Küreselleşme, Nereye Kadar? – Dani Rodrik (İTD 13)

Port Crane Container Ship Elbe  - fietzfotos / Pixabay

Dünya küreselleşmenin çöküşünü zaten bir kez gördü. Serbest ticaret ve serbest sermaye hareketliliği ile yaşanan altın çağ 1914’te birden sona erdi ve 1. Dünya Savaşı’ndan sonra canlandırılamadı. Gelecek yıllarda benzer bir küresel ekonomik çöküşe tanık olma ihtimalimiz var mı?

Soru gerçeklikten uzak değildir. Ekonomik küreselleşme, gelişmiş ülkelerde daha önce görülmemiş bir refah düzeyi yaratmış, Çin ve diğer Asya ülkelerindeki milyonlarca fakir işçiye bir iyilik yapmış olsa da, temeli zayıftır. Yerel düzenlemeler ve siyasi örgütlerle desteklenme eğiliminde olan ulusal piyasaların aksine, küresel piyasaların sadece zayıf bir kurumsal altyapısı vardır. Global tekelcilik karşıtı bir otorite yoktur; küresel ve nihai bir kredi mercii yoktur; küresel bir regülatör, güvenlik ağı ve tabii ki küresel demokrasi de yoktur. Başka bir deyişle, küresel piyasalar zayıf yönetimden olumsuz etkilenir ve bu nedenle istikrarsızlığa, verimsizliğe ve zayıf popüler meşruluğa yatkındır.

Ulusal hükümetlerin kapsamı ile piyasaların küresel yapısı arasındaki dengesizlik, küreselleşmenin yumuşak karnını oluşturur. Sağlıklı bir ekonomik sistem, bu ikisi arasında hassas bir uzlaşmayı gerekli kılar. Hükümetlere çok fazla güç verirseniz, korumacılık ve otarşik ekonomi politikasına sahip olursunuz. Piyasalara çok fazla özgürlük verirseniz, yardım etmesi gerekenlerden çok az sosyal ve siyasi destek alan, istikrarsız bir dünya ekonomisine sahip olursunuz.

1945 sonrasındaki son otuz yıllık dönem, Amerikalı, İngiliz ve diğer Müttefik uluslardan gelen politika yapıcılarının 2. Dünya Savaşı sonrası ekonomik sistemi tasarlamak için 1944’te bir araya geldiği, adını New Hampshire sayfiye şehri Bretton Woods’tan alan anlaşma ile yönetilmiştir. Bretton Woods rejimi, politika yapıcılarının yerel sosyal ve istihdam ihtiyaçlarına odaklanmalarını sağlarken küresel ticaretin yaralarını sarıp gelişmesine olanak tanıyan, sığ bir çok taraflılıktı.

Bretton Woods sisteminin dehası, çeşitli hedeflere takdire şayan bir şekilde hizmet eden bir denge yaratmasıydı. Ticari akışlardaki en berbat kısıtlamaların bir kısmı kaldırıldı; böylece hükümetlere kendi bağımsız ekonomi politikalarını uygulama ve tercih ettikleri refah devleti formunu kurma özgürlüğü verilmiş oldu. Gelişmekte olan ülkeler, kendi açılarından, kısıtlı bir dış baskıya maruz kalarak belirli büyüme stratejileri izleyebildiler. Uluslararası sermaye akışı yine de çok sınırlı kaldı.

Bretton Woods anlaşması büyük bir başarıydı: Sanayi ülkeleri toparlanıp zenginleşirken, pek çok gelişmekte olan ülke daha önce görülmemiş bir ekonomik büyüme yaşadı. Dünya ekonomisi daha önce olmadığı kadar büyüdü.

Bretton Woods para rejiminin, sermayenin uluslararası alanda daha devingen olmasıyla ve 1970’lerin petrol şoklarının gelişmiş ülkeleri sarmasıyla birlikte savunulamaz olduğu görülmüştür. Hiper küreselleşme olarak adlandırabileceğimiz yapıyı kurabilmek için, 1980’ler ve 1990’larda daha azimli bir ekonomik liberalleşme ve derin entegrasyon gündemi oluştu. Ticaret anlaşmaları ithalat kısıtlamaları konusundaki geleneksel bakış açısının ötesine geçti; yerel politikaları aştı; uluslararası sermaye piyasaları üzerindeki kontroller kaldırıldı ve gelişmekte olan uluslar, yabancı ticaret ve yatırıma piyasalarını açmaları konusunda büyük bir baskıya maruz kaldı. Aslında ekonomik küreselleşme kendi içinde bir sona ulaştı.

Savaş sonrası küreselleşme modelinin sınırlarını zorlayan ekonomistler ve karar vericiler, küreselleşmenin asıl başarısının sırrını gözden kaçırdılar. Sonuç hayal kırıklıklarıydı. Finansal küreselleşme, daha fazla yatırım ve hızlı büyüme yerine istikrarsızlığa neden oldu. Ülkeler içinde küreselleşme, gemileri su yüzüne çıkarmak yerine eşitsizlik ve güvensizlik yarattı. Bu dönemde, özellikle Çin ve Hindistan’da muazzam başarılar elde edildi. Ancak, bu ülkeler küreselleşme oyununu yeni kurallara göre değil, Bretton Woods kurallarına göre oynamayı tercih ettiler. Kendilerini hiç koşulsuz uluslararası ticaret ve finansa açmak yerine, ekonomilerini çeşitlendirmek için ağır bir devlet müdahalesiyle karmaşık stratejiler izlediler. Bu arada, Latin Amerika ülkeleri gibi daha standart reçeteler izleyen ülkeler zayıf düştü. Böylece küreselleşme önceki başarısının kurbanı oldu.

Ekonomik dünyamızı daha güvenli bir konuma getirmek için, piyasalar ile yönetim arasındaki hassas dengenin çok iyi anlaşılması gerekir. İki basit fikir, bu yeni anlayışın temelinde yatar.

İlk olarak, piyasalar ve hükümetler birbirinin yerini tutan şeyler değil, birbirini tamamlayan öğelerdir. Daha fazla ve daha iyi piyasalar isterseniz, daha fazla (ve daha iyi) denetiminizin olması gerekir. Piyasalar devletlerin en zayıf olduğu zamanda değil, güçlü olduğu zamanda mükemmel çalışır.

İkincisi, kapitalizm tek bir model sunmaz. Ekonomik zenginlik ve istikrar, işgücü piyasası, finans, kurumsal yönetim, sosyal refah ve diğer alanlardaki kurumsal düzenlemelerin farklı kombinasyonlarıyla başarılabilir. Uluslar, ihtiyaçları ve değerlerine bağlı olarak bu düzenlemeler arasında farklı seçimler yapmaya eğilimli ve aslında yetkilidir.

Kulağa basmakalıp gibi gelse de, bu fikirlerin küreselleşme ve demokrasi açısından ve diğerinin varlığında her birini ne kadar kabul edebileceğimiz konusunda çok önemli sonuçları vardır. Piyasaların iyi işlemesi için yönetim ve düzenleme amaçlı kamu kurumlarına ihtiyacı olduğunu anladığınızda ve dahası, bu kurum ve düzenlemelerin alması gereken şekil konusunda ulusların farklı tercihleri olduğunu kabul ettiğinizde, sizi çok farklı sonlara ulaştıran bir hikaye anlatmaya başlamış olursunuz. Özellikle dünya ekonomisinin esas siyasi üçlemini anlamaya başlarsınız: Demokrasiyi, ulusun kendi kaderini tayin etmesini ve ekonomik küreselleşmeyi aynı anda takip edemezsiniz (bkz. şekil 1). Küreselleşmeyi daha öteye götürmek istersek, ya ulus devletten ya da demokratik politikadan vazgeçmek zorunda kalırız. Demokrasiyi devam ettirmek ve derinleştirmek istersek, ulus devlet ile uluslararası ekonomik entegrasyondan birini seçmemiz gerekir. Ulus devleti ve ulusun kendi kaderini tayin etmesi prensibini korumak istersek, demokrasiyi derinleştirmekle küreselleşmeyi derinleştirmek arasında bir seçim yapmamız gerekir. Sorunlarımızın temelinde, kaçınılamaz tercihlerle yüzleşmeye dair isteksizliğimiz yatmaktadır.

Hem demokrasiyi hem de küreselleşmeyi ilerletmek mümkün olsa da, söz konusu üçleme göre, bunun için bugüne kadar gördüğümüz veya çok yakında karşılaşacağımız herhangi bir şeyden çok daha azimli bir küresel siyasi toplumun oluşturulması gerekecektir. Bu, şu anda mevcut olanın ötesine geçen sorumluluk mekanizmalarınca desteklenerek demokratik yollarla küresel kararlar alınmasını gerektirecektir. Bu anlamdaki demokratik küresel yönetim bir hayaldir. Genel kurallar ve kurumlara uyumlaştırılması gereken ihtiyaçları ve tercihleri bakımından, ulus devletler arasında pek çok farklılık vardır. Küresel yönetimi her ne kadar bir araya getirsek de, bu ekonomik küreselleşmenin sadece bir kısmını destekleyecektir. Şu anki dünyamıza damgasını vuran büyük farklılık, hiper küreselleşmeyi demokrasiyle uyumsuz kılar.

Bu nedenle seçimler yapmak zorundayız. Benimki hakkında net olayım: Demokrasi ve ulusun kendi kaderini belirlemesi prensibi, hiper küreselleşmeden baskın çıkmalıdır. Demokrasilerin kendi sosyal düzenlerini koruma hakkı vardır ve bu küresel ekonominin gereklilikleriyle çakıştığında, yoldan çekilmesi gereken bu gerekliliklerdir.

Yeni Bir Küreselleşmeye Dair İlkeler

Dünyanın önde gelen politika yapıcılarının yeni bir küresel ekonomik düzen tasarlamak için New Hampshire, Bretton Woods’ta Mount Washington Otel’de tekrar bir araya geldiklerini varsayalım. Üzerinde anlaşabilecekleri küresel ekonomi yönetiminin temel ilkelerinden bazıları nelerdir?

Sağduyuya dayalı yedi ilke sunuyorum. Birlikte düşünüldüklerinde, gelecekte dünya ekonomisine hizmet edecek bir esas oluştururlar.

  1. Piyasaların, yönetim sistemleriyle derin bir biçimde bütünleşmesi gerekir.

Piyasaların kendi kendini düzenlediği fikri, son finansal krizde ölümcül bir yara aldı ve kesin olarak ortadan kaldırılmalıdır. Piyasaların, kendilerini desteklemeleri için diğer sosyal kurumlara ihtiyacı vardır. Mülkiyet haklarını uygulamak için mahkemelere ve yasal düzenlemelere güvenirler; suiistimali dizginlemek ve piyasa başarısızlıklarını düzeltmek için düzenleyicilere güvenirler. Nihai kredi mercii ve maliye politikasının istikrar sağlayıcı işlevlerine bağlıdırlar. Yeniden dağıtımcı vergilendirme, güvenlik ağları ve sosyal sigorta programlarının yaratılmasına yardımcı oldukları siyasi taahhütlere ihtiyaç duyarlar. Başka bir deyişle, piyasalar kendilerini yaratmaz, düzenlemez, dengelemez veya desteklemezler. Kapitalizm tarihi, bu dersin alınması ve yeniden öğrenilmesi sürecidir. Yerel piyasalar için doğru olan, küresel piyasalar için de doğrudur.

  1. Yerel yönetim ve siyasi topluluklar büyük oranda ulus devletler içinde örgütlenir ve yakın gelecekte de böyle kalma olasılığı yüksektir.

 Tamamen iyi olmasa da, ulus devlet tek ve en iyi çözüm olarak kalır. Küresel yönetim arayışı boşunadır; çünkü hem ulusal hükümetlerin uluslarüstü kurumlara önemli kontrolleri devretmesi olasılığı düşüktür hem de uyumlaştırma yasalarının çeşitli ihtiyaçları ve tercihleri olan ülkelere yararı olmayacaktır. Avrupa Birliği muhtemelen bu gerçekliğin tek istisnasıdır; ancak kuralı doğrulayan bir istisnadır.

Küresel yönetim arayışı, ulusal politika yapıcılara küresel düzenlemelerin gücü ve dayanıklılığı hakkında yanlış bir güven hissi verir. Basel kurallarının sermaye yeterliliği veya Amerika Birleşik Devletleri kredi derecelendirme uygulamalarının kalitesine etkisinin faydaları hakkında daha gerçekçi düşünceleri olan banka düzenlemecileri, yurt içinde mali kurumlarının üstlendikleri risklere daha fazla özen göstermiş olacaktı.

Küresel ekonomi altyapısını güçlendirmek için tek şansımız, demokratik hükümetlerin bu kurumları sağlama yeteneğini desteklemektir. Yurt içindeki demokratik süreçleri felce uğratmak yerine güçlendirirsek, küreselleşmenin etkinliğini ve meşruluğunu geliştirebiliriz. Eğer bunun anlamı idealleştirilen, “mükemmel” küreselleşmekten vazgeçmekse, bırakın öyle olsun. Ilımlı bir küreselleşmenin olduğu dünyada yaşamak, hiper küreselleşmenin Don Kişot benzeri arayışında çamura battığınız dünyada yaşamaktan çok daha iyidir.

  1. Refaha giden “tek bir yol” yoktur.

Küresel ekonominin temel kurumsal altyapısının ulusal düzeyde kurulması gerektiğini kabul ettiğimizde, ülkelerin kendilerine en uygun kurumları geliştirmeleri için onları serbest bırakmış oluruz. Bugünün homojenize olduğu sanılan sınai toplumları bile, çok çeşitli kurumsal düzenlemeleri kucaklar.

Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa ve Japonya başarılı toplumlardır; uzun vadede hepsi birbirine yakın meblağlarda zenginlik üretmiştir. Ancak onların işgücü piyasalarını, kurumsal yönetimi, anti-tröstü, sosyal korunmayı ve hatta bankacılık ve finansı kapsayan düzenlemeleri oldukça farklılık gösterir. Bu farklılık, gazetecilerin ve uzmanların bu “modelleri” −her on yılda farklı birini− hepimizin izlemesi gereken büyük başarı olarak kutsamasını sağladı. 1970’lerde İskandinavya herkesin gözdesiydi; Japonya 1980’lerde taklit edilecek ülke oldu; Amerika Birleşik Devletleri ise 1990’ların tartışmasız kralıydı. Bu moda, söz konusu modellerin hiçbirinin “kapitalizm” yarışmasında kesin kazanan olamayacağı gerçeğine gözümüzü kapatmamalıdır. Ulusların bir şekilde farklı tercihlerinin olduğu bir dünyada “kazanan” düşüncesi bile şüphelidir.

Modellerdeki bu aşırılık daha derin bir ima içerir. Bugünün çok çeşitli kurumsal düzenlemeleri bütün kurumsal olasılıkların sadece bir altkümesini oluşturur. Modern toplumların sağlıklı ve canlı ekonomileri destekleyebilecek bütün yararlı kurumsal varyasyonları tüketmiş olması ihtimal dahilinde değildir. Kurumsal çeşitlilik ihtiyacı ve kurumsal çeşitliliğin değerini anlayan küresel bir ekonomi, bu tür bir deneyleme ve evrim sürecini engellemekten ziyade destekleyecektir.

  1. Ülkelerin kendi sosyal düzenlerini, düzenlemelerini ve kurumlarını koruma hakkı vardır.

 Önceki ilkeler tartışmasız ve zararsız görünmüş olabilir. Ancak küreselleşme yandaşlarının genelgeçer bilgisiyle çatışan güçlü sonuçları vardır. Bu tür sonuçlardan biri, ülkelerin yerel kurumsal tercihlerini koruma haklarını kabul etmemiz gerektiğidir. Kurumsal çeşitliliğin kabulü, uluslar yerel kurumlarını “koruyamadıkça”, kendi kurumlarını şekillendirecek ve sürdürecek araçlara sahip olmadıklarında, anlamsız olacaktır. İlkelerin belirlenmesi, bu bağlantıların şeffaf olmasını sağlar.

Küreselleşme karşıtları, küreselleşmenin; kurumsal vergi, mali düzenlemeler veya çevrenin, çalışma şartlarının ve tüketicinin korunmasında en düşük seviyelere yaklaşan uluslarla “dibe yarışa” başladığını öne sürer. Yandaşlar ise, ulusal standartlarda çok az bir aşınma olduğunu dile getirir. Bu çıkmazdan kurtulmak için, ülkelerin söz konusu alanlarda ulusal standartları destekleyebileceğini ve gerektiğinde, ticaret geniş halk desteği sağlayan yerel uygulamaları tehdit ettiğinde, bunu sınırlardaki engelleri yükselterek yapabileceğini kabul etmeliyiz. Küreselleşme yanlıları haklıysa, o zaman koruma yaygarası delil ya da destek yetersizliğinden başarısız olur. Eğer onlar haksızsa, bu çelişen değerlerin, açık ekonomilerin faydaları ve yerel düzenlemelerin desteklenmesinden elde edilen kazançlar, yerel siyasi tartışmada uygun bir şekilde dinlenmesini temin etmek için bir güvenlik vanası olacaktır.

Bu ilke, her iki taraftaki aşırılığı da ortadan kaldırır. Uluslararası ticaret ve finansın yurt içinde geniş ölçüde kabul edilen standartları aşındırmak için bir arka kapı olduğu durumlarda küreselleşme taraftarlarının üste çıkmasını engeller. Benzer şekilde, herhangi önemli bir kamusal amacın tehlikede olmadığı durumda korunma taraftarlarının toplumun geri kalanı pahasına olanaklardan faydalanmalarını engeller. Daha az belirgin durumlarda, farklı değerlerin birbiriyle dengelenmesi gerektiğinde, bu ilke zor siyasi sorunların en iyi halledilme şekli olan iç müzakere ve tartışmayı zorunlu kılar.

  1. Ülkelerin kendi kurumlarını başkalarına dayatma hakkı yoktur.

 Yurt içinde değerlerin ve düzenlemelerin desteklenmesi için sınır ötesi ticaret veya finansa kısıtlamalar getirmek, kısıtlamaları bu değerlerin ve düzenlemelerin diğer ülkelere dayatılmasında kullanmaktan keskin bir biçimde ayrılmalıdır. Küreselleşme kuralları, Amerikalıları veya Avrupalıları ülkelerinde kabul edilemez gördükleri şekilde üretilen malları tüketmeye zorlamamalıdır. Ulusları, aynı şekilde yerel düzenlemelerle çakışan mali işlemlere engelsiz erişim sağlamaya zorlamamalıdır.

Amerika Birleşik Devletleri’nin veya Avrupa Birliği’nin, yabancı ulusların işgücü piyasalarında, çevre politikalarında veya finansta iş yapış şekillerini değiştirmek için ticari yaptırımlar veya başka baskı yöntemleri kullanmalarına izin vermemelidir. Ulusların farklılık hakları vardır, aynı noktada birleşmeyi dayatma değil.

Uygulamada, bir hakkı kullanmak, ikinci hakkı kullanmakla aynı sonuçları verebilir. Ancak kendi kurumlarımızı korumak meşru iken, diğerlerininkini değiştirmek istemek de aynı derecede meşru değildir. Eğer kulübümün erkeklerin kravat takmasını gerektiren bir kıyafet yönetmeliği varsa, kravat takmaktan nefret etseniz de sizin akşam yemeğinde bu kurallara uyarak bana eşlik etmenizi beklemem mantıklıdır. Ancak bu, bana size diğer durumlarda nasıl giyineceğinizi söyleme hakkı vermez.

  1. Uluslararası ekonomik düzenlemelerin amacı, ulusal kurumların ara yüzünü idare etmek için trafik kuralları koymaktır.

 Ulus devletlere dünya ekonomisinin esas yönetim işlevlerini sağlamaları için güvenmek, uluslararası kuralları tamamen bir kenara bıraktığımız anlamına gelmez. Sonuçta, Bretton Woods rejiminin kapsam ve derinliği sınırlı olmasına rağmen kesin kuralları vardı. Herkes için tamamen sorumluluğu dağıtılmış bir yapının kimseye yararı olmaz; bir ulusun kararları, diğerlerinin refahını etkileyebilir. Açık küresel ekonomi, belki hiper küreselleşme yanlılarının hoşlanacağı kadar işlem maliyetsiz değil; ama sonuçta açık bir ekonomi, hala övgüye değer bir nesnedir. Küreselleşmeyi zayıflatmayı değil, ona daha sağlam bir temel bulmayı denemeliyiz.

Ulus devletin merkeziliği, kuralların kurumsal çeşitliliğe dikkat edilerek oluşturulması gerekliliği anlamına gelir. İhtiyacımız olan, tek bir araba belirlemek veya belirli bir hız limiti koymaktan ziyade, farklı büyüklüklerde ve şekillerde olan, birbiri etrafında değişik hızlarla hareket eden araçlara yardımcı olacak trafik kuralları koymaktır. Ulusal kurum düzenlemelerinde çeşitliliğe yeteri kadar hareket alanı bırakarak en üst düzey küreselleşmeye ulaşmayı denemeliyiz. “Ne tür bir çok taraflı rejim, dünya üzerindeki mal ve sermaye akışını en üst düzeye çıkarır?” diye sormaktansa, “Dünya genelindeki ulusların kendi değerlerini ve gelişim hedeflerini izlemelerini ve kendi sosyal düzenlemeleri içinde refaha ulaşmalarını sağlayacak en iyi çok taraflı rejim nasıl olmalıdır?” sorusunu sormalıyız. Bu, uluslararası arenada müzakerecilerin kafa yapısında önemli bir değişim sağlayacaktır.

  1. Demokratik olmayan ülkeler, uluslararası ekonomik düzende demokrasiler gibi aynı haklara ve önceliklere güvenemezler.

 Demokratik karar alma önceliği, şu ana kadar tarif edilen uluslararası ekonomik mimarinin temelini oluşturur. Demokratik politikaların çok nadiren sınırları dışına çıktığı gerçeği düşünüldüğünde, bizi ulus devletlerin merkeziliğini tanımaya zorlar. Standartlar ve düzenlemelerdeki ulusal farklılıkları (ve bu nedenle de hiper küreselleşmeden sapmaları) kabul etmemizi gerektirir; çünkü bu farklılıkların demokratik bir biçimde uygulanan toplu tercihlerin bir ürünü olduklarını varsayar. Yerel politika eylemlerini kısıtlayan uluslararası kurallar temsilci hükümetler tarafından görüşüldüğü sürece ve yurt içinde demokratik müzakereye izin veren ve onu geliştiren fesih hükümleri içerdiği sürece meşrulaşır.

Ulus devletler demokratik olmadığında, bu yapı iskelesi çöker. Artık bir ülkenin kurumsal düzenlemelerinin onun vatandaşlarının tercihlerini yansıttığını düşünmeyiz. Uluslararası kuralların otoriter rejimleri işlevsel demokrasilere dönüştürmeye yetecek gücünün olduğunu da varsayamayız. Dolayısıyla, demokratik olmayan rejimlerin farklı ve daha az ihtiyari kurallara göre oynaması gerekir.

Sonuçta demokrasi küresel bir normdur. Gerekli olduğunda, ayrımcılık karşıtlığından baskın çıkan uluslararası ticaret rejiminin temel ilkelerinden biri olmalıdır.

SON SÖZ

Ulusal demokrasileri yeniden güçlendirmek, aslında dünya ekonomisini daha sağlıklı ve güvenli bir temele oturtacaktır. Tam burada da küreselleşmenin esas çelişkisi yatar. Ulusal hükümetlere hareket alanı sağlayan ince bir uluslararası kurallar bütünü daha iyi bir küreselleşmedir. Küreselleşmenin yeterli ekonomik katkılarını korurken kötü yanlarıyla uğraşır. Maksimum değil, akıllı küreselleşmeye ihtiyacımız var.

SON NOT

[1] Bu yazı, yazarın Akıllı Küreselleşme (Efil Yayınevi, 2011) kitabından uyarlanmıştır.

Prof. Dr. Dani Rodrik, 1982 yılından beri uluslararası siyasal ekonomi dalında Harvard Üniversitesi'nin Kennedy School of Government'ta eğitim veriyor. Rodrik'in ilgi alanı içine giren başlıca konular, küreselleşme, uluslararası ekonomi, politik ekonomi, ekonomik kalkınma, ekonomik büyüme, gelir ve ücret dengesi eşitsizliğidir ve bu alanlarında çok sayıda makaleler yayınladı. Odaklandığı başlıca konular ve araştırmaları arasında ekonomik politikanın ne olduğu ve bu ekonomik politikaları onaylayan bazı hükümetlerin diğerlerinden niye daha iyi sonuç aldığıdır. "National Bureau of Economic Research", "Centre for Economic Policy Research" (Londra), Institute of International Economics ile bağlı olan "Center for Global Development" dergilerine katkıda bulunuyor, ve "Council on Foreign Relations" ve "Review of Economics and Statistics" editörlüğünü yürütmektedir. "Rockefeller Vakfı", "Carnegie Corporation", "Ford Vakfı"'ndan gelen araştırma hibelerinin alıcısıdır. 2002 yılında "Küresel Kalkınma ve Çevre Enstitüsü"nden (Global Development and Environment Institute) "Ekonomik Düşünce Sınırlarını İlerletme" dalında Leontief Ödülü (Leontief Prize for Advancing the Frontiers of Economic Thought) ile ödüllendirilmiştir. İspanya'dan beş yüzyıl önce göç etmiş bir Sefarad Yahudi ailesine mensup olan Dani Rodrik 1957'de İstanbul'da doğdu. Rodrik, 1976 yılında Robert Koleji'nden mezun oldu. Lisans ve yüksek lisans derecelerini ABD'nin Harvard Üniversitesi'nde alan Rodrik, doktora derecesini ise ABD'de de bulunan Princeton Üniversitesi'nden aldı. 1990 yılında profesörlüğe yükselen Rodrik, 1982 yılından beri Harvard Üniversitesi'nin Kennedy School of Government'ta dersler veriyor.

Bir cevap yazın