass-Through to Import Prices,” Review of Economics and Statistics, 87(4), 679-690.

Clarida, R., Jordi G., ve Gertler, M. (2002), A Simple Framework for International Policy Analysis, Journal of Monetary Economics, 49, 879-904.

Choudhri, E. ve Hakura, D. S.(2012) The Exchange Rate Pass-Through to Import and Export Prices: The Role of Nominal Rigidities and Currency Choice, IMF Working Papers, WP/12/226.

Corsetti, G. ve Pesenti, P. (2005), International dimension of optimal monetary policy, Journal of Monetary Economics, 52, 281-305.

Devereux, M.B. ve Engel, C. (2003), Monetary Policy in Open Economy Revisited: Price  Setting and Exchange Rate Flexibility, Review of Economic Studies, 70, 765-83.

Kara, H. ve Öğünç, F. (2011), Döviz Kuru ve İthalat Fiyatlarının Enflasyona Etkisi, TCMB, Ekonomi Notları, No: 2011-14.

Obstfeld, M. ve Kenneth, R. (1995), Exchange Rate Dynamics Redux, Journal of Political Economy, 102, 624-60.

Strasser, G. (2012), Exchange rate pass-through and credit constraints, Journal of Monetary Economics, yayın aşamasında, online olarak  “ww.elsevier.com/locate/jme” adresinden erişilebilir.

Vigfusson, R. J., Sheets, N. ve Gagnon, J.  (2009), Exchange Rate Pass-Through to Export Prices: Assessing Some Cross-Country Evidence,  Review of International Economics, Volume 17(1), 17–33

Yazgan, M.E. ve Tekin, B., (2007), Exchange rate pass-through in Turkish export and import prices, Applied Economics, 41, 2221–2228.

 [1] İstanbul Bilgi Üniversitesi, İİBF, Ekonomi Bölümü; akat@bilgi.edu.tr; eyazgan@bilgi.edu.tr

[2] Çalışmanın amacı meslektaşlarla polemik değildir; o nedenle örnek vermek istemedik.

[3] Varsayım yerli üreticinin fiyatını üçüncü bir ülkenin parası (örneğin dolar) ile belirlenmesini de kapsar.

[4] ABD ekonomisi için yapılan birçok çalışma ithalat fiyatlarına olan yansımanın düştüğünü gösteriyor (Strasser, 2012 ve Vigfusson, Sheets and Gagnon, 2009).

[5] Aynı çalışma, Türkiye de ithalat fiyatlarında yansımayı da keza yüksek tahmin ediyor.

[6] Kur hareketinin enflasyona ve para politikasına değil, rekabet gücüne etkisini anlamaya çalışıyoruz.

[7] Karışıklık yaratmaması için belirtelim: kastedilen ABD dolarının sipariş ve fatura para birimi (invoicing currency) olarak kullanılmasıdır. Yoksa, fiyatların dolar cinsinden sabit tutulup döviz kuru değişikliklerinin yerel para birimi cinsinden fiyatlara aynen yansımasını kastetmiyoruz. Yazgan ve Tekin (2009) global kriz öncesi Türkiye ekonomisini kapsayan bir çalışmada dolar cinsinden ihracat fiyatlarına yansımanın tam olduğunu ancak ithalat fiyatlarına yansımanın düşük olduğunu göstermektedir.

[8] Teorik olarak, döviz kurunun döviz cinsinden ihracat fiyatlarına yansıması ihracatçı sektörlerde rekabet yapısını ölçmek için kullanılabilir. Şöyle ki, rekabetin düşük olduğu sektör ürünlerini ihraç eden ülkelerde yansıma düşük, rekabetçi sektör ürünlerini ihraç edenlerde ise yüksek çıkacaktır.

[9] Toplamda ana kalemlerin açılımları ile birlikte endeks 26 ayrı seriden oluşuyor.

[10] Fiyat endekslerinin genel sorunları biliniyor: ağırlıklar (sepet), yeni mallar ve kalite değişimi. Türkiye’nin ihracatında AB’nin yüksek payı parite hareketlerini de bu listeye eklemeyi gerektiriyor.

[11] ABD: BLS kökenli “PPI-Total Manufacturing Industries” endeksi; AB için “Eurostat IPI-Industry (except construction, sewerage, waste management and remediation activities)” endeksi.

[12] Excel’in trend komutunu (exponential) kullandık.

[13] Bilimsel faaliyetin ebedi sorunlarından biri ölçme işlemi boyunca değeri sabit kalan bir ölçü birimi bulabilmektir. Parite değişikliklerinin ihmal edilebileceği kadar kısa dönemler (birkaç çeyrek) dışında doların bu özelliğe sahip olmadığı açıktır.

[14] Örnek: Eylül 2012 verisi Temmuz-Eylül dönemi ortalamasını yansıtıyor

[15] Grafik 6 ve 7 ile uyum sağlamak açısından Hodrick-Prescott (HP) filtresi ve sapmalar üç aylık hareketli ortalama seriler üzerinden hesaplandı. Keza reel kur için gecikme 8 ay alındı.

Profesör Asaf Savaş Akat, ortaöğretimini Galatasaray Lisesinde tamamlamış, 1960 yılında AFS bursu ile bir yıl ABD’ye gitmiş, 1966 yılında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesini bitirmiş ve aynı yıl iktisat kürsüsünde asistan olmuştur. 1968-70 yılları arasında OECD bursu ile İngiltere’de East Anglia Üniversitesinde ve London School of Economics’de eğitim görmüştür. Doktorasını İstanbul Üniversitesinde tamamlayan Profesör Akat aynı üniversitede 1966-1982 yılları arasında asistan, doçent ve profesör statüsü ile çalıştı; 1996 - 1998 yılları arasında halen üretim üyesi olarak çalıştığı İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektörlük görevini üstlendi. Profesör Akat çok sayıda özel sektör ve sivil toplum kuruluşunda yöneticilik görevleri, Sabah ve Vatan gazetelerinde köşe yazarlığı, “Ekodiyalog” ile NTV’de televizyon programcılığı yaptı. 1984 yılında yayınlanan “Alternatif Büyüme Stratejisi” adlı kitabı Sedat Simavi Vakfı Ödülü kazanmıştır.

Akademik hayatına 1992 yılında İstanbul Üniversitesi İktisat Bölümünde Araştırma Görevlisi olarak başlayan Ege Yazgan, aynı bölümden yüksek lisans derecesini almıştır. ... Doktora öğrenimini, bir yılı Cambridge Üniversitesinde misafir öğrenci olmak üzere, İngiltere'de Sussex Üniversitesinde tamamlamıştır.

Bir cevap yazın